Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 2860)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 2860)

 

Skelbimo nr.: 2860

Skelbimo data: 2015-01-22

Skelbimas publikuojamas iki: 2015-02-02

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2011 m. lapkričio 3 d.
įsakymu Nr. AV - 243
(pakeista 2012 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. AV-194
ir 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. AV-210)


APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO DEPARTAMENTO
TARŠOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (5-13T)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos srityje, rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, užtikrinti atliekų apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, vertinimą, analizę bei teikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita ir vertinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities chemijos, matematikos, statistikos arba informatikos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties;
6.2. turėti darbo patirties;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis ir Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, OpenOffice;
6.6. gebėti kaupti, vertinti, sisteminti informaciją, rengti išvadas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą ir teikimą, kad būtų užtikrintas Agentūrai pavestų funkcijų vykdymas;
7.3. analizuoja, sistemina, vertina bei apibendrina informaciją apie atliekų susidarymą ir tvarkymą, kad valstybės institucijos ir visuomenė būtų tinkamai ir laiku informuojamos apie atliekų susidarymą ir tvarkymą;
7.4. nustatyta tvarka teikia ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, rengia informaciją bei informacinius leidinius, skirtus valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims apie atliekų susidarymą ir tvarkymą, kad būtų užtikrinta informacijos, reikalingos darniam vystymuisi sklaida;
7.5. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių programų bei projektų vykdyme, kad būtų įgyvendintos programos ir projektai, pasiekti tikslai;
7.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 8 706 62007, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)