Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Upių baseinų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 10 kategorija)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Upių baseinų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 10 kategorija)

 

Skelbimo Nr.: 26897

Skelbimo data: 2013-01-31

Dokumentai priimami: iki 2014-02-10

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos būklės vertinimo departamento Upių baseinų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, Alygis 10 kategorija)

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2009 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. AV-166

(Pakeista 2012 m. birželio 11 d.

įsakymu Nr .AV-138; 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. AV-7,

2014 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. AV-30)

 

APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO DEPARTAMENTO

UPIŲ BASEINŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (8-3T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Upių baseinų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento (toliau - departamentas) Upių baseinų valdymo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo ir aplinkosaugos srityje, užtikrinti upių baseinų rajonų vandens telkinių ir vandens valdymo, naudojimo bei apsaugos administravimo sistemos vystymą Lietuvos Respublikos teritorijoje, vandensaugos tikslų vandens telkiniuose nustatymą bei priemonių jiems pasiekti rengimą ir įgyvendinimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - vandens valdymas ir apsauga.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties arba ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties;

6.2. neteko galios;

6.21. turėti vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, upių baseinų rajonų valdymo principus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos ministerijos ir Agentūros nuostatais, Europos Sąjungos vandens srities direktyvų reikalavimais;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Open Office;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių vandens valdymą, naudojimą ir apsaugą, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinami teisės aktuose nustatyti Agentūrai uždaviniai;

7.2. organizuoja vandensaugos tikslų atskiriems vandens telkiniams, upių baseinų rajonų valdymo planų bei priemonių programų nustatytiems vandensaugos tikslams pasiekti rengimą bei įgyvendinimą, dalyvauja vandens telkinių upių baseinų rajonuose apibūdinime, pagal kompetenciją organizuoja ES Potvynių direktyvos ir ES Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB įgyvendinimą, kad būtų įgyvendinami teisės aktuose nustatyti Agentūrai uždaviniai;

7.3. pagal kompetenciją rengia vandens srities ataskaitas Europos Komisijai, kitoms tarptautinėms institucijoms, susijusias su veiksmais gerinant vandens telkinių būklę Lietuvoje, kad būtų vykdomos Agentūros funkcijos, susijusios su ataskaitų apie aplinkosauginių priemonių įgyvendinimo efektyvumą teikimą Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

7.4. organizuoja visuomenės informavimą, švietimą ir įtraukimą į vandens ir vandens telkinių valdymą upių baseinų rajonų pagrindu bei pagal kompetenciją vyko visuomenės įtraukimo į vandensaugos tikslų nustatymo, upių baseinų rajonų valdymo planų bei priemonių priemonių programų vandensaugos tikslams pasiekti rengimo ir įgyvendinimo procesą, kad būtų vykdomos Agentūros funkcijos, susijusios su informacijos teikimu bei upių baseinų rajonų valdymo planų rengimo organizavimu;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių darbo grupių darbe ir įgyvendina šių darbo grupių parengtus dokumentus Lietuvoje, kad būtų vykdomos Agentūros funkcijos, susijusios su atstovavimu Aplinkos ministerijai ir dalyvavimu Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje;

7.6. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________

 

Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu Valstybės tarnybos departamentui: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:

Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje.

Tel.: 870662007, el. paštas: v.trainaviciene@aaa.am.lt

__________________