Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), B lygis, 10 kategorija, (skelbimo nr. 22006)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), B lygis, 10 kategorija, (skelbimo nr. 22006)

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 40 testo klausimų.

 

Skelbimo numeris: 22006

Skelbimo data: 2011-11-30


Dokumentai priimami iki 2011-12-13


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
 
Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus vandens išteklių naudojimo bei nuotekų tvarkymo apskaitos srityje, rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius vandens išteklių naudojimo bei nuotekų tvarkymo apskaitą, užtikrinti apskaitai reikalingų duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę bei teikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – vandens išteklių naudojimo bei nuotekų tvarkymo apskaita ir vertinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo statistinės apskaitos srityse, dirbant su failinėmis duomenų bazėmis (FoxPro);
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitą, būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis, su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Access, Internet Explorer, Open Office;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius vandens išteklių naudojimo bei nuotekų tvarkymo apskaitą bei duomenų surinkimą, kaupimą ir teikimą, kad būtų surinkta ir laiku pateikta informacija, reikalinga nustatyti bei spręsti aplinkosaugines problemas;
7.3. analizuoja, sistemina bei apibendrina informaciją apie vandens išteklių naudojimą bei nuotekų tvarkymą, kad valstybės institucijos ir visuomenė būtų tinkamai informuojamos apie pasiekimus ir problemas naudojant vandens išteklius bei tvarkant nuotekas;
7.4. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl skyriuje tvarkomų duomenų bazių tobulinimo bei funkcionalumo užtikrinimo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. nustatyta tvarka teikia ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, rengia informaciją bei informacinius leidinius, skirtus valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims, apie vandens išteklių naudojimą bei nuotekų tvarkymą, kad būtų užtikrinta informacijos, reikalingos darniam vystymuisi, sklaida;
7.6. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių programų bei projektų vykdyme, kad būtų įgyvendintos programos ir pasiekti projektų tikslai;
7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A. Juozapavičiaus g. Nr.9, LT-09311 Vilniuje
 
Išsamesnė informacija apie konkursą:  8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt, http://gamta.lt