Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

 

Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 37747
Skelbimo data: 2018-03-08


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. AV-20


ATLIEKŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (57-16T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Atliekų licencijavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimu, pagal kompetenciją organizuoti numatytų aplinkos apsaugos tikslų ir prioritetinių priemonių įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities gamtinės geografijos, ar geologijos, ar chemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar ekonomikos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, atliekų tvarkymą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenis, susijusius su Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašu (toliau - Sąrašas);
7.2. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Sąrašą , atliekų tvarkytojų, esančių Sąraše, duomenų patikslinimo, įspėjimų apie galimą išbraukimą iš Sąrašo, išbraukimo iš Sąrašo projektus;
7.3. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) nustatyta tvarka užtikrindamas kompetentingos siunčiančiosios, paskirties, tranzito ir korespondento institucijos funkcijas nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl tarptautinio atliekų vežimo leidimų ir (ar) kitų dokumentų išdavimo, koregavimo ir panaikinimo;
7.4. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, įvairių darbo grupių, komisijų darbe;
7.6. analizuoja, apibendrina Europos Sąjungos valstybių narių praktiką ūkinės veiklos aplinkosauginiame reguliavime atliekų tvarkymo srityje, teikia paaiškinimus ir pasiūlymus;
7.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt