Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Skelbimo nr.: 40705
Skelbimo data: 2019-01-16


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. AV-151
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2018 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. AV-296
redakcija)


GYVOSIOS GAMTOS LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (79-2T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) funkcijas ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas gyvosios gamtos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, gyvosios gamtos apsaugą, jos išteklių naudojimą bei ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą gyvosios gamtos srityje, gamtinės aplinkos monitoringą, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius nykstančios laukinės gyvūnijos ir augalijos apsaugą bei prekybą laukiniais gyvūnais ir augalais ar jų dalimis būti susipažinusiam su laukinių gyvūnų ir augalų sistematika, morfologija bei paplitimu;
6.4. būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis, Agentūros nuostatais;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo Agentūros nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Agentūrai pavestų funkcijų vykdymą;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų rengiamų teisės aktų projektų ir jų tobulinimo;
7.3. atlieka asmenų pareiškimų, pasiūlymų ir skundų dėl ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje nagrinėjimą;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl leidimų įvežti (išvežti) laukinius gyvūnus ar saugomų rūšių laukinius augalus, jų dalis ir gaminius iš jų (toliau - leidimai įvežti (išvežti) laukinius gyvūnus ar augalus) išdavimo, dėl leidimų įvežti (išvežti) laukinius gyvūnus ar augalus galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais ar saugomų rūšių laukiniais augalais, jų dalimis ar gaminiais iš jų (toliau - leidimai prekiauti laukiniais gyvūnais ar augalais) išdavimo, išduotų leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais ar augalais papildymo ar galiojimo sustabdymo, leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais ar augalais galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatančiame išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles nustatytos formos dokumentus gyvūnams/augalams, jų dalims ir gaminiams iš jų, rengia šių dokumentų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.7. informuoja valstybės ar savivaldybės institucijas, kurių žinioje yra konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, kur ir kokiomis sąlygomis privaloma šiuos daiktus perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. atlieka importuojamų produktų iš ruonių pažymų patikrinimą pagal muitinės tarnybų paklausimus taikant 2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės, 6 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas;
7.9. pagal kompetenciją organizuoja žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų pirkimus;
7.10. pagal kompetenciją derina paslaugų pirkimo sutartis su viešųjų pirkimų laimėtojais dėl žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų teikimo, koordinuoja šių sutarčių vykdymą;
7.11. nustatyta tvarka derina su žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų teikėjais paslaugų atlikimo sprendinius;
7.12. pagal kompetenciją Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms teikia duomenis apie metinio žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose plano įvykdymą;
7.13. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatančiame išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles nustatytos formos dokumentų blankų gamybą;
7.14. pagal kompetenciją rengia, teikia ir dalyvauja rengiant ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos ir nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms.
7.15. pagal kompetenciją kaupia, tvarko, rengia, teikia ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje duomenis bei informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, užsienio valstybių ar tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
7.16. pagal kompetenciją talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.17. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ar juridinius asmenis, kitas valstybės institucijas, įstaigas ar organizacijas ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose, gyvosios gamtos išteklių naudojimo klausimais;
7.18. dalyvauja planuojant, rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines programas bei projektus bei tyrimus gyvosios gamtos srityje;
7.19. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių veikloje, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus;
7.20. rengia pasitarimus, seminarus bei kitus renginius ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, žuvų įveisimo ir gyvosios gamtos išteklių naudojimo sričių klausimais;
7.21. bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių įstaigomis, Europos Komisija, mokslo ir studijų institucijomis bei organizacijomis, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, žuvų įveisimo ar gyvosios gamtos išteklių naudojimo srityse, dalyvauja jų organizuojamuose seminaruose, mokymuose, pasitarimuose ar konferencijose.
7.22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai. 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68 044
El. paštas: darius.mikelaitis@aaa.am.lt