Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 7295
Skelbimo data: 2018-04-25


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.AV-117
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. AV - 60
redakcija)


APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (17-2T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus aplinkos monitoringo srityje, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - kokybės vadybos sistema pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinis aplinkos monitoringas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais, Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų projektus, pagal kompetenciją dalyvauja svarstant ir sprendžiant klausimus, susijusius su vandens, oro ir ekosistemų monitoringu;
7.2. kontroliuoja vieningų metodų taikymą bei matavimo prietaisų techninių charakteristikų atitikimą matuojamų parametrų tikslumo reikalavimams vandens, oro ir ekosistemų monitoringo sistemose;
7.3. savarankiškai nagrinėja ir taiko su tyrimais susijusius Lietuvos, tarptautinius standartus ir oficialiai pripažintus metodus, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą Skyriuje, rengia dokumentus Skyriaus akredituotos veiklos praplėtimui, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.4. atlieka hidrocheminius ir aplinkos oro tyrimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais;
7.5. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės užtikrinimo sistemos funkcionavimas;
7.6. dalyvauja tarptautinių palyginamųjų bandymų organizavimo laboratorijoms, atliekančioms paviršinio vandens ir nuotekų tyrimus, programoje;
7.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2018-05-14