Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas 6 mėn. laikotarpiui)

 

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas 6 mėn. laikotarpiui)

Skelbimo nr.: 3389
Skelbimo data: 2015-06-18


Skelbimas publikuojamas iki: 2015-06-26


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pakaitinio valstybės tarnautojo pareigos 6 mėnesių laikotarpiui

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. AV - 125

 

PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (54-3T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.


II. PASKIRTIS


4. Personalo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Aplinkos
apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) personalo administravimo funkcijas, pagal kompetenciją
tvarkyti valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinės
sistemos (VATIS) duomenis.


III. VEIKLOS SRITIS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - personalo
valdymas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI


6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais darbo bei valstybės tarnybos santykius, žinoti dokumentų rengimo
taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, būti susipažinusiam su Agentūros
nuostatais;
6.3. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir
raštu;
6.5. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją atlieka Agentūros administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir
personalo sudėties analizę, dalyvauja rengiant direktoriaus įsakymų dėl Agentūros pareigybių sąrašų
tvirtinimo projektus, Agentūros pareigybių sąrašus; rengia direktoriaus pavedimų dėl galimų
tarnybinių ir drausminių nusižengimų projektus;
7.2. rengia direktoriaus įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas,
atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo ir kitais personalo valdymo klausimais projektus, kai
darbuotojai priimami dirbti Agentūros vykdomuose projektuose, kuriuose nėra įsteigtos šias
funkcijas vykdančio darbuotojo pareigos;
7.3. rengia ir perduoda valstybinio socialinio draudimo įstaigoms nustatytos formos pranešimus personalo klausimais;
7.4. dalyvauja Agentūros valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir
informacijos nagrinėjimo nuolatinės komisijos (toliau - komisija) darbe; organizuoja komisijos
posėdžius, rengia protokolus ir direktoriaus įsakymų dėl leidimų dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį
išdavimo (neišdavimo, atšaukimo ir kt.) projektus; konsultuoja Agentūros valstybės tarnautojus dėl
valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl
leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo;
7.5. rengia direktoriaus įsakymų dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį ir tarnybinių
komandiruočių dėl daugiau nei vienos dienos Lietuvos Respublikoje projektus; kontroliuoja
ataskaitų už tarnybines komandiruotes į užsienį pateikimą per elektroninę dokumentų valdymo
sistemą;
7.6. tikrina per elektroninę dokumentų valdymo sistemą pateiktus administracijos padalinių darbo
laiko apskaitos žiniaraščius, atsako už jų savalaikį patvirtinimą ir registravimą;
7.7. organizuoja valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių pažymėjimų išdavimą ir negaliojančių
pažymėjimų sunaikinimą; Lietuvos aplinkos apsaugos ženklų išdavimą, vykdo jų apskaitą; išduoda
nusipelniusio aplinkosaugininko ženklus;
7.8. pagal kompetenciją tvarko valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos
valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenis, kad būtų užtikrintas informacijos pateikimas
valstybės institucijoms;
7.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų
pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
____________________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 870 663259, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)