Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Veiklos planavimo ir visuomenės informavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Veiklos planavimo ir visuomenės informavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 30925

 

Skelbimo data: 2015-10-21. Dokumentai priimami iki 2015-10-30.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Veiklos planavimo ir visuomenės informavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. AV-70
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. AV - 275
redakcija)

VEIKLOS PLANAVIMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (14-7T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos planavimo ir visuomenės informavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Veiklos planavimo ir visuomenės informavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, projektų valdymo srityse, koordinuoti Agentūros dalyvavimą pagal kompetenciją Aplinkos apsaugos rėmimo programoje (toliau - AARP) ir Valstybės investicijų programoje (toliau - VIP), rengti teisės aktų, reglamentuojančių projektų valdymą ir įgyvendinimo kontrolę, strateginį planavimą, projektus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - projektų valdymas, strateginis planavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba teisės, arba ekonomikos, arba politikos mokslų krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, arba ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
6.2. turėti iki vienerių metų darbo patirtį projektų valdymo arba projektų administravimo, įgyvendinimo srityje, arba ES paramos ar kitų finansavimo mechanizmų programų administravimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimą, naudojimą, apskaitą ir kontrolę, Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarką, strateginį planavimą, viešuosius pirkimus, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas, darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
7.2. renka, sistemina, apibendrina ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie Agentūros dalyvavimą AARP ir VIP, teikia pasiūlymus projektų valdymo klausimais;
7.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros vadovybės sprendimus viešojo administravimo, projektų valdymo srityse;
7.4. dalyvauja organizuojant ir koordinuoja AARP paraiškų pagal Agentūros kompetenciją rengimą ir derinimą, vertina jų atitikimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatoms, teikia Agentūros administracijos padalinių parengtas paraiškas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
7.5. koordinuoja ir kontroliuoja ataskaitų apie AARP lėšomis finansuotų priemonių įgyvendinimą rengimą, kartu su Agentūros Finansų skyriumi teikia Agentūros administracijos padalinių parengtas ataskaitas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
7.6. koordinuoja informacijos apie asignavimus ar jų poreikį investicijų projektams įgyvendinti, planuojamų investicijų projektų bei investicijų projektų paraiškų pagal Agentūros kompetenciją rengimą, teikia informaciją bei Agentūros administracijos padalinių parengtas paraiškas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
7.7. įgyvendina komunikaciją tarp atsakingų už AARP ir investicijų projektų įgyvendinimą asmenų ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos;
7.8. konsultuoja Agentūros administracijos padalinius AARP ir investicijų projektų paraiškų bei ataskaitų rengimo klausimais;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei organizacijų sudarytų komisijų darbe, Europos Sąjungos komitetų ir darbo grupių veikloje;
7.10. pagal Skyriaus kompetenciją tvarko su projektais susijusius dokumentus;
7.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Išsamesnė informacija:

 

telefonas: 8 706 68057

el. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt