Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

 

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

 

Turinys:

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir PAV ataskaitomis 2016 m.


2. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 2016 m.


3. Informacija apie teismų panaikintas atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos leistinumo 2016 m.


4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2016 m.


5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2016 m.


6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2016 m.

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2016 m.

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2016 m.

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2016 m.

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2016 m.

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2016 m.

 

 

Teisės aktai reglamentuojantys PAV

 

 

AKTUALI INFORMACIJA PAV PROCESO DALYVIAMS

 

                

Dėl PAV dokumentų rengimo ir pateikimo

 

           Informuojame, kad nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 1 priedo redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas). Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. gegužės 1 d. informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama vadovaujantis naujais reikalavimais. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

              Su Įsakymu galite susipažinti čia.

 

          Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo", nuostatomis, poveikio aplinkai vertinimo dokumentai Aplinkos apsaugos agentūrai turi būti pateikti popieriniame ir skaitmeniame formate.

 

        Atsižvelgiant į tai, kad atsakinga institucija poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skelbia savo tinklalapyje, prašome poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skaitmeniname formate Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti su nuasmenintais duomenimis (nenurodyti fizinių asmenų vardų ir pavardžių, asmens kodų bei adresų (išskyrus planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją)).

 

 

       Dėl Radiacinės saugos centro kaip poveikio aplinkai vertinimo subjekto

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Visuomenės sveikatos centrams apskrityse pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

 

     

 

 

2016 metai

 

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis, PAV ataskaitomis 2016 m.

 

2016-05-24 ŽŪB "Bučiūnai" planuojamos ūkinės veiklos - broilerių auginimo rekonstravus ir modernizavus esamus kiaulidžių pastatus poveikio aplinkai vertinimo programa, priedai (1).

2016-05-17 Papildyta UAB "Minijos nafta" planuojamos ūkinės veiklos - naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

2016-03-03 Aplinkos apsaugos agentūros iš naujo nagrinėjamos UAB "Smokvila" kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos I dalis, II dalis, priedai (1, 2)

2016-03-03 UAB "Nereta" Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo programa

UAB "Nereta" Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (1,2,3,4), grafiniai priedai (1,2,3,4,5,6).

Aplinkos apsaugos agentūra 2016-03-03 raštu Nr. (28.1)-A4-2147 pakvietė Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

2016-02-29 Papildyta UAB "Legra" planuojamos ūkinės veiklos - Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programa, tekstiniai priedai (1, 2, 3, 4), grafiniai priedai (1,2).

2016-02-02 UAB "Minijos nafta" planuojamos ūkinės veiklos - naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2016-02-12 raštas Nr. R3-(4.1.18)-948 dėl PAV ataskaitos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2016-02-15 raštas Nr. (5)-1.7-514 dėl PAV ataskaitos, 2016-02-24 įvykusio posėdžio protokolas Nr. A7-14

2016-01-19 UAB "Legra" planuojamos ūkinės veiklos - Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo  poveikio aplinkai vertinimo programa,  tekstiniai priedai (1, 2, 3, 4, 5), grafiniai priedai (1,2).

2016-01-07 UAB "Fur Farm LT" planuojamos ūkinės veiklos - esamos kailinių žvėrelių auginimo fermos modernizavimas ir plėtra poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

2016-01-06 Papildyta UAB "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės eksploatacinio režimo optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6), grafiniai priedai (1, 2, 3, 4); 2016-01-25 gautas PAV ataskaitos papildymas; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2016-01-15 raštas Nr. (4.36)-R2-182 dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016-02-01 raštas Nr. (5.1.42)-A5-640 dėl PAV ataskaitos

 

 

2. Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2016 m.

2016-05-17 raštas Nr. (28.3)-A4-5192 "Dėl Klaidų ištaisymo", 2016-05-17 raštu Nr. (28.3)-A4-5164 Pataisyta atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 ŠilalėŠilutė ruožo nuo 43,222 iki 54,12 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2016-04-20 raštas Nr. (28.2)-A4-3640 "Pataisyta 2016 m. balandžio 11 d. atrankos išvada Nr. (28.2)-A4-3640 dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kauno m. sav. Vaišvydavos smėlio telkinio naują plotą"

2016-04-20 raštas Nr. (28.2)-A4-4116 "Dėl klaidų ištaisymo"

2016-03-22 Pataisyta atrankos išvada Nr. (28.6)-A4-2896 "Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Saunoriai" ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo"

2016-03-22 raštas Nr. (28.6)-A4-2896 "Dėl klaidų ištaisymo"

2016-03-18 Pataisytas 2016 m. kovo 2 d. sprendimas Nr. (28.1)-A4-2031 dėl UAB "NEO GROUP" PET gamybos išplėtimo Industrijos d. 2 ir Industrijos g. 4, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., galimybių

2016-03-18 raštas Nr. (28.1)-A4-2821 "Dėl klaidų ištaisymo"

2016-03-01  Pataisyta  2016-02-25 atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-1834 dėl Zarasų rajono Imbrado durpių telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2016-03-01 raštas Nr. (28.5)-A4-1954 "Dėl klaidų ištaisymo"

2016-02-22 Pataisyta 2016-02-19 galutinė atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-1585 dėl švelniakailių žvėrelių auginimo Kerbušių k. 9, Paįstrio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo

2016-02-22 raštas Nr. (28.5)-A4-1652 "Dėl klaidų ištaisymo"

2016-03-03 Pataisyta 2015-09-29 atrankos išvada Nr.(15.1)-A4-10787 dėl Alytaus rajono Vaisodžių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo.

2016-03-02 raštas Nr.(28.4)-A4-2037 "Dėl klaidų ištaisymo".

2016-03-15 Pataisyta atrankos išvada dėl Biržų rajono Kojeliškių MSNA melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2016-03-15 raštas Nr.(28.5)-A4-2568 "Dėl atrankos išvados patikslinimo"

2016-03-18 Pataisyta 2015-09-29 atrankos išvada Nr.(15.1)-A4-10788 dėl Alytaus rajono Kančėnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo.

2016-03-18 raštas Nr. (28.4)-A4-2771 "Dėl klaidų ištaisymo"

 

3. Informacija apie teismų panaikintas PAV atrankos išvadas ir sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 2016 m.

 

2016-03-03 Informacija apie panaikintą Aplinkos apsaugos agentūros 2014 m. birželio 3 d. raštu Nr. (2.6)-A4-2251 priimtą sprendimą dėl UAB "Smokvila" kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., galimybių

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2016 m.

 

2016-05-26 Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos - paukštyno poveikio aplinkai vertinimo programą.

2016-05-17 Informacija apie parengtą UAB "Lietpak" planuojamos ūkinės veiklos - polimerinių dirbinių gamybos plėtros, poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-03-29  Informacija apie parengtą planuojamos veiklos "Krematoriumo statyba ir eksploatacija Kaune, Taikos pr. 114 M poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-03-23 Informacija apie parengtą patikslintą „Infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių  Vilniuje“ poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-03-02 Informacija apie parengtą broilerių auginimo ŽŪB Bučiūnai, rekonstravus ir modernizavus esamus kiaulidžių pastatus, poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-02-03 Infomacinis pranešimas apie parengtą Šiaulių raj. Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha)naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

2016-01-26 Informacija apie parengtą biokuro gamyklos "Rapsoila" Ukrinų k., Mažeikių raj., eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-01-14 Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos - mėsinių galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrukcija ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-01-14 Informacija apie parengtą planuojamos veiklos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių poveikio aplinkai vertinimo programą

 

 

 

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2016 m.

 

 

2016-03-14 Informacija apie gautą UAB "Bioresus" planuojamos ūkinės veiklos - pirmos formos heparino gamybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-03-03 Informacija apie iš naujo nagrinėjamą UAB "Smokvila" kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-03-03 Informacija apie gautą UAB "Nereta" Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-02-24 Informacija apie gautą "A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai 45,15 - 56,83 km kelio ruožo rekonstrukcija" poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-02-02 Informacija apie gautą UAB "Minijos nafta" naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-01-05 Informacija apie gautą Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

 

 

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2016 m.

2016-05-27 (28.6)-A4-5567 Atrankos išvada dėl UAB "Kimlita" planuojamo eksploatuoti netinkamų naudoti transporto priemonių laikymo atviroje aikštelėje (Šiaulių m.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai    
2016-05-27 (28.7)-A4-5586 Atrankos išvada dėl krematoriumo pastato statybos ir kremavimo veiklos, Lentvario g. 15 B, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai    
2016-05-27 (28.7)-A4-5577 Atrankos išvada dėl UAB "Ekonovus" nepavojingų atliekų surinkimo, vežimo, laikymo, rūšiavimo/presavimo ir perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams Liepkalnio g. 172, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai (1, 2), priedai (1, 2)
2016-05-26 (28.6)-A4-5508 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Voveriškių k., Šiaulių kaim. sen., Šiaulių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-05-24 (28.7)-A4-5444 Atrankos išvada dėl Gojaus smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-24 (28.7)-A4-5443 Atrankos išvada dėl gamybinio pastato statybos ir popieriaus perdirbimo linijos įrengimo Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-20 (28.7)-A4-5347 Atrankos išvada dėl atliekų surinkimo ir tvarkymo punkto įrengimo Vokės g. 20B, Lentvaryje, Trakų r. sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-20 (28.2)-A4-5341

Susisiekimo komunikacijų kelių (gatvių) paskirties, Kaišiadorių miesto  stadiono, Paukštininkų g. 5a, Kaišiadorių mieste  rekonstravimas

Informacija atrankai
2016-05-20 (28.6)-A4-5321 Atrankos išvada dėl Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno Jėrubaičių k., Plungės br. 7 ir 8 sekcijų įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinnai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-19 (28.3)-A4-5310 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127, Nr. 128 ir kranto sutvirtinimų Nr. 127A, Nr. 129A rekonstravimo Minijos g. 180, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-19 (28.3)-A4-5295

Atrankos išvada dėl UAB „Šilutės vėjo parkas 3“ penkių vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos Šilutės rajono savivaldybės Usėnų sen. Stremenių kaime ir Žemaičių Naumiesčio sen. Kalnujų kaime poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-05-19 (28.6)-A4-5280 Atrankos išvada dėl automobilių demontavimo aikštelės poveikio aplinkai vertinimo (Plungės r.)  Informacija atrankai
2016-05-18 (28.2)-A4-5267

Atrankos išvada dėl UAB "ONEKS INVEST" planuojamo durpių naudojimo kurui biokuro katilinėje Biruliškių g.6A, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai,    priedas 1

