Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija) (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija) (pakaitinis valstybės tarnautojas)

VYKDOMA VIDINĖ ATRANKA

 

Skelbimas galioja iki 2013-08-23.

 

Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija) (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d.

įsakymu Nr. AV-117

(Pakeista Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 9 d.

įsakymu Nr. AV-193)

 

 

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO

METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (17-2T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos tyrimų departamento (toliau vadinama - departamentas) Metodologijos skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti atliekamų hidrocheminių tyrimų kokybę, kurti ir įdiegti aplinkos laboratorinių tyrimų kokybės valdymo priemones, organizuoti tarplaboratorinius palyginamuosius bandymus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinis aplinkos monitoringas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;

6.2. turėti darbo patirties cheminių tyrimų srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais, Agentūros nuostatais;

6.4. neteko galios;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo, aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, bei rengia teisės aktų, aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės tvarkos metodinių nurodymų, instrukcijų, metodikų, ataskaitų projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.3. užtikrina atliekamų hidrocheminių analizių kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia dokumentus, reikalingus skyriaus akredituotos veiklos praplėtimui, departamento kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;

7.4. atlieka hidrocheminius tyrimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, ypatingųjų ekologinių ir kių ekstremalių situacijų bei avarijų (YES) atvejais;

7.5. identifikuoja įvairias į aplinką patekusias medžiagas ir jų skilimo produktus ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais (toliau - YES) ir atlieka tyrimus pagal įvairias programas bei YES atvejais, kad būtų operatyviai ir kokybiškai nustatyta aplinkos tarša;

7.6. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės užtikrinimo sistemos funkcionavimas, rengia tarplaboratorinius palyginamuosius bandymus laboratorijoms, atliekančioms paviršinio vandens ir nuotekų tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų rezultatų palyginamumas;

7.7 Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________

 

 

Išsamesnė informacija apie atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas:
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel. 8 706 62007, el. p. v.trainaviciene@aaa.am.lt

 

Dokumentų pateikimo būdas - per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt