Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 35810

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2017-06-26

2017-07-17

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. AV-70
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. AV-154 redakcija)


APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (17-12T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinis aplinkos monitoringas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį cheminių tyrimų srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais, Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sprendimus, rengia metodinių rekomendacijų, instrukcijų, metodikų projektus, pagal kompetenciją dalyvauja svarstant ir sprendžiant klausimus, susijusius su aplinkos oro monitoringu;
7.2. plėtoja aplinkos oro kokybės valdymo sistemos elementų diegimą, kontroliuoja vieningų metodų taikymą bei matavimo prietaisų techninių charakteristikų atitikimą matuojamų parametrų tikslumo reikalavimams aplinkos oro kokybės monitoringo sistemose;
7.3. plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą Skyriuje, savarankiškai nagrinėja ir taiko Lietuvos Respublikoje įteisintus LST, LST EN, LST ISO, LST EN ISO standartus, kitus tarptautinius standartus ir oficialiai pripažintus metodus, išleistus anglų kalba, nagrinėja tyrimams atlikti naudojamų sudėtingų prietaisų eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas bei dirba su prietaisuose instaliuotomis specifinėmis programomis anglų kalba, rengia dokumentus, reikalingus skyriaus akredituotos veiklos praplėtimui, departamento kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.4. atlieka hidrocheminius ir oro tyrimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (YES) atvejais;
7.5. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės užtikrinimo sistemos funkcionavimas;
7.6. dalyvauja tarptautinių tarplaboratorinių palyginamųjų bandymų organizavimo laboratorijoms, atliekančioms paviršinio vandens ir nuotekų tyrimus, programoje, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės sistemos funkcionavimas;
7.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt