Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyresnysis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, B lygis, 10 kategorija)

 

Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyresnysis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, B lygis, 10 kategorija)

Skelbimo nr.: 6041
Skelbimo data: 2017-05-25
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. AV - 1
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. AV-82
redakcija)


AUTOMATIZUOTŲ MATAVIMO SISTEMŲ SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (67-5T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus (toliau - Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga diegti, prižiūrėti ir vystyti automatizuotas aplinkos oro kokybės matavimo sistemas pagal kokybės užtikrinimo vadybos procedūras, rengti naudojimo instrukcijų, metodinių rekomendacijų, dokumentų, reglamentuojančių automatizuotų aplinkos oro kokybės matavimo sistemų darbą, projektus bei kitus darbui reikalingus dokumentus, organizuoti matavimo įrangos remonto darbus. 

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - matavimų kokybės užtikrinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities elektronikos ir elektros inžinerijos, ar bendrosios inžinerijos, ar inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities fizikos ar aplinkotyros krypties;
6.2. turėti darbo patirties automatizuotų matavimo sistemų priežiūros srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, aplinkos oro apsaugą, darbo su elektros įrenginiais, slėgio indais, radioaktyviomis medžiagomis reikalavimais, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. būti susipažinusiam su kokybės vadybos sistemos reikalavimais pagal LST EN ISO/IEC 17025, kitomis Europos Sąjungos valstybių narių taikomomis kokybės vadybos sistemomis, su Agentūros nuostatais;
6.5. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo ir aplinkosaugos srityse;
7.2. rengia dokumentų, reglamentuojančių automatizuotų aplinkos oro kokybės matavimo sistemų darbą, projektus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos sistemos bei įrangos gamintojų reikalavimus tobulinimo, užtikrina automatinių oro užterštumo matavimų kokybę ir vykdo kokybės kontrolę;
7.3. teikia duomenis apie Lietuvos Respublikos aplinkos oro monitoringo sistemas tarptautinėms ir nacionalinėms institucijoms bei visuomenei;
7.4. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms, kurių veikla susijusi su aplinkos oro matavimais, taikant automatizuotas matavimo sistemas;
7.5. eksploatuoja ir vysto aplinkos oro kokybės matavimo sistemas, atsako už aplinkos oro kokybės matavimo sistemų įrangos eksploatavimą ir priežiūrą;
7.6. operatyviai šalina gedimus, atsiradusius aplinkos oro monitoringo stotyse Lietuvos Respublikos teritorijoje;
7.7. vykdamas į tarnybines komandiruotes vairuoja tarnybinį automobilį;
7.8. vykdo kitus Agentūros vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:  
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2017-06-08