Pirmasis puslapis > Teminė informacija > D.U.K. > Paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymas

 

Paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymas

Kokius tvarkomuosius darbus galima vykdyti paviršiniame vandens telkinyje ir/ar jo pakrantėje?

 

Paviršiniame vandens telkinyje ir/ar jo pakrantėje galimi vykdyti tvarkomieji darbai:

  • vandenyje augančios vandens augalijos pjovimas;
  • vandens telkinio valymo darbai (t. y. vandens telkinio dugne susikaupusių dugno nuosėdų šalinimas jas visas ar dalį jų iškasant ar išsiurbiant ir kiti susiję darbai: sėsdintuvų įrengimas, vamzdžių tiesimas, dugno nuosėdų transportavimas iki sandėliavimo aikštelių, sandėliavimo aikštelių įrengimas, minėtų nuosėdų tvarkymas ir panaudojimas);
  • maudyklos įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne, nekeičiant kranto linijos;
  • biomanipuliacija (t.y. mokslinių tyrimų duomenimis pagrįstas vandens telkinio ekosistemos būklės gerinimo arba stabilizavimo būdas, kai įveisiamos ar pašalinamos tam tikros žuvų ar kitų vandens organizmų rūšys);
  • teršalų izoliavimas, stabilizavimas, surišimas vandens telkinyje;
  • dirbtinai ištiesintos upės atkarpos atstatymo (renatūralizavimo) darbai.

 

Ką daryti norint susitvarkyti paviršinio vandens telkinio dalį ir/ar jo pakrantę (t. y. norint išpjauti vandenyje augančią vandens augaliją (nendres), išvalyti vandens telkinio dugną ir/ar norint įsirengti maudyklą, norint atlikti vandens telkinio biomanipuliaciją, teršalų izoliavimą stabilizavimą, surišimą, ar dirbtinai ištiesintos upės atkarpos atstatymo (renatūralizavimo) darbus)?

 

Paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas). Vandens telkinių tvarkymo darbai, atsižvelgiant į jų rūšį ir mastą (plotą, ilgį ir k t.) vykdomi gavus atsakingos institucijos pritarimą Projektui arba Projekto pakeitimui arba pateikus Pranešimą, Pranešimo pakeitimą ir gavus išvadą dėl planuojamų darbų, arba be šių dokumentų. Vandens telkinio tvarkymo darbai, kada būtina teikti Pranešimą arba gauti pritarimą Projektui, nurodyti Aprašo 1 priede.

Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašą galima peržiūrėti šioje nuorodoje:

 

 

Kur reikėtų kreiptis ir ką turi pateikti asmuo, organizuojantis paviršinių vandens telkinių ir jų pakarančių tvarkymo darbus?

 

Asmuo, organizuojantis paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - atsakinga institucija) arba saugomos teritorijos direkcijai (toliau - direkcija), jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra valstybiniame parke ar biosferos rezervate, valstybinio rezervato ar valstybinio parko buferinės apsaugos zonoje, taip pat Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka jai priskirtuose valstybiniuose draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ar genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektuose, taip pat tinklo „Natura 2000" teritorijose, vieną iš šių dokumentų:

- pasirašytą Pranešimą raštu, vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo antrojoje skiltyje nurodytus darbų mastus:

atsakingai institucijai - kai tvarkomas vandens telkinys ar jo dalis nėra Saugomoje teritorijoje;

direkcijai - kai tvarkomas vandens telkinys ar jo dalis yra Saugomoje teritorijoje.

- pasirašytą Projektą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu) pateikia atsakingai institucijai, vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo trečiojoje skiltyje nurodytus darbų mastus, nepriklausomai ar tvarkomas vandens telkinys ar jo dalis yra Saugomoje teritorijoje, ar nėra Saugomoje teritorijoje.

 

Kokią informaciją ir dokumentus reikia pateikti rengiant Pranešimą, ar Pranešimo pakeitimą?

 

Rengiant Pranešimą, Pranešimo pakeitimą, teikiama informacija ir dokumentai:

1. asmens, organizuojančio tvarkymo darbus, kontaktinė informacija (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė / pavadinimas, gyvenamosios vietovės / buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas);

2. planuojamo tvarkyti vandens telkinio pavadinimas;

3. vietovės adresas;

4. tvarkytinos vietos centro taško koordinatės LKS 94;

5. sklypo planas ar kita kartografinė medžiaga apie vietą, kurioje numatomi tvarkymo darbai;

6. nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos;

7. darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data;

8. vandenyje augančios augalijos pjovimo plotas, jei numatomas augalijos pjovimas;

9. vandens telkinio valymo darbų plotas, jei numatomi valymo darbai;

10. maudyklos įrengimo ar tvarkymo plotas, vandens telkinio dugne paskleidžiant mineralinį gruntą plotas ir pilamo grunto sluoksnis, jei numatomas maudyklos įrengimas ar tvarkymas;