2016-05-18 (28.7)-A4-5274 Atrankos išvada dėl broilerių auginimo Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus r .poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, 3)
2016-05-18 (28.5)-A4-5276 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - 3 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 600 kW, statybos ir eksploatacijos žemės sklype (kad. Nr. 4340/0001:258) Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-18 (28.5)-A4-5261 Atrankos išvada dėl biologiškai skaidžių atliekų naudojimo UAB "Agaras" biodujų jėgainėje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
 2016-05-18 (28.7)-A4-5256 Atrankos išvada dėl bioskaidžių atliekų apdorojimo linijos įrengimo ir kogeneracinių įrenginių keitimo Ąžuolynės k., Vievio sen., Elektrėnų sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
 2016-05-18  (28.3)-A4-5232

Atrankos išvada dėl UAB „SV projektai“ iki 42 MW galios vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Usėnų sen. Kavolių k., Stremenių k., Juknaičių sen. Kūgelių k., Okslindžių k., Skierių k., Menklaukių k. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2016-05-18 (28.7)-A4-5219 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 108 Vievis - Maišiagala - Nemenčinė nuo 28,894 km iki 36,900 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1)
2016-05-13 (28.5)-A4-5031 Atrankos išvada dėl katilinės rekonstrukcijos Rotušės g. 22A, Biržai, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-18 (28.3)-A4-5239 Atrankos išvada dėl šinšilų auginimo ir veisimo poveikio aplinkai vertinimo (Telšių r.)  Informacija atrankai
2016-05-18 (28.3)-A4-5207 Atrankos išvada dėl Kretingos rajono Rūdaičių ir Vydmantų kadastrinių vietovių dalies lauko drenažo inžinerinės infrastuktūros atnaujinimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-17 (28.4)-A4-5166 Atrankos išvada dėl asociacijos "Aštriosios Kirsnos melioracija" ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-17 (28.2)-A4-5136

Atrankos išvada dėl avininkystės ūkio įkūrimo ir plėtros Belazariškio k., Pagojukų sen., Raseinių r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-05-16 (28.3)-A4-5129 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-13 (28.4)-A4-5100 Atrankos išvada dėl V.Mazuronio ūkinės veiklos-broilerių auginimo- Paukščių g. 12. Jiezno Kolonijų k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo Infomacija atrankai, priedas
2016-05-13 (28.4)-A4-5054 Atrankos išvada dėl UAB "Destena" uždarosios recirkuliacinės gėlavandenių žuvų auginimo sistemos įrengimo Liepų g. 11, Pakumprio k. Išlaužo sen. Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-05-13 (28.2)-A4-5062

Atrankos išvada dėl administracinės paskirties pastato su prekybos patalpomis ir komercinės paskirties pastato su administracinėmis patalpomis statybos Nemajūnų g. 14A, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-05-13 (28.6)-A4-5101 Atrankos išvada dėl Telšių rajono Gelžės žvyro telkinio praplėtimo naudojimui poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-05-13 (28.3)-A4-5057 Atrankos išvada dėl UAB KJKK "Bega" PŪV - birių produktų iškrovimo posto statyba ir eksploatavimas, Nemuno g. 2, Klaipėdoje - poveikio aplinkai privalomo vertinimo Informacija atrankai
2016-05-13 (28.5)-A4-5047 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato statybos Utenoje žemės sklype kad. Nr.8270/0010:155, adresu J.Basanavičiaus g. 125A, ir žemės sklype kad. Nr. 8270/0010:148 poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedai
2016-05-13 (28.6)-A4-5058 Atrankos išvada dėl grūdų ir kitų augalinių kultūrų priėmimo, valymo, džiovinimo, sandėliavimo bei prekybos (Telšių m.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-13 (28.3)-A4-5059 Atrankos išvada dėl UAB „Puaris“, UAB „Homeras“ planuojamos ūkinės veiklos – dviejų vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos Nemeilų kaime, Tauragės rajone poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-13 (28.1)-A4-5029 Atrankos išvada dėl UAB "PAROC" planojamos ūkinės veiklos - gruntuotų akmens vatos lamelių gamybos, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedai 1,2.3,4,6,7,8,9 Priedas 5
2016-05-11 (28.3)-A4-4935 Atrankos išvada dėl skirstomojo dujotiekio Šakių k., Stragutės k., Paberžių k., Gedimino g., Gaurės g. (iki valdos ribos Gaurės g. 23), Tauragės m., Tauragės r. statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai: 1, 2.
2016-05-11 (28.4)-A4-4926 Atrankos išvada dėl Marijampolės sav. Igliaukos sen. ir Švetragio k.v. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-11 (28.6)-A4-4929 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3414 Baisogalos geležinkelio stotis - Sidabravas - Mandeikiai rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-05-11 (28.7)-A4-4924 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 108 Vievis - Maišiagala - Nemenčinė nuo 20,06 km iki 22,76 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo informacija atrankai, priedai (1, 2)
2015-05-10 (28.3)-A4-4905 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-10 (28.1)-A4-4889 Atrankos išvada dėl geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena - Marijampolė - Kazlų Rūda - Kaunas (Jiesia - Rokai - Palemonas, Kaunas - Palemonas) elektrifikavimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, schema)
2016-05-09 (28.4)-A4-4861 Atrankos išvada dėl Šakių rajono savivaldybės Būbelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimo poveikio vertinimo Informacija atrankai
2016-05-09 (28.5)-A4-4853 Atrankos išvada dėl pavojingų atliekų tvarkymo Bliūdžių k., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-09  (28.5)-A4-4856 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Anykščių rajono „Trakininkų “ melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-09 (28.3)-A4-4819 Atrankos išvada dėl Žibininkų II smėlio telkinio Žibininkų kaime, Kretingos rajone, eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-09 (28.3)-A4-4818 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-06 (28.3)-A4-4789 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepja ruožo nuo 43,54 iki 43,84 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-06 (28.2)-A4-4757

Atrankos išvada dėl uab „Cerera foods“ veiklos išplėtimo Kertupio g. 20, Neveronių k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-05-06 (28.2)-A4-4756

Atrankos išvada dėl vištų iki 16 savaičių auginimo Žaslių k. 7, Žaslių sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-05-06 (28.2)-A4-4752 Atrankos išvada dėl AB "Lifosa" fosfatinių trąšų gamybos modernizavimo
Informacija atrankai
2016-05-06 (28.4)-A4-4758 Atrankos išvada dėl Žaliosios MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų tatinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-06 (28.3)-A4-4753 Atrankos išvada dėl R. Mockaitienės švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo Trūkiškės kaime, Tauragės rajone poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas
2016-05-05 (28.6)-A4-4733 Atrankos išvada dėl broilerių auginimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-05-05 (28.4)-A4-4715 Atrankos išvada dėl Pavembrių smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-05 (28.7)-A4-4703 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Minsko pl.33 C, Vilniaus m. sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-05-02 (28.4)-A4-4564 Atrankos išvada dėl UAB "Vytautai" esamos žvėrelių fermos išplėtimo Gudelių pl. 9, Vytautų k., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-29 (28.2)-A4-4504

Atrankos išvada dėl asociacijos "Užusaliai" narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-04-29 (28.2)-A4-4503

Atrankos išvada dėl Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-04-28 (28.5)-A4-4463 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Kubiliūnų melioracijos statinių anaudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-28 (28.5)-A4-4472 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Roviškių MSNA melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-28 (28.5)-A4-4464 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Kvetkų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-29 (28.5)-A4-4501 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Lyglaukių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-28 (28.5)-A4-4462 Atrankos išvada dėl asociacijos "Namišiai" valdomų sausinimo sistemų rekonstrucijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-29 (28.5)-A4-4500 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Ločerų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-29 (28.3)-A4-4508 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 Šilalė-Šilutė ruožo nuo 42,222 iki 54,12 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai, Priedai:

1, 2, 3

2016-04-29 (28.7)-A4-4493 Atrankos išvada dėl Širvintų rajono Anciūnų kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-28 (28.7)-A4-4455 Atrankos išvada dėl MSNA "Rečionys" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-28 (28.7)-A4-4457 Atrankos išvada dėl MSNA "Pabalys" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-28 (28.7)-A4-4456 Atrankos išvada dėl MSNA "Baravykai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-28 (28.7)-A4-4459 Atrankos išvada dėl MSNA "Svirnai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-28 (28.7)-A4-4458 Atrankos išvada dėl MSNA "Jauniūnų melioracija" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-28  (28.5)-A4-4475  Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - asociacijos "Nausodė" narių sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-28  (28.5)-A4-4474  Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Anykščių rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos "Troškūnų arimai" melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-27 (28.5)-A4-4422 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Parovėjos seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-27 (28.5)-A4-4421 Atrankos išvada dėl asociacijos "Kiemėnai" valdomų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-27 (28.5)-A4-4420 Atrankos išvada dėl asociacijos "Mikoliškis" valdomų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-27 (28.5)-A4-4419 Atrankos išvada dėl asociacijos "Kamatėlė" valdomų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-27 (28.6)-A4-4382 Atrankos išvada dėl Papilės MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei kų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-27  (28.5)-A4-4381  Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Rokiškio rajono Špulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos dalies žemės sklypų melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-26 (28.7)-A4-4338 Atrankos išvada dėl UAB "Maturė" pramonės objekto valdos plėtimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas
2016-047-26 (28.6)-A4-4365 Atrankos išvada dėl asociacijos "Kruoja" narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-26 (28.6)-A4-4364 Atrankos išvada dėl Telšių r. Pasvaigės MSNA melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-26 (28.6)-A4-4363 Atrankos išvada dėl Telšių r. Buožėnų k. v. Vigantiškių k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-26 (28.6)-A4-4361 Atrankos išvada dėl Telšių r. Pasruojės k. v. Gailiškių k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-26 (28.6)-A4-4357 Atrankos išvada dėl asociacijos "Guosta" narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-26  (28.5)-A4-4353  Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Rokiškio rajono Vigarų melioracijos statinių naudotojų asociacijos dalies žemės sklypų melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-26 (28.4)-A4-4352 Atrankos išvada dėl MSNA "Sudargo melioracija" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-26 (28.5)-A4-4348 Atrankos išvada dėl Rokiškio r. Vyžeičių MSNA narių dalies žemės sklypų melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-25 (28.7)-A4-4265 Atrankos išvada dėl Varlenkos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-25 (28.2)-A4-4277 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo ir metalo atliekų, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos rūšiavimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-25 (28.2)-A4-4276

Atrankos išvada dėl pieninių karvių ūkio modernizavimo ir plėtros Čiūdų k., Kulvos sen. Jonavos r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atranakai

1 2 3 4 5 6

2016-04-25 (28.5)-A4-4281 Atrankos išvada dėl Rokiškio r. Jutkių MSNA narių dalies žemės sklypų melioracijos statinių rekontravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-25 (28.6)-A4-4292 Atrankos išvada dėl Telšių r. Kaunatavos ir Ubiškės k. v. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-25 (28.6)-A4-4291 Atrankos išvada dėl Telšių r. Ubiškės ir Dūseikių k. v. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 

1 2 3 4 5

2016-04-25 (28.6)-A4-4290 Atrankos išvada dėl asociacijos "Godai" narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-25 (28.6)-A4-4289 Atrankos išvada dėl MSNA "Svilė" melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-25 (28.6)-A4-4288 Atrankos išvada dėl Būdų MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-22 928.4)-A4-4242 Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro" didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo jasauskų k., Kaniavos sen., varėnos raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-22 (28.7)-A4-4231 Atrankos išvada dėl UAB "Valdovis" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginio įrengimo sandėliavimo paskirties pastate, Fabriko g.11 a, Lentvario m., Trakų raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-21 (28.4)-A4-4198 Atrankos išvada dėl MSNA "Vepriai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
216-04-21 (28.5)-A4-4179 Atrankos išvada dėl Pasvalio rajono Meškalaukio ir Pušaloto kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-21 (28.3)-A4-4178 Atrankos išvada dėl Šilalės rajono Traksėdžio kadastrinės vietovės Žąsinalio, Bokštų, Šarkų ir Kadžygos kaimų, Balsių kadastrinės vietovės Lapkalnio kaimo melioracijos įrenginių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, 1 priedas
2016-04-21 (28.4)-A4-4175 Atrankos išvada dėl UAB "Eimasta" ENTP ardymo Naujoji g. 150, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-20 (28.5)-A4-4131 Atrankos išvada dėl planuojamo Ignalinos r. Gilūtų ir Mielagėnų k.v. dalies melioracijos griovių, jų statinių ir drenažo rinktuvų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-20 (28.3)-A4-4146

Atrankos išvada dėl UAB „Šilalės vėjas“ 60 MW galios vėjo elektrinių parko įrengimo Šilalės r. sav. Laukuvos sen. Kikonių k., Vaikių Lauko k., Jankaičių k., Dargalių k., Traksėdžio sen. Kadarių k. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-04-20 (28.4)-A4-4126 Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus RATC" didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo Liepų g. 1A, Miesto Kolonijos k., Seirijų sen., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-20 (28.6)-A4-4120 Atrankos išvada dėl pieninkystės ūkio Kalnelių k., Lygumų sen., Pakruojo r., modernizavimo ir išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-20 (28.6)-A4-4119 Atrankos išvada dėl Telšių r. Buožėnų k.v. Kalnėnų ir Dimaičių k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-19 (28.3)-A4-4068 Atrankos išvada dėl Pagėgių savivaldybės Šilagalių k. v. Nausėdų-Plaušvarių polderyje esančių melioracijos įrenginių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-18 (28.7)-A4-3992 Atrankos išvada dėl UAB "Trakailand" gamybinės paskirties pastato statybos, Lauko g. 23, Šventininkų k.,Trakų r., poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai, priedas
2016-04-18 (28.4)-A4-4019 Atrankos išvada dėl dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-18 (28.4)-A4-4008 Atrankos išvada dėl UAB "Ekobazė" vykdomos ūkinės veiklos pakeitimo nepavojingų atliekų paruošimo perdirbimui arba kitokiam naudojimui ir pakartotiniam naudojimui Pramonės g. 1, Alytaus mieste poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-18 (28.4)-A4-4003 Atrankos išvada dėl UAB "Alkesta" planuojamos ūkinės veiklos statybinių atliekų laikymo ir apdorojimo Laukų g. 1A Trakiškių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-15 (28.5)-A4-3935 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.106 Naujoji Vilnia - Rudamina-Paneriai ruožo nuo 7,20 iki 13,10 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo   Informacija atrankai, priedas 1, priedas 2
2016-04-15 (28.3)-A4-3947 Atrankos išvada dėl AB "Grigeo Klaipėdos kartonas" planuojamos ūkinės veiklos - popieriaus ir/ar kartono gamybos išplėtimo - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-15 (28.5)-A4-3933 Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų tvarkymo Pramonės g. 8, Panevėžys, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-14 (28.5)-A4-3869 Atrankos išvada dėl Rokiškio r. Obelių sen. Pakriaunių ir Zarinkiškių k.v. dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-14 (28.6)-A4-3867 Atrankos išvada dėl Biliūniškių sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo (Akmenės r.)  Informacija atrankai
2016-04-14 (28.5)-A4-3847 Atrankos išvada dėl statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo Pramonės g. 14, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-14 (28.3)-A4-3855 Atrankos išvada dėl Kintų uosto išvalymo nuo sąnašų poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-14 (28.6)-A4-3854 Atrankos išvada dėl Ąžuolijos MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos (Kelmės r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-14 (28.3)-A4-3846 Atrankos išvada dėl A. Leščinsko galvijų fermos eksploatacijos Užlieknių kaime, Šilutės rajone, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-14 (28.6)-A4-3845 Atrankos išvada dėl Plungės rajono Didvyčių ir Šateikių kadastro vietovių melioracijos statinių naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-13 (28.4)-A4-3824

Atrankos išvada dėl Žuvies perdirbimų cechų ir šaldytuvų biologinių nuotekų valymo įrenginių statybos Technikos g. 13, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-04-13 (28.6)-A4-3823 Atrankos išvada dėl veršelių laikymo fermos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai, priedas
2016-04-13 (28.3)-A4-3821 Atrankos išvada dėl Pakalnės prieplaukos išvalymo nuo sąnašų poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-13 (28.6)-+A4-3798 Atrankos išvada dėl UAB "Ecoplasta" planuojamos ūkinės veiklos: plastiko gaminių sulkinimo, granuliavimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-12 (28.5)-A4-3764 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos -  Svylės  melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-12 (28.6)-A4-3763 Atrankos išvada dėl Akmenės rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Smarkupis" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-12 (28.6)-A4-3700 Atrankos išvada dėl asfaltbetonio gamybos linijos TBA 2000 UC statybos bei betono laužo ir frezuoto asfalto trupintuvo Guidetti MF 450 (Šiaulių m.) įrengimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai, 1
2016-04-12 (28.6)-A4-3699 Atrankos išvada dėl Plungės r. Žemaičių Kalvarijos k.v. dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-12 (28.6)-A4-3698 Atrankos išvada dėl Plungės r. Žemaičių Kalvarijos k. v. dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-04-11 (28.4)-A4-3639

Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų tvarkymo Ramučių k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-04-11 (28.4)-A4-3640

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kauno m. sav. Vaišvydavos smėlio telkinio naują plotą

Informacija atrankai
2016-04-11 (28.4)-A4-3644 Atrankos išvada dėl MSNA "Pusdešriai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-11 (28.3)-A4-3637 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 117, Nr. 118, Nr. 119 rekonstrukcijos ir krantinių Nr. 114, Nr. 116 griovimo Nemuno g. 42A Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-08 (28.7)-A4-3601 Atrankos išvada dėl Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (apie 12,2 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-08 (28.5)-A4-3607 Atrankos išvada dėl Biržų r. Papilio MSNA melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-08 (28.6)-A4-3609 Atrankos išvada dėl Ringuvėnų MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-07 (28.6.)-A4-3551 Atrankos išvada dėl veršelių supirkimo centro veiklos poveikio aplinkai vertinimo (Mažeikių r., Žemalėsk.v.) Informacija atrankai
2016-04-06 (28.6)-A4-3497 Atrankos išvada dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos "Drupsta" melioracijos statinių rekonstravimo (Kelmės r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-06 (28.5)-A4-3499 Atrankos išvada dėl pavojingų atliekų tvarkymo Dagiliškio k., Pasvalio r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-05 (28.4)-A4-3492 Atrankos išvada dėl avių auginimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedai
2016-04-05 (28.6)-A4-3425 Atrankos išvada dėl Telšių r. Pasruojės k. v. Brėvikių ir Juodėnų k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-04 (28.2)-A4-3379

Atrankos išvada dėl Verpalų apdorojimo naujo cecho statybos Danų g., Andrušaičių k., Raseinių sen., Raseinių r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-04-04 (28.3)-A4-3390 Atrankos išvada dėl Šnaukštų žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-04 (28.5)-A4-3376 Atrankos išvada dėl Gaigalių MSNA dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-04 (28.5)-A4-3377 Atrankos išvada dėl planuojamo  Utenos rajono Vyžuonų kadastro vietovėje esančių melioracijos griovių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-04 (28.6)-A4-3378 Atrankos išvada dėl Telšių r. Upynos k. v. Endrietiškių ir Gintenių k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinaki vertinimo Informacija atrankai
2016-04-01 (28.6)-A4-3337 Atrankos išvada dėl Telšių rajono Degaičių ir Eigirdžių kadastrinių vietovių žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-01 (28.5)-A4-3332 Atrankos išvada dėl Šimonių sen. Puožo MSNA dalies melioracijos statinių Jurgeliškių ir Juodpėnų kaimuose ir Juodupės sausinimo sistemos dalies griovių ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-04-01 (28.1)-A4-3270 Atrankos išvada dėl UAB „Žalias vėjas“ 6 MW galios vėjo elektrinių parko Šilalės rajono savivaldybės, Laukuvos seniunijos, Šiauduvos kaime, Jankaičių kaime poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-30 (28.5)-A4-3203 Atrankos išvada dėl metalo liejinių gamybos ir mechaninio apdirbimo Verslo g. 15, Liūdynės k., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-30 (28.6)-A4-3199 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo (Akmenės r.) Informacija atrankai
2016-03-29 (28.2)-A4-3128 Atrankos išvada dėl Garliavos II tvenkinio ant upelio Maišys ir upelio Maišys išvalymo ir pakrančių sutvarkymo Informacija atrankai 
2016-03-25 (28.5)-A4-3096 Atrankos išvada dėl planuojamo  Utenos rajono Leliūnų kadastro vietovėje esančių melioracijos griovių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-03-25 (28.6)-A4-3089 Atrankos išvada dėl UAB "Venta LT" natūralios medienos baldų (kėdžių, stalų ir kt. gaminių) gamybos įmonės statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-23 (28.2)-A4-3014

