Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Parengta asfalto atliekų, sukauptų Klaipėdos rajone, tyrimų programa

 

Parengta asfalto atliekų, sukauptų Klaipėdos rajone, tyrimų programa

Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengė asfalto atliekų, sukauptų Klaipėdos rajone, tyrimų programą.

Programa įvertins asfalto atliekų , atvežtų iš Olandijos ir sandėliuojamų Klaipėdos rajone, galimą poveikį gruntiniam vandeniui ir dirvožemiui, pavojingų medžiagų patekimo į gruntinį vandenį ir dirvožemį iš asfalto atliekų mastą, įtaką lokaliai aplinkos oro kokybei.

 

Asfalto atliekų, sukauptų klaipėdos rajone, tyrimų Programa 

 

I. Poveikio gruntiniam vandeniui ir dirvožemiui analizė

 

Programos tikslai

Įvertinti asfalto atliekų galimą poveikį gruntiniam vandeniui ir dirvožemiui, pavojingų medžiagų patekimo į gruntinį vandenį ir dirvožemį iš asfalto atliekų mastą.

 

Programos uždaviniai

1.      Įvertinti išsiplovimo koeficientus (vykd. – AAA).

2.      Modeliavimo pagalba, remiantis infiltracinės gruntinio vandens mitybos reikšmėmis bei aeracijos zonos grunto litologija, įvertinti pavojingų medžiagų išsiplovimo į gruntinius vandenis galimybes (vykd. – LGT).

3.      Įvertinti galimą išsiplovusių medžiagų poveikį aplinkai (vykd. – LGT/AAA).

4.      Įvertinti gruntinio vandens taršą įrengtuose 3 gręžiniuose išplovimų stebėjimui tol, kol bus pašalintos atliekos, jei modeliavimo rezultatai parodys, kad tokia tarša galima (vykd. – LGT).

 

Tyrimo objektas

Asfalto atliekos, kurių buvimo vietos pažymėtos žemiau esančiuose paveikslėliuose.

 

 

 

Mėginių paėmimo metodas

LST EN 932-1:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai.

 

Tyrimų parametrai

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 “Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytais reikalavimais, pasirinkti iš inertinių nepavojingų ir pavojingų atliekų išsiplaunantys elementai. Šis sąrašas taip pat papildytas benzo(a)pirenu, nes vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr.1013/2006 dėl atliekų vežimo III priede nurodomais reikalavimais medžiagai, atitinkančiai  atliekų kodui B2130 - kelių statybos ir priežiūros bituminei medžiagai (asfalto atliekoms, neturinčioms gudrono), pagrindinis kriterijus yra benzo(a)pirenas, kurio koncentracijos lygis neturi siekti arba viršyti 50 mg/kg .

 

Įvairių medžiagų išsiplovimo iš asfalto atliekų koeficientas įvertinamas atlikus jų elementinės sudėties analizę, vandeninio filtrato bei nuosėdų analizę. Nustatomi parametrai pateikti 1-je lentelėje.

 

1 lentelė

 

Nustatomi parametrai

Asfalto atliekos Vandeninis filtratas Nuosėdos po išplovimo

Vanduo gręžiniuose

(3 kartai)*

As

+ + +  
Ba + + +  
Cd + + +  
Cr + + +  
Cu + + +  
Hg + + +  
Mo + + +  
Ni + + +  
Pb + + +  
Sb + + +  
Se + + +  
Zn + + +  
Choridai   +    
Fluoridai   +    
Sulfatai   +    
IOA (Ištirpusi organinė anglis)   +    
pH   +  

BTEX (benzenas, toluenas, etilbenzenas ir ksilenai)

+ + +  
Suminis PCB (polichlorinti bifenilai) + + +  
Naftos produktai + + +  
PAA (policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ir giminingos medžiagos) + + +  
Benzo(a)pirenas + + +  

 

* tiriami parametrai bus parinkti po modeliavimo rezultatų

 

 

II. Poveikio aplinkos orui analizė

 

Prgramos tikslas

Įvertinti asfalto atliekų  įtaką lokaliai aplinkos oro kokybei.

 

Programos uždavinys

Įvertinti galimai iš asfalto atliekų į aplinkos orą išsiskiriančių lakių junginių koncentracijas.

 

Tyrimo metodika

Tyrimams pasirinkta vieta, mažiausiai įtakojama kitų taršos šaltinių ( Slengių k.). Preliminariam vertinimui oro ėminiai imami esant nepalankios teršalų išsisklaidymui sąlygoms (silpnas vėjas, orai be kritulių) pagal galimybę bent trijose vietose pavėjinėje pusėje ir bent vienas mėginys -  priešvėjinėje pusėje nuo šios sandėliavimo vietos. Sprendimas dėl išsamesnių tyrimų turėtų būti priimamas priklausomai nuo gautų rezultatų.

 

Tyrimo objektas

Asfalto atliekos. Orientacinės tyrimų vietos pažymėtos žemiau esančiame paveikslėlyje.

 

 

Mėginių paėmimo metodika

LST EN ISO 16017-1:2002 . Patalpų, aplinkos ir darbo vietos oras. Lakiųjų organinių junginių mėginių ėmimas ir analizė naudojant sorbcinius vamzdelius, terminę desorbciją ir kapiliarinę dujų chromatografiją. 1 dalis. Mėginiu ėmimas siurbiant (ISO 16017-1:2000).

 

Tyrimų parametrai

Iš visų LOJ tik benzeno kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus ir šio teršalo vertinimui yra nustatyta  metinė ribinė vertė.

 

Nustatomi parametrai  Priešvėjinėje pusėje Pavėjinėje pusėje
20 m atstumu 10 m atstumu 25 m atstumu 50 m atstumu
Benzenas + + + +
Etilbenzenas + + + +
Toluenas + + + +
Ksilenai + + + +