11. schema ar schemos su pažymėtomis žemės sklypo ir paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos ribomis, taip pat atsižvelgiant į numatomas veiklas atitinkamai schemoje (-se) turi būti pažymėtas numatomas vandenyje augančios augalijos pjovimo plotas, vandens telkinio valymo plotas, augalijos ir dugno nuosėdų sandėliavimo, šalinimo ar paskleidimo plotas ir maudyklos įrengimo ar tvarkymo, vandens telkinio dugne paskleidžiant mineralinį gruntą, plotas;

12. vandenyje augančios augalijos pjovimo, šalinimo, vandens telkinio valymo, maudyklos įrengimo ar tvarkymo, paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne, technologijos aprašymas (kokie darbai bus vykdomi vandens telkinio dalyje, kaip bus šalinama vandenyje auganti vandens augalija, kaip bus valomos vandens telkinio dugno nuosėdos, kokiu būdu numatoma transportuoti pašalintą vandens augaliją ir išvalytas vandens telkinio dugno nuosėdas į jų sandėliavimo ir (ar) kompostavimo vietą, kokia bus naudojama technika atliekant planuojamus vandens telkinio tvarkymo ir/ar maudyklos įrengimo ar tvarkymo darbus ir pan.);

13. numatomas dugno nuosėdų, pašalintos augalijos panaudojimas (kaip bus tvarkoma ir/ar panaudojama pašalinta vandens augalija, išvalytos dugno nuosėdos, priimančio asmens sutikimas, jei numatoma nuosėdas perleisti kitam asmeniui, ir pan.);

14. vietovės fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus, kuriose būtų aiškiai matomas vandens telkinys ar jo dalis);

15. vandens telkinio savininko (-ų) sutikimas (-ai) dėl vandens telkinio tvarkymo darbų;

16. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažyma, kad numatomame tvarkyti vandens telkinyje nėra išžvalgyto ir aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio.

 

Kokią informaciją ir dokumentus reikia pateikti rengiant Projektą?

 

Rengiant Projektą teikiama informacija ir dokumentai:

1. bendroji dalis, kurioje informuojama apie:

1.1. tvarkymo darbų užsakovą (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė / pavadinimas, gyvenamosios vietovės/buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas);

1.2. planuojamą tvarkyti vandens telkinį (pavadinimas, identifikavimo kodas, koordinatės pagal LKS 94 koordinačių sistemą, vietovės adresas);

1.3. darbų vykdymo pradžios ir pabaigos terminus;

1.4. darbų vykdymo priežastis ir tikslą;

1.5. vietą, kurioje numatoma vykdyti planuojama veiklą, numatomą tvarkyti plotą, maudyklos įrengimo plotą, vandens telkinio pakrantės dalies tvarkymo plotą, planuojamos tvarkyti teritorijos, maudyklos įrengimo ilgį ir plotį;

1.6. iškastų dugno nuosėdų, pašalintos augalijos apdorojimui ar panaudojimui numatomą vietą;

1.7. iškastų dugno nuosėdų, pašalintos augalijos kiekį, iškastų dugno nuosėdų tvarkymo technologiją ir panaudojimą;

1.8. būsimus darbus, jų organizavimą, priemones sumažinti neigiamą poveikį aplinkai arba kompensuoti;

1.9. galimų avarinių situacijų, jų prevencijos ir avarijų likvidavimo būdus;

1.10. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažyma, kad numatomame tvarkyti vandens telkinyje nėra išžvalgyto ir aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio;

1.11. vandens telkinio savininko (-ų) susitikimas (-ai) dėl vandens telkinio tvarkymo darbų;

2. technologinė dalis - pateikiami vandens telkinio tvarkymo darbų reikalavimai - vandens telkinio ir (ar) jo pakrantės tvarkymo ir (ar) maudyklos įrengimo būdas (aprašoma tvarkymo technologija) ir technika, parenkama vieta sėsdintuvų įrengimui, projektuojamos privažiavimo vietos ir užbaigiamieji darbai (sėsdintuvų, laikinų privažiavimo vietų ir statinių panaikinimas, numatoma vandens kokybės stebėsena ir jos gerinimo priemonės, pvz., makrofitų pjovimas, įžuvinimas ir pan.);

3. vietovės schema: vandens telkinio ar jo dalies schema, kurioje pažymima planuojama tvarkymo vieta, jo gretimybės (ne senesnės kaip 5 metų), paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos ir kitos teritorijos, kurioms nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vandens gylis, dumblo storis ir teritorijos prie vandens zonos topografinis planas (M 1:500), kiti planai ir brėžiniai, susiję su tvarkymo darbais, fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus, kuriose būtų aiškiai matomas planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis);

4. nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos;

5. planuojant naudoti ar perduoti kitam asmeniui dugno nuosėdas tręšimui žemės ūkyje, turi būti atlikti Aprašo 13 punkte numatyti tyrimai. Jei numatoma dugno nuosėdas perleisti kitam asmeniui, turi būti priimančio asmens sutikimas;

6. jei vandens telkinyje ar pakrantėje, kur numatomi vandens telkinio tvarkymo darbai, randama saugomų rūšių, Projekte ar Projekto pakeitime turi būti numatytos saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apsaugos priemonės;

7. išvada dėl poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo, jei nustatyta tvarka turėjo būti atliktos reikšmingumo nustatymo procedūros;

8. atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

9. Projektą, projekto pakeitimą rengiančių specialistų kvalifikaciją ir patirtį įrodantys dokumentai.

10. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Aprašo 2 priede nustatytais reikalavimais.

