Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 18 kategorija)

 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 18 kategorija)

 

Skelbimo nr.: 29975

Skelbimo data: 2015-06-08

Dokumentai priimami iki 2015-06-17

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. AV-116
(Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2015 m. birželio 3 d.
įsakymo Nr. AV - 126 redakcija)

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1-5T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 18.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojo (toliau - direktoriaus pavaduotojas) pareigybė reikalinga organizuoti nustatytų funkcijų įgyvendinimą aplinkos apsaugos, valstybinio aplinkos monitoringo, planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo srityse, teikti
pasiūlymus formuojant valstybės politiką šiose srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - veiklos planavimas, projektų valdymas ir specialiosiose veiklos srityse - aplinkos apsauga, valstybinis aplinkos monitoringas, aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, taršos integruota prevencija ir kontrolė, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip trijų metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. turėti ne mažiau kaip dviejų metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, atliekų tvarkymą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais aplinkos apsaugos srityje ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir koordinuoja nustatytų funkcijų įgyvendinimą aplinkos apsaugos, valstybinio aplinkos monitoringo, planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos logotipo ir Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimo srityse, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. organizuoja ir koordinuoja pavaldžių administracijos padalinių veiklos planavimą, priskirtų projektų valdymą, kad būtų užtikrintas tinkamas Agentūros vidaus dministravimas;
7.3. užtikrina, kad Agentūros laboratorijų kokybės ir vadybos sistemos atitiktų Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)" nuostatas, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. pagal kompetenciją pasirašo ir vizuoja Agentūros administracijos struktūrinių padalinių rengiamus dokumentus ir jų projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
7.5. pagal kompetenciją prisideda prie iš Europos Sąjungos institucijų gaunamų dokumentų analizės ir vertinimo,  apibendrinimų parengimo, pristatymų ir kitų su Europos integracija susijusių darbų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas bei pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ir komisijoms teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.7. pagal kompetenciją atstovauja Agentūros kompetencijai priskirtais klausimais Aplinkos ministerijoje, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
7.8. vykdo kitus su Agentūros funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Agentūros direktoriui.
__________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 63259

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt