Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiais specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiais specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 30787

Skelbimo data: 2015-10-06.

Dokumentai priimami iki 2015 m. spalio 15 d.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. AV - 243


APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO DEPARTAMENTO
ORO KOKYBĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (11 - 10T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento (toliau - departamentas) Oro kokybės vertinimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo ir aplinkosaugos srityje, tvarkyti aplinkos oro kokybės monitoringo duomenų bazes, vertinti aplinkos oro kokybę ir atlikti aplinkos oro kokybės prognozavimą Lietuvos Respublikoje, rengti ir teikti informaciją apie aplinkos oro kokybės būklę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - aplinkos oro kokybės vertinimas ir monitoringas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities, geografijos arba chemijos, arba fizikos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos oro taršą bei aplinkos oro kokybę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūros veiklos planai;
7.2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant norminių dokumentų, susijusių su aplinkos oro kokybės vertinimu, aplinkos oro monitoringo vykdymu ir informacijos apie aplinkos oro kokybę teikimu, projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. tvarko aplinkos oro kokybės duomenų bazes ir rengia nustatyto formato duomenų bylas Europos aplinkos agentūros informacinei sistemai, kad būtų užtikrinti informacijos apie aplinkos oro būklę tarptautiniai mainai;
7.4. rengia ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, organizuoja informacijos bei informacinių leidinių, skirtų valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims apie aplinkos oro kokybę ir jos pokyčius, rengimą, kad būtų užtikrinta darniam vystymuisi reikalingos informacijos sklaida;
7.5. rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitas ir duomenis:
7.5.1. apie Lietuvos teritorijoje aplinkos oro kokybės vertinimui išskirtas aglomeracijas ir zonas;
7.5.2. apie taikomą vertinimo tvarką;
7.5.3. apie taikomus vertinimo metodus;
7.5.4. pirminius patvirtintus vertinimo duomenis;
7.5.5. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/107/EB ir 2008/50/EB nustatytų aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo;
7.5.6. dėl oro kokybės gerinimo planų;
7.5.7. dėl taršos šaltinių pasiskirstymo ir jų įtakos aplinkos oro teršalų koncentracijai;
7.5.8. dėl aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo scenarijaus;
7.5.9. dėl aplinkosaugos tikslų įgyvendinimui taikytų priemonių;
7.5.10. dėl kietųjų dalelių resuspensijos, kai žiemą keliai barstomi smėliu ir druska, poveikio aplinkos oro užterštumo lygiui;
7.6. savarankiškai sistemina ir analizuoja matavimų bei aplinkos oro tyrimų duomenis apie aplinkos oro būklę, apibendrina matavimų ir tyrimų rezultatus, taikant oro kokybės vertinimo kriterijus įvertina aplinkos oro kokybę pagal Agentūros disponuojamus ir kitų valstybės institucijų teikiamus duomenis, atlieka oro kokybės prognozavimą visoje Lietuvos teritorijoje, kad būtų įgyvendinti Agentūros uždaviniai ir pasiekti strateginiai tikslai;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Valstybinę aplinkos monitoringo programą, kad būtų įgyvendinti Agentūros veiklą reglamentuojantys teisės aktai;
7.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia foninio aplinkos oro užterštumo duomenis, asmenims, atliekantiems planuojamos ir (ar) vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą, išskyrus aplinkos oro taršos duomenis apie ūkinės veiklos objektus;
7.9. rengia informacinius leidinius bei teikia informaciją valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims apie aplinkos oro kokybę ir jos pokyčius, kad būtų užtikrinta informacijos, reikalingos darniam vystymuisi, sklaida;
7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: 

 

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 68057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt