Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 27088)

 

Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 27088)

 

Skelbimo Nr.: 27088

Skelbimo data: 2014-03-07

Dokumentus galima pateikti iki 2014-03-17 elektroniniu būdu: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 9 kategorija)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. AV - 117

 

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
CHEMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (19-9T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas yra
karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -
kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje -
valstybinis aplinkos monitoringas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, aplinkos tyrimų metodus, dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo, valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengia teisės aktų, susijusių aplinkos tyrimais, projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. tinkamai ir savalaikiai atlieka aplinkos užterštumo organinėmis ir neorganinėmis medžiagomis tyrimus pagal programas, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (YES) atvejais;
7.4. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.5. atlieka valstybinę laboratorinę kontrolę, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės sistemos funkcionavimas;
7.7. vertina laboratorijų (organizacijų) pateiktą medžiagą leidimui atlikti aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus gauti, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

___________________

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt