Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kietųjų dalelių koncentracijos matavimai Klaipėdoje KLASCO teritorijoje

 

Kietųjų dalelių koncentracijos matavimai Klaipėdoje KLASCO teritorijoje

Aplinkos apsaugos agentūra 2019 m. vasario 7 d. pradėjo kietųjų dalelių koncentracijos matavimus AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (toliau - KLASCO) teritorijoje, adresu N. Uosto g. 23, Klaipėda (1 pav.). Matavimai vykdomi ant sandėlio Nr. 8 stogo, apie  9 m. aukštyje nuo žemės paviršiaus.

1 pav. Tyrimų vietos schema

 

Kietosios dalelės - tai ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, kurio sudėtyje gali būti įvairūs komponentai - rūgštys, sulfatai, nitratai, organiniai junginiai, metalai, dirvožemio dalelės, dulkės, suodžiai ir kt.

Kietosios dalelės KD10 - tai dalelės, kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikrometrų.

Suspenduotos kietosios dalelės SKD (neišskiriant pagal dalelių aerodinaminį skersmenį) - tai visas bendrasis aplinkos ore esančių kietųjų dalelių kiekis.

 

Matavimo prietaiso modelis: FIDAS 200S. Prietaisas pritaikytas matuoti kietųjų dalelių koncentraciją nuo 0,18 iki 100 mikrometrų aerodinaminio skersmens. Pritaikius atitinkamus priedėlius, šioje tyrimų vietoje matuojama kietųjų dalelių KD10 (toliau - KD10) ir suspenduotų kietųjų dalelių SKD (toliau - SKD) koncentracija.

Matavimo ribos: 0 - 10 000 µg/m3.

Matavimo prietaisas yra pripažintas ES kompetentingos institucijos tinkamu naudoti aplinkos oro kokybės matavimams, atitinkantis EN 15267 ir EN 16450 reikalavimus.

 

Didelę įtaką teršalų koncentracijos aplinkos ore kaitai turi meteorologinės sąlygos. Silpnas vėjas, orai be kritulių arba labai silpnas lietus (dulksna), rūkas sudaro palankias sąlygas teršalams kauptis priežeminiame oro sluoksnyje. Tuo tarpu stiprus, gūsingas vėjas, lietus greitai išsklaido teršalus, esant tokiems orams jų koncentracija būna nedidelė. Keičiantis vėjo krypčiai vienų taršos šaltinių įtaka gali sustiprėti, kitų - susilpnėti, tačiau miestuose, kur palyginti nedidelėje teritorijoje yra daug taršos šaltinių (transporto eismas, pramonės įmonės, katilinės, kiti ūkio subjektai, individualiai šildomų gyvenamųjų namų kvartalai ir kt.) dažniausiai oro užterštumo lygį įtakoja daugelio taršos šaltinių išmetami teršalai ir ne visada galima nustatyti kurio šaltinio įtaka didžiausia.

 

Teršalų koncentracijų matavimų duomenys vertinami atsižvelgiant į teisės aktais patvirtintas ribines vertes, kurios yra nurodytos lentelėse ir diagramose. KLASCO teritorijoje išmatuota KD10 ir SKD koncentracija lyginama su šių teršalų vidutinei paros koncentracijai nustatytomis ribinėmis vertėmis ir SKD pusės valandos ribine verte. Be to, KD10 koncentracija lyginama su Klaipėdoje ir kituose šalies miestuose veikiančiose valstybinio oro monitoringo stotyse išmatuota to paties laikotarpio KD10 koncentracija.

 

Tyrimų laikotarpio pradžioje, vasario 8 d. KJKK teritorijoje išmatuota vidutinė paros KD10 koncentracija siekė 54,5 mg/m3, t. y., nežymiai (1,1 karto) viršijo ribinę vertę. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, vasario 8 d. vyravo pietinių krypčių (pietų-pietvakarių) vėjas. Vasario 9-24 d.   vidutinė paros KD10 koncentracija kito nuo 8,4  iki 49,5 mg/m3 ir neviršijo ribinės vertės. Palyginimui, valstybinio oro monitoringo stotyse per šį laikotarpį buvo užfiksuota po 1 ribinės vertės viršijimo atvejį  Klaipėdos Šilutės pl. bei Kauno Petrašiūnų ir Noreikiškių stotyse (1 priedas).

 

Vasario 25-kovo 17 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 6,7 iki 54,5 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse per šį laikotarpį nustatyti 3 ribinės vertės viršijimo atvejai: vasario 19 d. Klaipėdos Šilutės pl. stotyje, vasario 24 d. abiejose Kauno stotyse, kovo 6 d. - Vilniaus Žirmūnų stotyje.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė  317 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Vidutinės paros KD10 ir SKD koncentracijos išmatuotos KJKK teritorijoje ir Klaipėdos valstybinio monitoringo stotyse rezultatai ir grafinė medžiaga pateikta 2 priede.

 

Pusės valandos SKD koncentracijos grafinis atvaizdavimas pateiktas 3 priede. Vienas pusės valandos ribinės vertės viršijimo atvejis KJKK teritorijoje užfiksuotas vasario 18 d. 4:30 val., vyraujant silpnam pietinių krypčių vėjui.

 

 

Vėlesnių tyrimų medžiaga bus pateikiama periodiškai.

 

Oro kokybės tyrimai KLASCO teritorijoje
Data
Priedai

2019 m. vasario 7-24 d.


1 priedas; 2 priedas; 3 priedas

2019 m. vasario 25-kovo 3 d.  

1 priedas; 2 priedas; 3 priedas

2019 m. kovo 4-11 d.  
1 priedas; 2 priedas 3 priedas
2019 m. kovo 12-17 d.
  1 priedas; 2 priedas