Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 3703

 

Skelbimo data: 2015-09-22

 

Skelbimas publikuojamas iki: 2015-10-01

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2014 m. spalio 23 d.
įsakymu Nr. AV - 343
(Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2015 m. rugsėjo 10 d.     įsakymo Nr. AV-234 redakcija)


PROJEKTŲ VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VEDĖJO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (26-7T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) atliekamų viešųjų pirkimų vykdymą, koordinavimą, užtikrinti tinkamą skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą, žaliųjų pirkimų priemonių įgyvendinimą ir koordinavimą. Nesant skyriaus vedėjo, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą pagal skyriaus nuostatus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų organizavimas ir specialiojoje veiklos srityje - žaliųjų pirkimų priemonių įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, žaliuosius pirkimus, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. gebėti planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nesant skyriaus vedėjo, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą ir jam vadovauja, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. organizuoja Agentūros viešųjų pirkimų plano parengimą ir keitimą;
7.3. organizuoja pirkimų suvestinės rengimą, tikslinimą ir skelbimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Agentūros interneto svetainėje;
7.4. organizuoja perkančiųjų organizacijų mokymus žaliųjų pirkimų klausimais - rengia ir platina rekomendacinę mokomąją medžiagą apie žaliuosius pirkimus, konsultuoja žaliųjų pirkimų klausimais;
7.5. vertina aplinkos apsaugos kriterijus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo, rengia kriterijų pakeitimo projektus;
7.6. rengia naujų produktų, kuriems nustatytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų projektus;
7.7. renka ir kaupia informaciją apie aplinkai palankius produktus, vykdo perkančiųjų organizacijų informavimą apie aplinkai palankius produktus ir aplinkos apsaugos kriterijus, kuriais vadovaujantis turėtų būti atliekami žalieji pirkimai;
7.8. rengia ir teikia informaciją, ataskaitas žaliųjų pirkimų klausimais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijoms ir kitiems subjektams;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Komisijos ir kitų institucijų darbo grupių posėdžiuose žaliųjų pirkimų klausimais;
7.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešųjų pirkimų srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.11. organizuoja viešuosius pirkimus Agentūroje bei teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbimus apie viešuosius pirkimus bei ataskaitas;
7.12. derina prekių, paslaugų, darbų užsakymo paraiškų - užduočių ir tiekėjų apklausos pažymas;
7.13. organizuoja Agentūros viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia posėdžius, juos protokoluoja ir konsultuoja kitus struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.14. vykdo su viešaisiais pirkimais ir projektais susijusių dokumentų apskaitą, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: 

tel. 8 706 68057, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas: 

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)