11. Dirvožemio, dugno nuosėdų ir vandens tyrimus turi atlikti laboratorijos, akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka arba turinčios leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, išduotus Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatyta tvarka.

12. Projektą, Projekto pakeitimą gali rengti specialistai, turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, geografijos, geologijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą. Projektų, Projektų pakeitimų rengėjų patirtis - dalyvavimas rengiant ne mažiau kaip 1 vandens telkinio tvarkymo ir (arba) valymo projektą.

 

Ką daryti, jeigu suderintame Projekte arba patvirtintame Pranešime keičiasi iškastų dugno nuosėdų tvarkymo technologija, vandens telkinio valymo technologija, darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data, ir pan.?

 

Kai dėl objektyvių priežasčių Projekte keičiasi dugno nuosėdų apdorojimui ar panaudojimui numatoma vieta ir (ar) iškastų dugno nuosėdų tvarkymo technologija ir panaudojimas ir (ar) vieta sėsdintuvų įrengimui ir (ar) privažiavimo vietos ir (ar) numatomi užbaigiamieji darbai (sėsdintuvų, laikinų privažiavimo vietų ir statinių panaikinimas, vandens kokybės stebėsena ir jos gerinimo priemonės), asmuo, organizuojantis vandens telkinio tvarkymo darbus, pateikia atsakingai institucijai arba direkcijai prašymą suderinti Projekto pakeitimą, Pranešimo pakeitimą - kai keičiasi vandens telkinio tvarkymo darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data, numatomas tvarkyti plotas, vandens telkinio valymo technologija, dugno nuosėdų panaudojimas.

Prašyme turi būti nurodoma (-os) priežastis (-ys), dėl ko teikiamas derinti Projekto pakeitimas ar Pranešimo pakeitimas. Prie prašymo turi būti pridedamas Projekto pakeitimas ar Pranešimo pakeitimas.

 

Ką daryti, jeigu nespėjai atlikti vandens telkinio tvarkymo darbų per Projekte, Projekto pakeitime, Pranešime ar Pranešimo pakeitime nustatytą terminą?

 

Neatlikus vandens telkinio tvarkymo darbų per Projekte, Projekto pakeitime, Pranešime ar Pranešimo pakeitime nustatytą terminą, tvarkymo darbus organizuojantis asmuo, nurodydamas vėlavimo priežastis, apie tai raštu informuoja atsakingą instituciją arba direkciją, kurios suderina naują Projekto, Projekto pakeitimo, Pranešimo ar Pranešimo pakeitimo įgyvendinimo terminą, priima sprendimą dėl nebaigtų tvarkymo darbų atlikimo termino ir apie tai informuoja Projektą, Projekto pakeitimą, Pranešimą ar Pranešimo pakeitimą nagrinėjusias institucijas ir atitinkamo regiono (pagal vandens telkinio buvimo vietą) aplinkos apsaugos departamentą.

 

Kada draudžiama vykdyti vandens telkinio tvarkymo darbus?

 

Vandens telkinio tvarkymo darbus draudžiama vykdyti:

  • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais;
  • vandens paukščių perėjimo laikotarpiu (t. y. nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d.), išskyrus miestų, miestelių teritorijose esančius rekreacijai svarbius vandens telkinius ar jų dalis, kurie teritorijų planavimo dokumentais arba savivaldybių tarybų sprendimais priskirti rekreacinėms teritorijoms;
  • žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu (t. y. nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d.), išskyrus vykdomus tvarkymo darbus miestų, miestelių teritorijose esančiuose rekreacijai svarbiuose vandens telkiniuose ar jų dalyse, kurios teritorijų planavimo dokumentais arba savivaldybių tarybų sprendimais priskirti rekreacinėms teritorijoms. Vandens telkiniuose, priskirtuose lašišiniams vandens telkiniams ir galimuose priskirti lašišiniams vandens telkiniams, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 362 „Dėl Vandens telkinių suskirstymo", papildomai draudžiami vandens telkinio tvarkymo darbai nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 31 d.
  • vandens telkinio valymo darbus draudžiama vykdyti vandens telkinyje, kai jame detaliai išžvalgytas ir nustatyta tvarka aprobuotas naudingųjų iškasenų telkinys.

Planuojant ir vykdant vandens telkinių tvarkymo darbus, būtina vengti žalos saugomoms rūšims, jų buveinėms ar saugomoms natūralioms buveinėms. Jeigu žalos išvengti neįmanoma, darbus atlikti leidžiama, jei Projekte, Projekto pakeitime, Pranešime ar Pranešimo pakeitime pateikiama įrodanti informacija, kad numatomas tvarkymo darbų teigiamas poveikis visiškai kompensuos tvarkymo darbų metu padarytą žalą (pvz., padidėjusį vandens drumstumą šalinant susikaupusias dugno nuosėdas ar paskleidžiant mineralinį gruntą ant vandens telkinio dugno) pagerindamas minėtų saugomų objektų būklę.