Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis spacialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis spacialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Skelbimo nr.: 38680
Skelbimo data: 2018-06-29


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. AV-143


APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ATD 2-9T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus, atliekant aplinkos būklės ir taršos tyrimus pagal skyriaus kompetenciją.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiosiose veiklos srityse - valstybinis aplinkos monitoringas, aplinkos elementų ir išleidžiamų/išmetamų teršalų tyrimų atlikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos monitoringą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka pavojingų teršiančių medžiagų tyrimus aplinkos elementų mėginiuose, taikant tarptautinius ir/ar nacionalinius cheminius tyrimų metodus pagal valstybinio monitoringo metinius planus;
7.2. pagal kompetenciją tiria aplinkos elementų (oro, vandens, dirvožemio) užterštumą ir taršą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremalių įvykių, ekstremalių situacijų ar didelių pramoninių avarijų, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
7.3. atlieka aplinkos elementų ir išleidžiamų/išmetamų teršalų tyrimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;
7.4. pagal kompetenciją vertina laboratorijų, siekiančių gauti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, pateiktus dokumentus bei vykdo šių laboratorijų veiklos kontrolę;
7.5. pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, instrukcijas ir kitą dokumentaciją standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų įgyvendinimui;
7.6. užtikrina atliekamų tyrimų/matavimų kokybę, vykdant vidinį kokybės valdymą ir dalyvaujant tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose;
7.7. registruoja gautus mėginius, savalaikiai paskirsto mėginius tyrimams atlikti ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia atliktų tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS");
7.8. organizuoja atliktų tyrimų/matavimų rezultatų surinkimą, rengia tyrimų/matavimų rezultatų protokolus;
7.9. pagal kompetenciją teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar kitiems asmenims išduodant tyrimų/matavimų rezultatų protokolą apie aplinkos komponentų užterštumo matavimų ir (ar) tyrimų rezultatus valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės vykdymo tikslais, Civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
7.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis bei informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, keičiantis aplinkosaugine informacija;
7.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
___________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt