Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Gyvosios gamtos leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 35219)

 

Gyvosios gamtos leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 35219)

 

Skelbimo nr.: 35219

Skelbimo data:

Dokumentus galima pateikti iki:

2017-04-05

2017-04-26

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-324


GYVOSIOS GAMTOS LEIDIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (56-9T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gyvosios gamtos leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Gyvosios gamtos leidimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) funkcijas ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas gyvosios gamtos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos ir aplinkotyros krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, gyvosios gamtos apsaugą, jos išteklių naudojimą bei ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą gyvosios gamtos srityje, su tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais laukinės gyvūnijos ir augalijos apsaugą, būti susipažinusiam su laukinių gyvūnų ir augalų sistematika, morfologija bei paplitimu; 
6.3. būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis, Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas užduotis ir pavedimus, atsako už planuojamų priemonių vykdymą, teikia pasiūlymus dėl darbo efektyvumo didinimo;
7.2. vykdo Agentūros nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Agentūrai pavestų funkcijų vykdymą;
7.3. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų rengiamų teisės aktų projektų ir jų tobulinimo;
7.4. atlieka asmenų pareiškimų, pasiūlymų ir skundų dėl ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje nagrinėjimą;
7.5. nustatyta tvarka viešina informaciją apie vykdomus žuvų įveisimo darbus;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl elektros žvejybos aparatų registravimo, perregistravimo ar išregistravimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.7. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl leidimų prekiauti ne mėgėjų žvejybos įrankiais išdavimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.8. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl leidimų įsigyti ne mėgėjų žvejybos įrankius projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui; 
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl Žvejybos įrankių apskaitos žurnalų patvirtinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.10. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia derinimo sprendimų dėl teisės naudoti žvejybos plotą ir vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių planų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.11. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir per elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (toliau - ALIS) išduoda leidimus naudoti žvejybos plotą, rengia sprendimų dėl šių leidimų galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui; 
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos teikia informaciją apie žuvų sugavimus verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandens telkiniuose;
7.13. pagal kompetenciją talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.14. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ar juridinius asmenis, kitas valstybės institucijas, įstaigas ar organizacijas ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, specialiosios žvejybos, gyvosios gamtos išteklių naudojimo klausimais;
7.15. pagal kompetenciją kaupia, tvarko, rengia ir teikia ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje duomenis bei informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, užsienio valstybių ar tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
7.16. dalyvauja planuojant, rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines programas bei projektus bei tyrimus gyvosios gamtos srityje;
7.17. dalyvauja seminaruose, pasitarimuose, įvairių darbo grupių, komisijų darbe;
7.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai. 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt