Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 37061
Skelbimo data: 2017-12-01


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-324
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. AV-331
redakcija)

VANDENŲ BŪKLĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (69-11T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vandenų būklės vertinimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuotekų tvarkymo ir vandens naudojimo metinę apskaitą, vertinti į vandens telkinius išleidžiamų teršalų apimtis ir tendencijas, pagal kompetenciją rengti ataskaitas, informaciją ir teikti nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - nuotekų tvarkymo ir vandens naudojimo apskaita.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties (aplinkos inžinerijos kvalifikacijos laipsnis), ar statybos inžinerijos krypties (vandens inžinerijos kvalifikacinis laipsnis), arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros, ar informatikos, ar matematikos, ar statistikos, ar matematikos ir kompiuterių mokslo, ar gamtinės geografijos, ar chemijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vandens apsaugą ir valdymą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais vandens apsaugą ir valdymą, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės politikos įgyvendinimu nuotekų tvarkymo ir vandens naudojimo apskaitos srityje, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.2. renka, tvarko ir analizuoja ūkio subjektų nuotekų tvarkymo ir vandens naudojimo metinės apskaitos duomenis;
7.3. pagal kompetenciją tvarko ir vysto informacinės sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos" (toliau - IS „AIVIKS") Vandens naudojimo apskaitos ir Nuotekų tvarkymo apskaitos posistemes;
7.4. pagal kompetenciją konsultuoja IS „AIVIKS" Vandens naudojimo apskaitos ir Nuotekų tvarkymo apskaitos posistemių duomenų teikėjus, rengia ir viešina metodinę medžiagą;
7.5. teikia pasiūlymus dėl nuotekų tvarkymo ir vandens naudojimo apskaitos ir duomenų rinkimo metodų tobulinimo;
7.6. vertina iš sutelktosios taršos šaltinių į upių ir ežerų kategorijos vandens telkinius patenkančios taršos apimtis ir tendencijas;
7.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kaimyninių šalių (Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities) atsakingomis institucijomis dėl taršos iš sutelktosios taršos šaltinių tarpvalstybiniuose upių baseinų rajonuose;
7.8. rengia duomenis ir informaciją apie upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių taršą iš sutelktosios taršos šaltinių kaimyninių šalių (Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities) atsakingoms institucijoms pagal tarpžinybinius susitarimus ir vertina jų pateiktus atitinkamus duomenis;
7.9. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis, informaciją ir ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nacionalinėms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei, nacionaliniams leidiniams apie aplinkos būklę, Agentūros interneto svetainei;
7.10. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus Europos aplinkos agentūros ir kitų Europos Sąjungos institucijų rengiamiems leidiniams apie nuotekų tvarkymą ir vandens naudojimą;
7.11. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pranešimus ir prašymus;
7.12. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje;
7.13. pagal kompetenciją teikia tarnybinę pagalbą kitiems Agentūros administracijos padaliniams;
7.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt