Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Administravimo departamento Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Administravimo departamento Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Skelbimo nr.: 40790
Skelbimo data: 2019-01-17


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Administravimo departamento Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. AV-139


ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (AD 1-3T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo departamento Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Administravimo departamento Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti pagal Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) kompetenciją teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka žaliųjų pirkimų įgyvendinimo atitinkamiems metams numatytas priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, ir užtikrinti Agentūros atliekamų viešųjų pirkimų vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų vykdymas ir specialiojoje veiklos srityje - žaliųjų pirkimų priemonių įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties viešųjų arba žaliųjų pirkimų srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, žaliuosius ir viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir rengimą, su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus žaliųjų pirkimų priemonių įgyvendinimo srityje;
7.2. organizuoja perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams mokymus - seminarus žaliųjų pirkimų klausimais, rengia ir platina perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams rekomendacinę ir mokomąją medžiagą apie žaliuosius pirkimus, informaciją apie žaliųjų pirkimų gerąją praktiką, atlieka žaliųjų pirkimų mokymo programos pakeitimus, vykdo konsultacijas žaliųjų pirkimų klausimais;
7.3. periodiškai įvertina produktų aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, teikia pasiūlymus ir rengia kriterijų pakeitimo projektus;
7.4. siūlo naujus produktus, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai ir parengia šiems produktams aplinkos apsaugos kriterijus;
7.5. renka ir kaupia informaciją apie aplinkai palankius produktus, informuoja perkančiąsias organizacijas apie aplinkai palankius produktus ir aplinkos apsaugos kriterijus, kuriais vadovaujantis turėtų būti atliekami žalieji pirkimai, organizuoja rinkos tyrimų ir vertinimo studijų atlikimą žaliųjų pirkimų srityje;
7.6. teikia Agentūros interneto svetainėje informaciją apie aplinkai palankius produktus, aplinkos apsaugos kriterijus, kitą perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams ir kitiems suinteresuotiems asmenims naudingą informaciją;
7.7. atlieka žaliųjų pirkimų stebėseną ir pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas žaliųjų pirkimų klausimais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijoms ir kitiems subjektams, teikia ataskaitas apie žaliųjų pirkimų įgyvendinimo priemonių įvykdymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Komisijos ir kitų institucijų darbo grupių posėdžiuose žaliųjų pirkimų klausimais;
7.9. organizuoja ir vykdo Agentūros prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, dalyvauja Agentūros viešųjų pirkimų komisijų darbe, vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
7.10. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir kitą viešųjų pirkimų dokumentaciją, rengia viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas;
7.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 63 250
El. paštas: vytautas.bernadisius@aaa.am.lt