Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Veiklos planavimo ir visuomenės infromavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Veiklos planavimo ir visuomenės infromavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 30971

 

Skelbimo data: 2015-10-28. Dokumentai priimami iki 2015-11-06

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Veiklos planavimo ir visuomenės informavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. AV-126
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. AV - 283
redakcija)

VEIKLOS PLANAVIMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (14-6T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos planavimo ir visuomenės informavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Veiklos planavimo ir visuomenės informavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, projektų valdymo ir administravimo srityse, koordinuoti ir kontroliuoti Agentūros vykdomų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ar kitų finansinių mechanizmų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, rengimo ir įgyvendinimo procesą, rengti teisės aktų, reglamentuojančių projektų valdymą, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę, projektus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - projektų valdymo, strateginio planavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba teisės, arba ekonomikos, arba politikos mokslų krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, arba ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų valdymo arba projektų administravimo, įgyvendinimo srityje, arba ES paramos ar kitų finansavimo mechanizmų programų administravimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos (toliau - ES) fondų paramos planavimą, valdymą ir administravimą, su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES paramos teikimą, ES fondų naudojimą ir administravimą, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas, darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
7.2. renka, sistemina, apibendrina ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie Agentūros vykdomų projektų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis, įgyvendinimo procesą, galimybes gauti Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų paramą, teikia pasiūlymus projektų valdymo klausimais;
7.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros vadovybės sprendimus viešojo administravimo, projektų valdymo srityse;
7.4. pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros administracijos padaliniais planuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis vykdomus projektus, analizuoja galimybes gauti Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų paramą;
7.5. pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis vykdomų projektų paraiškas, projektų finansavimo ir administravimo arba projektų įgyvendinimo sutartis, jų pakeitimus, galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas;
7.6. rengia ir derina mokėjimo prašymus, teikiamus Centrinei projektų valdymo agentūrai ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau - Aplinkos projektų valdymo agentūra) ar kitoms paramą administruojančioms institucijoms;
7.7. pagal kompetenciją koordinuoja Agentūrai priskirtų projektų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis, rengimo, administravimo ir įgyvendinimo eigą, kontroliuoja ir prižiūri projektų įgyvendinimo terminus bei paramos sutartyje numatytas sąlygas;
7.8. įgyvendina komunikaciją tarp projektų dalyvių - Agentūros ir Centrinės projektų valdymo agentūros, Aplinkos projektų valdymo agentūros ar kitos paramą administruojančios institucijos;
7.9. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą projektų valdymo klausimais visame projekto cikle;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines programas;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei organizacijų sudarytų komisijų darbe, Europos Sąjungos komitetų ir darbo grupių veikloje;
7.12. pagal Skyriaus kompetenciją tvarko su projektais susijusius dokumentus;
7.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________________________________________________________________________

 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

 

Išsamesnė informacija:

tel.: 8 706 68057

el. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt