Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 29182)

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 29182)

 

Skelbimo Nr.: 29182

Skelbimo data: 2015-02-18

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. AV-30


TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IR TARŠOS PREVENCIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (42-11T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktų reikalavimų, susijusių su poveikio aplinkai vertinimu įgyvendinimą, užtikrinti poveikio aplinkai vertinimo proceso kokybės, apimčių ir viešinimo reikalavimus, esant būtinumui atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijai ES institucijose ir darbo grupėse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar statybos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius poveikio aplinkai vertinimą, būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Agentūros nuostatais;
6.4. būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir pasiekti tikslai;
7.2. organizuoja ir rengia teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių poveikio aplinkai vertinimą, projektų rengimą;
7.3. koordinuoja konkrečius poveikio aplinkai vertinimo procesus, nagrinėja proceso subjektų ir suinteresuotos visuomenės pastabas, pasiūlymus ir skundus;
7.4. nagrinėja, rengia, tvarko informaciją ir dokumentus, susijusius su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūromis;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Komisijos Aplinkos apsaugos Generalinio direktorato organizuojamuose susitikimuose dėl poveikio aplinkai vertinimo teisės aktų taikymo Lietuvos Respublikoje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________

 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Išsamesnė informacija adresu: A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 62007

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt