Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Hidrologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 9 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Hidrologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 9 kategorija)

 

Skelbimo nr.:

33913

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2016-10-06

2016-10-26

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. AV-255


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO HIDROLOGIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (29-10T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Hidrologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Hidrologijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Valstybinę aplinkos monitoringo programą, rinkti ir analizuoti okeanologinių tyrimų duomenis, ruošti dokumentus apie Baltijos jūros ir Kuršių marių hidrometeorologinį režimą ir skyriaus kokybės vadybos sistemos užtikrinimui pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinis aplinkos monitoringas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) fizinių mokslų studijų srities gamtinės geografijos ar aplinkotyros krypties;
6.2. turėti vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. atlieka ekspedicinius darbus bei mėginių paėmimą Baltijos jūroje, Kuršių mariose ir kituose vidaus vandens telkiniuose;
7.3. prižiūri vykdomus hidrometeorologinius stebėjimus, atliekamus Baltijos jūros ir Kuršių marių krantuose įsteigtuose matavimų ir stebėjimų postuose;
7.4. atlieka naftos ir kitų objektų dreifo prognozavimą naudojant sukurtus matematinius modelius;
7.5. analizuoja, apibendrina ir vertina stebėjimų duomenis, laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų;
7.6. paima mėginius ir atlieka matavimus ypatingų ekstremalių situacijų (toliau - YES) atvejais bei pildo YES žurnalą;
7.7. vykdo okeanografinio plūduro priežiūrą;
7.8. dalyvauja diegiant naują techniką ir vykdo jos priežiūrą;
7.9. pagal kompetenciją atlieka aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno funkcijas;
7.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas:

8 706 68057

El. paštas:

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt