Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

 

Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 31452

 

Skelbimo data: 2015-12-28. Dokumentai priimami iki 2016-01-18.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV - 267

AUTOMATIZUOTŲ MATAVIMO SISTEMŲ SKYRIAUS 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (67-2T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti teisės aktų, reglamentuojančių kokybės vadybą, projektus, diegti, prižiūrėti bei tobulinti aplinkos automatizuotų matavimo sistemų kokybės vadybos sistemą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -  kokybės vadyboje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos arba matavimų inžinerijos arba chemijos inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities fizikos arba chemijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. būti gerai susipažinusiam su LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai" standarto reikalavimais bei kitais kokybės vadybą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendintas Skyriaus veiklos planas;
7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo ir aplinkosaugos srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūros uždaviniai ir funkcijos;
7.3. rengia teisės aktų, instrukcijų, ataskaitų, dokumentų, reikalingų veiklos akreditacijai ir jos praplėtimui projektus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai;
7.4. vykdo nuolatinį matavimų kokybės užtikrinimą bei kokybės kontrolę;
7.5. atlieka vidinius auditus ir teikia pasiūlymus skyriaus veiklos gerinimui pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos sistemos reikalavimus, kad būtų užtikrinta matavimų kokybė;
7.6. organizuoja mokymus automatizuotų matavimo sistemų darbo kokybės vadybos sistemos rezultatyvumui gerinti;
7.7. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, eksploatuojančioms automatizuotas matavimo sistemas, kad būtų įgyvendinti Agentūros uždaviniai;
7.8. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________________________________________________________________________________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 68057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt