Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (Karjeros valstybės tarnautojas, Pareigybės lygis – A, Pareigybės kategorija – 10)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (Karjeros valstybės tarnautojas, Pareigybės lygis – A, Pareigybės kategorija – 10)

Skelbimo Nr.: 26158


Skelbimo data: 2013-08-14


Dokumentai priimami iki: 2013-08-23


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra


Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (Karjeros valstybės tarnautojas)


Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS
4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama – Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, aplinkosaugos, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos srityse, rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, užtikrinti apskaitai reikalingų duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę bei teikimą.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities matematikos, arba fizikos, arba informatikos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties;
6.2. neteko galios;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, atliekų tvarkymą, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, failinėmis bei reliacinėmis duomenų bazėmis;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūros uždaviniai ir pasiekti tikslai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą bei apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą ir teikimą, kad būtų surinkta ir laiku pateikta informacija, reikalinga nustatyti bei spręsti aplinkosaugines problemas;
7.3. analizuoja, sistemina bei apibendrina informaciją apie atliekų susidarymą ir tvarkymą, kad valstybės institucijos ir visuomenė būtų tinkamai informuojamos apie atliekų tvarkymo padėtį;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, rengia informaciją bei informacinius leidinius, skirtus valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims, apie atliekų susidarymą ir tvarkymą, kad būtų užtikrinta informacijos, reikalingos darniam vystymuisi, sklaida;
7.5. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių programų bei projektų vykdyme, kad būtų įgyvendintos programos ir pasiekti projektų tikslai;
7.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 903 kab., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje


Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt