Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (Karjeros valstybės tarnautojas)

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (Karjeros valstybės tarnautojas)

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 50 testo klausimų.

 

Skelbimo Nr.: 25984

Skelbimo data: 2013-06-05. Dokumentai priimami iki 2013-06-18

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (Karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama – Agentūra) funkcijas gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo bei aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūros atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, arba teisės, arba viešojo administravimo krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, ir Agentūros nuostatais;
6.3. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. nagrinėja ir rengia gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo dokumentus, vykdo licencijuojamos veiklos reikalavimų laikymosi kontrolę;
7.3. organizuoja gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo komisijos posėdžius, rengia posėdžiui būtiną medžiagą ir posėdžio darbotvarkę, organizuoja komisijos posėdžiuose priimtų pavedimų vykdymą;
7.4. vykdo Agentūros nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo bei gaminių ir pakuočių bei jų atliekų tvarkymo kontrolės srityje įgyvendinimą;
7.5. rengia bei nagrinėja teisės aktų projektus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo ir gaminių ir pakuočių bei jų atliekų tvarkymo srityje ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.6. koordinuoja regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės gaminių ir pakuočių bei jų atliekų tvarkymo srityje bei prioritetinių priemonių gaminių ir pakuočių bei jų atliekų tvarkymui gerinti įgyvendinimą;
7.7. organizuoja kartu su regionų aplinkos apsaugos departamentais gaminius ir pakuotę išleidžiančių į rinką ir gaminių ir pakuočių atliekas tvarkančių įmonių patikrinimus ir teikia išvadas, pasiūlymus dėl kontrolės efektyvumo didinimo;
7.8. teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo gaminių ir pakuočių bei jų atliekų tvarkymo srityje, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą;
7.9. nagrinėja asmenų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę gaminių ir pakuočių bei jų atliekų tvarkymo srityje;
7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje
Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt,