Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

 

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

 

Skelbimo nr.: 4276

Skelbimo data: 2016-03-01

Skelbimas publikuojamas iki: 2016-03-15

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (40-12T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Cheminių medžiagų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) tvarkymą ir teikimą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, užsienio valstybių ar tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei, bei įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje, pagal kompetenciją vykdyti kitą ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -  cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities  chemijos arba biochemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, visuomenės sveikatos arba ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų srities bioinžinerijos arba aplinkos inžinerijos, arba chemijos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį chemijos ar aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir veiklos planai;
7.2. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pastabas kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje;
7.3. renka, kaupia ir paskirsto duomenis ir informaciją apie pagamintas, patiektas rinkai, sunaudotas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš jos chemines medžiagas - atskiras ir preparatų (mišinių) ar gaminių sudėtyje esančias - ir preparatus (mišinius), apie gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus, eksportuotojus, užsiimančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) gamyba, tiekimu rinkai, importu, naudojimu pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportu ir teikia šią informaciją suinteresuotiems asmenims, kaupia ir tvarko lakiųjų organinių junginių, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ozono sluoksnį ardančių medžiagų apskaitos duomenis, registruoja duomenų ir informacijos teikėjus žurnale ir kompiuterio bylose ir teikia informaciją svetainei http://gamta.lt, užtikrinant informacijos sklaidą, konsultuoja ūkio subjektus ir kitus suinteresuotus asmenis, organizuoja ir koordinuoja mokymus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymo klausimais;
7.4. renka, kaupia su šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD), fluorintų ŠESD apskaita ir prognozėmis susijusius duomenis pramonės sektoriuje, atlieka ŠESD išmetamo kiekio ir prognozių skaičiavimus vadovaudamasis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos parengtomis metodinėmis 2006 m. gairėmis ir 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL 2013 L 165, p. 13), 2014 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 749/2014 dėl valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 teikiamos informacijos struktūros, formato, pateikimo tvarkos ir peržiūros (OL 2014 L 203, p. 23) ir 2014 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 666/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos ataskaitų rengimo gairių pakeitimus (OJ 2014 L 179, p. 26), rengia ŠESD ataskaitos aprašomąsias dalis ir pildo bendrąsias atsiskaitymo formos (CRF) lenteles;
7.5. atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantį direktyvą 79/117/EEB įgyvendinančių kompetentingų institucijų susitikimuose, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, teikti informaciją Europos Komisijai ir kitoms institucijoms, pagal kompetenciją renka, apdoroja ir teikia Stokholmo konvencijos sekretoriatui, Patvariųjų organinių teršalų peržiūros komitetui ir kitiems Stokholmo konvencijos techniniams organams duomenis apie patvariųjų organinių medžiagų, jų turinčių preparatų (mišinių) ir gaminių gamybą, naudojimą ir tiekimą rinkai;
7.6. organizuoja ir koordinuoja dokumentacijų, skirtų nustatyti autorizuotinas chemines medžiagas ir įtraukti jas į autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą, nustatyti apribojimus gaminti, tiekti rinkai ir naudoti pavojingas chemines medžiagas - atskiras ir esančias mišinių ar gaminių sudėtyje, ir nustatyti pavojingų cheminių medžiagų, augalų apsaugos ir biocidinių produktų veikliųjų medžiagų suderintą klasifikavimą ir ženklinimą, įvertinus Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų pasiūlymus, pateikimą ECHA;
7.7.  pagal kompetenciją organizuoja fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimą, sprendimų dėl šių atestatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo priėmimą , tvirtina paraiškas paskirti informacinės sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistema" duomenų teikimo administratorius;
7.8. atlieka ECHA pateiktų cheminių medžiagų registracijos dokumentacijų „rankinę peržiūrą" (angl. manual screening), įvertina pateiktos informacijos detalesnio vertinimo reikalingumą ir teikia pasiūlymus dėl cheminių medžiagų tinkamumo įtraukimui į Bendrijos koreguojamąjį veiksmų planą, atlieka į Bendrijos koreguojamąjį veiksmų planą įtrauktų cheminių medžiagų vertinimą;
7.9. pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas  apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) reglamentuojančių  teisės aktų  įgyvendinimą  Lietuvos Respublikoje EK, ECHA, kitoms
ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nacionalinėms institucijoms, rengia ir dalyvauja rengiant, derina ir dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos pozicijas cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje, atlieka EK ruošiamų cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą reglamentuojančių teisės aktų bei juos lydinčių ir rekomendacinių dokumentų vertimų į lietuvių kalbą peržiūrą, dalyvauja Agentūros ir kitų nacionalinių ir ES institucijų organizuojamų darbo grupių veikloje cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo klausimais, dalyvauja EK bei ECHA organizuojamuose techniniuose ekspertų grupių susitikimuose, kituose renginiuose, informuoja suinteresuotas šalies institucijas apie priimtus sprendimus;
7.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 8 706 63 417, el.p. rokas.ignatavicius@aaa.am.lt

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)