Atrankos išvada dėl UAB „Verslo vizijos“ planuojamo atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-03-23 (28.6)-A4-3007 Atrankos išvada dėl Telšių r. Tryškių k. v. Sukončių k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-23 (28.6)-A4-3006 Atrankos išvada dėl Telšių r. Eigirdžių ir Degaičių k. v. Medinių ir Gaudikaičių k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-23 (28.6)-A4-2964 Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų tvarkymo (Plento g. 2D, Kairiai, Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-18 (28.2)-A4-2824 Atrankos išvada dėl A6 kelio Kaunas-Zarasai- Daugpilis skirtingo lygio sankryžos (įvažiavimas į Kauno LEZ) statybos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai

2016-03-18 (28.2)-A4-2767

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Liktėnų k. 16, Raseinių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-03-18 (28.6)-A4-2791 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1603 Joniškis-Linkaičiai-Staneliai-Gruzdžiai-ruožo nuo 22,85 km iki 28,48 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių r. ir Joniškio r. ribose) Informacija atrankai
2016-03-17 (28.7)-A4-2699 Atrankos išvada dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

(Priedai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

2016-03-15 (28.4)-A4-2537 Atrankos išvada dėl pienininkystės komplekso, esančio Želsvelės g. 12, Būriškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., žemės sklypų (kad. Nr. 5194/0003:322 ir Nr.5194/0003:400) apjungimo į vieną žemės sklypą poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 

priedai

2016-03-14 (28.2)-A4-2495

Atrankos išvada dėl Naftos produktų terminalo plėtros Biruliškių g. 18A, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-03-14 (28.2)-A4-2466

Atrankos išvada  dėl prekybos paskirties pastato statybos Savanorių pr. 315, Statybininkų g. 12P ir žemės sklype kad. Nr. 1901/0079:62, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-03-14 (28.5)-A4-2465 Atrankos išvada dėl miško įveisimo ne miško žemėje Ignalinos r. Gervelių k. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-14 (28.4)-A4-2463 Atrankos išvada dėl UAB "Fur Farm LT" kailinių žvėrelių fermos Kuklių k., lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-14 (28.7)-A4-2458 Atrankos išvada dėl Vilniaus daugiafunkcinio Lazdynų sveikatingumo centro statybos, Erfurto g. 13, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-14 (28.3)-A4-2460 Atrankos išvada dėl V. B. Žiogienės karvidės rekonstravimo (pieninių galvijų ūkio išplėtimo) Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-10 (28.7)-A4-2422 Atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-09 (28.3)-A4-2373 Atrankos išvada dėl galvijų fermos komplekso eksploatacijos Martyno Mažvydo g.30, Užlaukės k., Šilutės raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-09 (28.2)-A4-2370

Atrankos išvada dėl planuojamos Kauno laisvosios ekonominės zonos sujungimo su Kauno intermodaliniu terminalu geležinkelio statybos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-03-09 (28.3)-A4-2372 Atrankos išvada dėl užteršto grunto saugojimo aikštelės įrengimo, užteršto grunto iš dokų duobių iškasimo, nausausinimo, saugojimo ir tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-09 (28.7)-A4-2314 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-03-01 (28.1)-A4-2002 Atrankos išvada dėl UAB „Forest Investment“ biokuro katilinės Jočionių g. 13, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai (1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11,

12,13)

2016-03-07 (28.7)-A4-2251 Atrankos išvada dėl UAB "Autorūnas" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklos. Ežero skg. 11, Rečionių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. Informacija atrankai
2016-03-03 (28.3)-A4-2136 Atrankos išvada dėl Klaipėdos rajono Piktožių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-03 (28.2)-A4-2134 Atrankos išvada dėl nepavojingų bei pavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, rūšiavimo bei perdirbimo veiklos Kauno LEZ teritorijoje Informacija atrankai
2016-03-03 (28.2)-A4-2112

Atrankos išvada dėl 250 kW vėjo elektrinės Motiškių k.,  Seredžiaus sen., Jurbarko raj. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-03-03 (28.6)-A4-2084 Atrankos išvada dėl biodujų gamybos įrenginio statybos poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių r.)  Informacija atrankai
2016-03-02 (28.3)-A4-2055

Atrankos išvada dėl UAB „Puaris“ planuojamos ūkinės veiklos – vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos Gudų kaime (žemės sklypo kad. Nr. 8801/0003:227) Pagėgių savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-03-02 (28.3)-A4-2046

Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių įrengimo ir eksploatacijos Mėčių kaime (žemės sklypų kad. Nr. 8740/0002:508, 8740/0002:121) ir Selvestrų kaime (žemės sklypo kad. Nr. 8740/0002:608) Laukuvos seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-03-02 (28.4)-A4-2033 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožo nuo 32,270 iki 39,200 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-03-01 (28.5)-A4-2017 Atrankos išvada dėl planuojamo Radeikių k.v. Daržinių k., Mediniškių k., Noliškio k., Pliupų k. melioracijos įrenginių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-03-01 (28.6)-A4-2015 Atrankos išvada dėl statybinio laužo ir medienos, medinės pakuotės atliekų laikymo ir smulkinimo poveikio aplinkai vertinimo (Mažeikių r.)  Informacija atrankai
2016-02-26 (28.3)-A4-1883 Atrankos išvada dėl Pamario gatvės (unikalus Nr. 4400-2161-9858) Klaipėdos mieste rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-26 (28.3)-A4-1882

Atrankos išvada dėl kranto sutvirtinimo dalies Smiltynės g., Klaipėdoje rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2016-02-25 (28.3)-A4-1855 Atrankos išvada dėl žuvies perdirbimo įmonės statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (Verslo g. 6A, Klaipėdos m.) Informacija atrankai
2016-02-25 (28.5)-A4-1834 Atrankos išvada dėl Zarasų rajono Imbrado durpių telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-25 (28.1)-A4-1718 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos UAB „Sunergo“ 33 MW galios vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Juknaičių sen. Okslindžių, Vaitkaičių, Klugonių ir Vyžių kaimuose poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-25 (28.1)-A4-1716 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos (dviejų vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos) žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 8740/0003:623, 8740/0003:660 ir 8740/0003:424, esančiuose Vabalių ir Tautvilų k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-23 (28.5)-A4-1730 Atrankos išvada dėl Laimono Grybausko planuojamos ūkinės veiklos- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-23 (28.5)-A4-1726 Atrankos išvada dėl pieno perdirbimo ir nuotekų valymo įrenginių modernizavimo bei sandėlio statybos Biržų g. 35, Medeikių k., Biržų r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-23 (28.6)-A4-1751 Atrankos išvada dėl naujų dažymo - džiovinimo kamerų (5 vnt.) įrengimo ir biokuro katilinės (250 kW) statybos (Mažeikių r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-02-23 (28.4)-A4-1740 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo Ilgoji g. 17, Antakalnio k., Antakalnio sen., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-22 (28.6)-A4-1650 Atrankos išvada dėl Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Žalpių kadastrinės vietovės Skirtino, Raudžio, Jaujupio (Kliūkės) upelių baseino griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-02-17 (28.1)-A4-1521 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - UAB "Biosela" gamybinio pastato, kurio unikalus Nr. 4198-7023-8039, pritaikymas žuvų perdirbimui, poveikioaplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-12 (28.7)-A4-1448 Atrankos išvada dėl administracinio pastato statybos Ukmergės g. 362, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-12 (28.6)-A4-1467 Atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (Kelmės r.)  Informacija atrankai
2016-02-12 (28.3)-A4-1466  Atrankos išvada dėl statybos ir griovimo atliekų perdirbimo Liepų g. 85A, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-02-11 (28.5)-A4-1372 Atrankos išvada dėl ŽŪB "Sparnai" vištų dedeklių laikymo paukštidžių Nr. 4 ir Nr. 6 rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-09 (28.3)-A4-1315 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 143 ir Nr. 143A rekonstravimo Perkėlos g. 8, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-02-09 (28.2)-A4-1302

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 195 Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys ruožo nuo 5,00 - 16,90 km rekonstravimas.

Informacija
2016-02-08 (28.2)-A4-1255

Atrankos išvada dėl Bartonių IV žvyro ir smėlio telkinio naudojimo Stašėnų k., Dumsių sen., Jonavos r. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija
2016-02-08 (28.6)-A4-1254 Atrankos išvada dėl biokuro katilinės (iki 20MW) statybos (Šiaulių m.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija
2016-02-08 (28.7)-A4-1239 Atrankos išvada dėl durpių naudojimo kurui biokuro katilinėje Paneriškių g. 17, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-02-05 (28.3)-A4-1207 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142 rekonstravimo, Minijos g. 180, Klaipėda poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-02-05 (28.7)-A4-1196 Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija
 2016-02-05  (28.2)-A4-1203  

Veislinių paukščių paukštidžių statyba ir eksploatavimas Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen., Jačiūnų k.

Informacija
 2016-02-04 (28.6)-A4-1118
Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Kelmės r.) poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija atrankai
 2016-02-04 (28.6)-A4-1105
Atrankos išvada dėl teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo ir geležinkelio Šiauliai-Klaipėda Telšių m. infrastruktūros rekonstravimo/naujos statybos poveikio aplinkai vertinimo 
 Informacija atrankai
2016-02-04 (28.4)-A4-1103 Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro" didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Alovės g. 6, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-01-29 (28.7)-A4-932 Atrankos išvada dėl sandėlių, lėktuvų remonto angarų, kontrolės posto ir automobilių saugyklų statybos, Rodūnios kelias 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-29 (28.2)-A4-935
Atrankos išvada dėl geležinkelio linijos Kaišiadorys-Kybartai geležinkelio ruože Jiesia-Rokai rekostrukcijos Informacija
2016-01-28 (28.7)-A4-833 Atrankos išvada dėl prekybos, paslaugų, sporto ir kultūros centro statybos Drujos g.2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-28 (28.4)-A4-867 Atrankos išvada dėl UAB "ICECO žuvis" investicijų į žuvų perdirbimo veiklą poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-28 (28.2)-A4-837 Atrankos išvada dėl krematoriumo statybos ir eksploatavimo Taikos pr. 114M, Kaune Informacija
2016-01-28 (28.2)-A4-858

Atrankos išvada dėl sandėliavimo ir administracinių pastatų statybos Ringuvos g. 65, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija
2016-01-27 (28.2)-A4-815

Atrankos išvada Dėl Prekybos ir administracinių pastatų statybos Masiulio g.16 ir 16 D, Kaune poveikio aplinkai vertinimo