Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos pakaitinis valstybės tarnautojas)

Darbo vieta Marijampolėje

 

Skelbimo nr.:

5817

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2017-03-30

2017-04-14

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-324
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. AV-64 redakcija)

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
MARIJAMPOLĖS IR ALYTAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (62-14T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Poveikio aplinkai vertinimo departamento (toliau - Departamentas) Marijampolės ir Alytaus skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimu, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimu, pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti duomenis apie aplinkos būklę, taršą, teikti ją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities geografijos, ar geologijos, ar chemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar miškininkystės, ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, ar chemijos inžinerijos, ar pramonės inžinerijos, ar bendrosios inžinerijos, ar statybos inžinerijos, ar kraštotvarkos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar ekonomikos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą;
7.2. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją atlieka planuojamų ūkinių veiklų, įrašytų į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - atranka), rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.3. nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus, toms planuojamoms ūkinėms veikloms dėl kurių atliekant atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo priimama išvada, kad privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas;
7.4. nagrinėja, ar planuojamai ūkinei veiklai, neįrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, ir Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašus, turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, ir rengia sprendimų dėl poreikio atlikti atranką projektus, atlieka šių planuojamų ūkinių veiklų atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo, rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.5. pagal kompetenciją nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas, rengia išvadų dėl šių dokumentų projektus;
7.6. nustatyta tvarka vertina aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl ankstesnės aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo, sprendimų reikalauti parengti naują ar papildyti galiojančią aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą projektus;
7.7. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia derinimo išvadų projektus dėl medienos kuro pelenų naudojimo planų;
7.8. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia derinimo išvadų projektus dėl žemės ūkio naudmenų tręšimo biologiškai skaidžiomis atliekomis planų;
7.9. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia derinimo išvadų projektus dėl nuotekų dumblo naudojimo tręšimui (žemės ūkyje ar energetinėms kultūroms) planų, teritorijos rekultivavimo projektų, kai planuojama dumblą panaudoti pažeistoms teritorijoms rekultivuoti;
7.10. atlieka ūkio subjektų Aplinkos oro apsaugos metinių ataskaitų duomenų pirminę patikrą ir priėmimą;
7.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia aplinkos oro taršos duomenis asmenims, atliekantiems planuojamos ir (ar) vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą;
7.12. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir derina ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas, rengia sprendimų dėl šių programų keitimo projektus, išskyrus atvejus, kai šiame punkte nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.13. nustatyta tvarka tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas;
7.14. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.15. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.16. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės politikos įgyvendinimu taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo srityse, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.17. vykdo kitus Agentūros vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:  
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2017-04-14