Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo Nr.: 28006

Skelbimo data: 2014-08-08

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2014 m. liepos 9 d.
įsakymu Nr. AV-223

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (17 – 8T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    1. Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
    2. Lygis – A.
    3. Kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

    4. Aplinkos tyrimų departamento (toliau vadinama – departamentas) Metodologijos skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama – Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, kurti ir įdiegti aplinkos laboratorinių tyrimų kokybės valdymo priemones, organizuoti tarplaboratorinius palyginamuosius bandymus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

III. VEIKLOS SRITIS

    5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje – valstybinis aplinkos monitoringas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
    6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
    6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį cheminių tyrimų srityje;
    6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo bei teisės aktų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais aplinkos apsaugos srityje, Agentūros nuostatais;
    6.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
    6.5. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;
    6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
    7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
    7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo, aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse bei rengia aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės tvarkos metodinių nurodymų, instrukcijų, metodikų, ataskaitų projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
    7.3. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia dokumentus, reikalingus skyriaus akredituotos veiklos praplėtimui, departamento skyriuose atlieka vidinius auditus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
    7.4. atlieka tyrimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (YES) atvejais;
    7.5. kontroliuoja laboratorijų, atliekančių aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus veiklos kokybę, kad būtų užtikrinta aplinkos tyrimų duomenų kokybė ir palyginamumas;
    7.6. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės užtikrinimo sistemos funkcionavimas, organizuoja tarplaboratorinius palyginamuosius bandymus laboratorijoms, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų rezultatų palyginamumas;
    7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt

_____________________