Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Techninio aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), lygis A, 13 kategorija (skelbimo Nr. 222277)

 

Jūrinių tyrimų departamento Techninio aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), lygis A, 13 kategorija (skelbimo Nr. 222277)

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 30 testo klausimų.

 

Skelbimo numeris: 22277

 

Skelbimo data: 2012-01-20

 

Dokumentai priimami iki 2012-02-02

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Jūrinių tyrimų departamento Techninio aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Jūrinių tyrimų departamento Techninio aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Jūrinių tyrimų departamento Techninio aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti kokybiškas ir saugias ekspedicijas laivais Baltijos jūroje ir Kuršių mariose, įgyvendinant valstybinio aplinkos monitoringo programas, planus ir ekstremalių ekologinių situacijų atvejais. Užtikrinti laivo įrenginių ir prietaisų saugų ir tvarkingą valdymą, techninę priežiūrą ir eksploataciją.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – valstybinis aplinkos monitoringas. 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srityje (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį laivų valdymo srityje;

6.3. turėti Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) radijo operatoriaus jūrinio laipsnio diplomą;

6.4. būti įgijusiam teisę vairuoti III grupės (variklių galingumas 551-843 kW) laivus, kiurių bendrasis tonažas (BT) - iki 500 tonų;

6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos monitoringą, laivų saugų plaukiojimą;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.7. būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei dokumentų rengimo taisyklėmis;

6.8. mokėti dirbti Microsoft Office arba OpenOffice programiniu paketu ir Internet Explorer kompiuterine programa;

6.9. mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. ekspedicijų metu vairuoja laivą ir organizuoja įgulos darbą;

7.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos pasirašytų tarptautinių susitarimų, reglamentuojančių laivų vairuotojų ir laivų įgulos veiklą, vykdymą; 

7.3. užtikrina, kad ekspedicijų metu dokumentai, kuriuos privaloma turėti eksploatuojant laivą, būtų galiojantys;

7.4. organizuoja laivo, jo įrenginių priežiūrą ir periodinius patikrinimus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.5. supažindina laivo įgulą su veiksmų planais laivo avarijų, nepalankių meteorologinių sąlygų atvejais;

7.6. užtikrina laivus kontroliuojančių įstaigų teisėtų reikalavimų vykdymą;

7.7. užtikrina, kad laive būtų ir veiktų saugiam plaukiojimui jūroje reikalinga navigacinė įranga, prietaisai, jūrlapiai, leidiniai, korektūros dokumentai, ryšio priemonės;

7.8. užtikrina, kad laive būtų reikalaujami įrankiai, gelbėjimo priemonės ir įtaisai, priešgaisrinė ir avarinė įranga, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemonės ir medikamentai, ekspedicijai būtinas degalų, gėlo vandens, maisto produktų kiekis; 

7.9. valdo laivą vienvaldiškumo principu ir atsako už visų teisėtų nurodymų tinkamą vykdymą;

7.10. taiko kokybės vadybos sistemą savo veikloje, laikydamasis LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimų;

7.11. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

 

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) radijo operatoriaus jūrinio laipsnio diplomas.

 

Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. Nr.9, LT-09311 Vilniuje

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:  8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt, http://gamta.lt