Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

 

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

Skelbimo Nr.: 32011
Skelbimo data: 2016-03-09. Dokumentai priimami iki: 2016-03-31
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. AV - 345
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. AV-59
redakcija)


PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (54-2T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Personalo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) personalo administravimo funkcijas, pagal kompetenciją tvarkyti valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - personalo valdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
   
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties;
6.2. turėti darbo patirties personalo administravimo srityje;
6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo bei valstybės tarnybos santykius, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, būti susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją atlieka Agentūros administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir personalo sudėties analizę, dalyvauja rengiant direktoriaus įsakymų dėl Agentūros pareigybių sąrašų tvirtinimo projektus, Agentūros pareigybių sąrašus; rengia direktoriaus pavedimų dėl galimų tarnybinių ir drausminių nusižengimų projektus;
7.2. rengia direktoriaus įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo ir kitais personalo valdymo klausimais projektus, kai darbuotojai priimami dirbti Agentūros vykdomuose projektuose, kuriuose nėra įsteigtos šias funkcijas vykdančio darbuotojo pareigos;
7.3. rengia ir perduoda valstybinio socialinio draudimo įstaigoms nustatytos formos pranešimus personalo klausimais;
7.4. dalyvauja Agentūros valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir informacijos nagrinėjimo nuolatinės komisijos (toliau - komisija) darbe; organizuoja komisijos posėdžius, rengia protokolus ir direktoriaus įsakymų dėl leidimų dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį išdavimo (neišdavimo, atšaukimo ir kt.) projektus; konsultuoja Agentūros valstybės tarnautojus dėl valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo;
7.5. rengia direktoriaus įsakymų dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį ir tarnybinių komandiruočių dėl daugiau nei vienos dienos Lietuvos Respublikoje projektus; kontroliuoja ataskaitų už tarnybines komandiruotes į užsienį pateikimą per elektroninę dokumentų valdymo sistemą;
7.6. tikrina per elektroninę dokumentų valdymo sistemą pateiktus administracijos padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsako už jų savalaikį patvirtinimą ir registravimą;
7.7. organizuoja valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių pažymėjimų išdavimą ir negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą; Lietuvos aplinkos apsaugos ženklų išdavimą, vykdo jų apskaitą; išduoda nusipelniusio aplinkosaugininko ženklus;
7.8. pagal kompetenciją tvarko valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenis, kad būtų užtikrintas informacijos pateikimas valstybės institucijoms;
7.9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 68057, violeta.trainaviciene@aaa.am.lt,