Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 6723
Skelbimo data: 2017-11-27


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-324
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. AV - 327
redakcija)


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
ANALITINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (33-12T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, vykdyti valstybinę laboratorinę kontrolę Klaipėdos regione, organizuoti ir vykdyti mėginių paėmimą ypatingų ekologinių situacijų bei avarijų atvejais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinė laboratorinė kontrolė.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities, arba technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, analitinę kontrolę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją atlieka valstybinę laboratorinę kontrolę;
7.2. paima mėginius ir pagal kompetenciją atlieka tyrimus ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais;
7.3. pagal kompetenciją atlieka Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno funkcijas;
7.4. vykdo Jūrinių tyrimų departamento kokybės vadybos sistemos technikos vadovo pavaduotojo funkcijas;
7.5. pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras ir kitą dokumentaciją, susijusią su standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų įgyvendinimu;
7.6. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: (8 46) 38 0477
El. paštas: a.garsviene@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2017-12-06