Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

 

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

Skelbimo nr.: 4272

Skelbimo data: 2016-03-01

Skelbimas publikuojamas iki: 2016-03-15

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros  direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (40-8T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Cheminių medžiagų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) tvarkymą ir teikimą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, užsienio valstybių ar tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei, bei įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje;

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos arba biochemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba visuomenės sveikatos arba ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų srities bioinžinerijos arba aplinkos inžinerijos, arba chemijos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir veiklos planai;
7.2. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pastabas kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje;
7.3. atlieka nacionalinės pagalbos tarnybos, kuri konsultuoja cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus ir kitus suinteresuotus asmenis atitinkamos jų atsakomybės ir įpareigojimų pagal REACH ir CLP reglamentus klausimais, funkcijas, organizuoja ir koordinuoja mokymus, teikia metodinę medžiagą dėl REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo Lietuvos chemijos pramonės atstovams, kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams, valstybės institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei teikia ataskaitas ECHA bei EK apie šios tarnybos darbą, dalyvauja REACH-CLP nacionalinių pagalbos tarnybų susitikimuose, teikia informaciją Agentūros interneto svetainei;
7.4. organizuoja ir koordinuoja dokumentacijų, skirtų nustatyti autorizuotinas chemines medžiagas ir įtraukti jas į autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą, nustatyti apribojimus gaminti, tiekti rinkai ir naudoti pavojingas chemines medžiagas - atskiras ir esančias mišinių ar gaminių sudėtyje, ir nustatyti pavojingų cheminių medžiagų, augalų apsaugos ir biocidinių produktų veikliųjų medžiagų suderintą klasifikavimą ir ženklinimą, įvertinus Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų pasiūlymus, pateikimą ECHA;
7.5.  pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas  apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje EK, ECHA, kitoms ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nacionalinėms institucijoms;
7.6.  pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant, derina ir dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos pozicijas cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje atlieka EK ruošiamų cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą reglamentuojančių teisės aktų bei juos lydinčių ir rekomendacinių dokumentų vertimų į lietuvių kalbą peržiūrą;
7.7. atlieka ECHA pateiktų cheminių medžiagų registracijos dokumentacijų „rankinę peržiūrą" (angl. manual screening), įvertina pateiktos informacijos detalesnio vertinimo reikalingumą ir teikia pasiūlymus dėl cheminių medžiagų tinkamumo įtraukimui į Bendrijos koreguojamąjį veiksmų planą, atlieka atlieka į Bendrijos koreguojamąjį veiksmų planą įtrauktų cheminių medžiagų vertinimą;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų nacionalinių ir ES institucijų organizuojamų darbo grupių veikloje cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo klausimais, dalyvauja EK bei ECHA organizuojamuose techniniuose ekspertų grupių susitikimuose, kituose renginiuose, informuoja suinteresuotas šalies institucijas apie priimtus sprendimus;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines programas bei projektus cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje, rengia ir teikia duomenis ir informaciją nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei, bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis informacija cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje;
7.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 8 706 63417, el.p. rokas.ignatavicius@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)