Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

Skelbimo nr.: 31608

Skelbimo data: 2016-01-28

Dokumentai priimami iki 2016-02-18

 

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Marijampolėje) (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. AV-1

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
MARIJAMPOLĖS IR ALYTAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (62-7T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Poveikio aplinkai vertinimo departamento (toliau - Departamentas) Marijampolės ir Alytaus skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimu, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimu, pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti duomenis apie aplinkos būklę, taršą, teikti ją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities geografijos, ar geologijos, ar chemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar miškininkystės, ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, ar chemijos inžinerijos, ar pramonės inžinerijos, ar bendrosios inžinerijos, ar statybos inžinerijos, ar kraštotvarkos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar ekonomikos krypties;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir veiklos planai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą;
7.3. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją atlieka planuojamų ūkinių veiklų, įrašytų į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - atranka), rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.4. nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus, toms planuojamoms ūkinėms veikloms dėl kurių atliekant atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo priimama išvada, kad privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas;
7.5. nagrinėja, ar planuojamai ūkinei veiklai, neįrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, ir Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašus, turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, ir rengia sprendimų dėl poreikio atlikti atranką projektus, atlieka šių planuojamų ūkinių veiklų atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo, rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.6. pagal kompetenciją nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas, rengia išvadų dėl šių dokumentų projektus;
7.7. nustatyta tvarka vertina aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl ankstesnės aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo, sprendimų reikalauti parengti naują ar papildyti galiojančią aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą projektus;
7.8. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia derinimo išvadų projektus dėl medienos kuro pelenų naudojimo planų;
7.9. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia derinimo išvadų projektus dėl žemės ūkio naudmenų tręšimo biologiškai skaidžiomis atliekomis planų;
7.10. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia derinimo išvadų projektus dėl  nuotekų dumblo naudojimo tręšimui (žemės ūkyje ar energetinėms kultūroms) planų, teritorijos rekultivavimo projektų, kai planuojama dumblą panaudoti pažeistoms teritorijoms rekultivuoti;
7.11. atlieka ūkio subjektų Aplinkos oro apsaugos metinių ataskaitų duomenų pirminę patikrą ir priėmimą;
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia aplinkos oro taršos duomenis asmenims, atliekantiems planuojamos ir (ar) vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą;
7.13. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir derina ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas, rengia sprendimų dėl šių programų keitimo projektus, išskyrus atvejus, kai šiame punkte nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.14. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.15. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.16. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės politikos  įgyvendinimu  taršos  integruotos  prevencijos  ir  kontrolės,  gamtos  išteklių  naudojimo,
aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo srityse, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
________________________________________________________________________________________________

 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 68057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt