Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Radiologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), lygis A, 10 kategorija (skelbimo nr. 22071)

 

Aplinkos tyrimų departamento Radiologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), lygis A, 10 kategorija (skelbimo nr. 22071)

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 40 testo klausimų.

 

Skelbimo numeris: 22071

 

Skelbimo data: 2011-12-07

 

Dokumentai priimami iki 2011-12-20

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos tyrimų departamento Radiologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
 
Pareigybės aprašymas:


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Radiologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos tyrimų departamento (toliau vadinama – departamentas) Radiologijos skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama – Agentūra) sprendimus valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo srityje, vykdyti ūkio subjektų vykdomo aplinkos radiologinio monitoringo kontrolę ir aplinkos valstybinę laboratorinę kontrolę radiologinių matavimų srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – valstybinis aplinkos monitoringas (radiologinis), aplinkos valstybinė laboratorinė kontrolė, ūkio subjektų vykdomo aplinkos radiologinio monitoringo kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos arba fizikos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį gama spektrometrinių tyrimų ir radiocheminės analizės srityse;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, radiacinę saugą, aplinkos tyrimų metodus, Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, būti susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Open Office;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.7. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo ir įforminimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti metiniai skyriaus planai;
7.2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. vykdo valstybinį aplinkos radiologinį monitoringą pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. vykdo aplinkos valstybinę laboratorinę kontrolę radiologinių matavimų srityje, ūkio subjektų vykdomo aplinkos radiologinio monitoringo kontrolę, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. diegia naujus tyrimų metodus, analizuoja ir sistemina radiologinių tyrimų duomenis, dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose, tarptautinėse programose ir projektuose, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. vykdo atliekamų tyrimų kokybės užtikrinimą ir kokybės kontrolę pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. Nr.9, LT-09311 Vilniuje
 
Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt, http://gamta.lt