Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 7 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 7 kategorija)

 

Darbo vieta yra Klaipėdoje

Skelbimo nr.:

33936

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2016-10-07

2016-10-27

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. AV-255


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO HIDROCHEMIJOS SKYRIAUS
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (30-10T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus (toliau - Skyrius) specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, vykdyti Valstybinę aplinkos monitoringo programą, įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus hidrochemijos tyrimų srityje, rengti kokybės sistemos dokumentus pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinis aplinkos monitoringas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos krypties, ar bendrosios inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, analitinę kontrolę ir aplinkos monitoringą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, sutarčių ar programų aplinkosaugos srityje projektus ir teikia išvadas;
7.3. atlieka hidrocheminius ir specifinių teršalų tyrimus ir tyrimų rezultatų analizę, sistemina tyrimų medžiagą, įveda duomenis į duomenų bazę;
7.4. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.5. dalyvauja reisuose, vykdant Baltijos jūros, Kuršių marių, ežerų ir tvenkinių bei upių monitoringą, kitų mėginių paėmimuose ir juos analizuojant;
7.6. rengia programų projektus, teikia dėl jų pasiūlymus, pastabas, dalyvauja įgyvendinant jūrinės aplinkos tyrimų programas;
7.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas:

8 706 68057

El. paštas:

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt