Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Skelbimo nr.:

33586

Skelbimo data:

2016-09-05

Dokumentai priimami iki:

Konkursą organizuojanti įstaiga:

2016-09-23

Aplinkos apsaugos agentūra

Pareigybės aprašymas:

 

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. AV-206

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (40-26T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Cheminių medžiagų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti nacionalinius ir Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) tvarkymą ir teikimą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, užsienio valstybių ar tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei, bei įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje, pagal kompetenciją vykdyti kitą ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos, ar visuomenės sveikatos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos, ar biotechnologijos, ar bendrosios inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir veiklos planai;
7.2. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pastabas kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje;
7.3. renka, kaupia ir paskirsto duomenis ir informaciją apie pagamintas, patiektas rinkai, sunaudotas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš jos chemines medžiagas - atskiras ir preparatų (mišinių) ar gaminių sudėtyje esančias - ir preparatus (mišinius), apie gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus, eksportuotojus, užsiimančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) gamyba, tiekimu rinkai, importu, naudojimu pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportu, ir teikia šią informaciją suinteresuotiems asmenims;
7.4. kaupia ir tvarko lakiųjų organinių junginių, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - fluorintos ŠESD), ozono sluoksnį ardančių medžiagų apskaitos duomenis, konsultuoja ūkio subjektus ir kitus suinteresuotus asmenis, organizuoja ir koordinuoja mokymus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymo klausimais;
7.5. renka, kaupia informaciją ir duomenis susijusius su fluorintų ŠESD apskaita, juos analizuoja, atlieka išmetamų į atmosferą fluorintų ŠESD kiekio skaičiavimus, suveda duomenis į bendrą duomenų atsiskaitymo programą (CRF), rengia nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos aprašomąją dalį susijusią su fluorintų ŠESD vertinimu;
7.6. atlieka išmetamų fluorintų ŠESD kiekio prognozės vertinimą ir nustatyta tvarka rengia išmetamų fluorintų ŠESD kiekio prognozės ataskaitos aprašomąją dalį;
7.7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriato ekspertų klausimus ir pastabas, susijusias su nacionalinės išmetamų ŠESD apskaitos ir prognozės ataskaita, Nacionaliniu pranešimu ar kitais pateiktais dokumentais;
7.8. nustatyta tvarka archyvuoja nacionalinėms ŠESD apskaitos ir prognozių ataskaitoms parengti reikalingus dokumentus, informaciją ir jos šaltinius, apskaičiuotus rodiklius, pirminius duomenis, skaičiavimų bylas, ataskaitų projektus, kasmetinių peržiūrų medžiagą, susijusią su fluorintomis ŠESD;
7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir teikiant ataskaitas apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Europos Komisijai (toliau - EK), Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau - ECHA), kitoms ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nacionalinėms institucijoms;
7.10. atlieka ECHA pateiktų cheminių medžiagų registracijos dokumentacijų „rankinę peržiūrą" (angl. manual screening), įvertina pateiktos informacijos detalesnio vertinimo reikalingumą ir teikia pasiūlymus dėl cheminių medžiagų tinkamumo įtraukimui į Bendrijos koreguojamąjį veiksmų planą, atlieka į Bendrijos koreguojamąjį veiksmų planą įtrauktų cheminių medžiagų vertinimą, siekiant Agentūrai teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimo;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų nacionalinių ir ES institucijų organizuojamų darbo grupių veikloje cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo klausimais, dalyvauja EK bei ECHA organizuojamuose techniniuose ekspertų grupių susitikimuose, kituose renginiuose, informuoja suinteresuotas šalies institucijas apie priimtus sprendimus;
7.12. pagal kompetenciją organizuoja fluorintų ŠESD tvarkymo atestatų išdavimą, sprendimų dėl šių atestatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo priėmimą;
7.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_______________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas:

8 706 68057

El. paštas:

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt