Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 9 kategorija)

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 9 kategorija)

lbimo nr.: 31618

Skelbimo data: 2016-01-28.

Dokumentai priimami iki 2016-02-18.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. AV-22
redakcija)

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
VILNIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (65-8T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Poveikio aplinkai vertinimo departamento (toliau - Departamentas) Vilniaus skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją vykdyti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą, pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti duomenis ir informaciją apie aplinkos taršą ir taršos prevencijos priemones, teikti juos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, teritorijų planavimo dokumentų nagrinėjimas, vandens apsauga, nuotekų tvarkymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Reaspublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. pagal kompetenciją nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas ir teikia pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui išvadas dėl šių dokumentų ir pasiūlymus dėl vertinimo apimties;
7.3. teisės aktų nustatytais atvejais rengia teritorijų planavimo sąlygų projektus savivaldybės ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams ir savivaldybės ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams ir teikia juos pasirašyti (tvirtinti) Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.4. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja savivaldybės ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus ir savivaldybės ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir rengia sprendimus dėl teritorijų planavimo sąlygų derinimo, teisės aktų nustatytais atvejais derina teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo komisijoje;
7.5. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja pagal iki 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą parengtus teritorijų planavimo dokumentus pagal regionų aplinkos apsaugos departamentų išduotas teritorijų planavimo sąlygas, rengia sprendimus dėl šių teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka keičia ar pratęsia pagal iki 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą išduotas teritorijų planavimo sąlygas;
7.7. atlieka ūkio subjektų Vandens naudojimo apskaitos metinių ataskaitų duomenų pirminę patikrą ir priėmimą;
7.8. atlieka ūkio subjektų Nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų duomenų pirminę patikrą ir priėmimą;
7.9. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja, tvarko dokumentus ir derina žemės ūkio naudmenų tręšimo biologiškai skaidžiomis atliekomis planus;
7.10. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir derina nuotekų dumblo naudojimo tręšimui (žemės ūkyje ar energetinėms kultūroms) planus, teritorijos rekultivavimo projektus, kai planuojama dumblą panaudoti pažeistoms teritorijoms rekultivuoti;
7.11. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
7.12. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą;
7.13. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.14. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: 

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 8057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt