Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Skelbimo nr.: 40791
Skelbimo data: 2019-01-17


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. AV - 67
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. AV-294
redakcija)


HIDROGRAFINIO TINKLO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (70-12T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Hidrografinio tinklo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti upių baseinų rajonų ar jų dalių administravimą, vandensaugos tikslų paviršiniuose vandens telkiniuose nustatymą ir įgyvendinimą, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo paviršinių vandens telkinių srityje įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: veiksmų paviršinių vandens telkinių valdymui vandensaugos tikslams pasiekti nustatymas ir įgyvendinimas, ūkinės veiklos vandens telkiniuose aplinkosauginis reguliavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities gamtinės geografijos arba aplinkotyros krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, upių baseinų rajonų valdymo principus, vandenų valdymą, apsaugą ir naudojimą, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių vandens apsaugą ir valdymą, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo darbų projektų arba dėl pranešimų apie ketinimus tvarkyti paviršinius vandens telkinius, rengia sprendimų projektus dėl naujų terminų paviršinių vandens telkinių tvarkymo projektams įgyvendinti nustatymo;
7.3. dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją įgyvendina upių baseinų rajonų priemonių programose nustatytas priemones; 
7.4. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo projektus;
7.5. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia pritarimus kartu su sąlygomis dėl tvenkinių ar užtvenktų ežerų darbo režimo pakeitimų, kai upėse yra labai maži debitai arba mažinant potvynių neigiamą įtaką aplinkai;
7.6. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo;
7.7. nustatyta tvarka tikrina statinių, suprojektuotų upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Lietuvos Respublikos vandens įstatymą yra įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, projektų sprendinius ir teikia išvadas (pritarimą ar motyvuotą nepritarimą);
7.8. dalyvauja analizuojant ir rengiant pasiūlymus dėl vandensaugos tikslų paviršiniuose vandens telkiniuose nustatymo ir įgyvendinimo;
7.9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai. 

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68 074
El. paštas: gintautas.sabas@aaa.am.lt