Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Skelbimo nr.: 35957

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2017-07-10

2017-07-28

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. AV-171


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
DUOMENŲ VALDYMO IR PROGRAMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (32-8T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinio aplinkos monitoringo srityse, užtikrinti duomenų tvarkymo procedūras pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinis aplinkos monitoringas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities gamtinės geografijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, valstybinį aplinkos monitoringą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją vertina jūros aplinkos būklę ir jos pokyčius, dalyvauja rengiant jūros aplinkos būklės vertinimo kriterijus, rengia šių kriterijų taikymo metodinius aprašus;
7.2. rengia metodinius reikalavimus povandeninio triukšmo ir jūros šiukšlių Lietuvos jūriniuose vandenyse stebėsenai, koordinuoja stebėsenos vykdymą ir būklės vertinimą;
7.3. koordinuoja ir užtikrina povandeninių impulsinių triukšmų duomenų jūrinėje aplinkoje surinkimą ir teikimą ICES impulsinių triukšmų registrui;
7.4. dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją įgyvendina priemones, nustatytas siekiant geros Baltijos jūros aplinkos būklės;
7.5. dalyvauja įgyvendinant ES Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB;
7.6. vykdo monitoringo duomenų analizes su ArcGIS programine įranga Kuršių marių ir Baltijos jūros būklės vertinimo ataskaitoms;
7.7. rengia ataskaitas Europos Komisijai apie Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB reikalavimų įgyvendinimą;
7.8. teikia informaciją bei duomenis regioniniams ir Europos Komisijos rengiamiems jūros aplinkos būklės vertinimams;
7.9. užtikrina duomenų teikimo tarptautinėms organizacijoms - Europos aplinkos agentūrai ir Helsinkio Komisijai (ICES) - pavadavimą Skyriuje;
7.10. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Komisijos ir tarptautinių darbo grupių veiklose;
7.11. plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą Skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt