Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Techninio aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Karjeros valstybės tarnautojas)

 

Jūrinių tyrimų departamento Techninio aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Karjeros valstybės tarnautojas)

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 50 testo klausimų.

 

Darbo vieta – Klaipėdoje.


Skelbimo Nr.: 25986

Skelbimo data: 2013-06-05. Dokumentai priimami iki 2013-06-18

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Jūrinių tyrimų departamento Techninio aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Jūrinių tyrimų departamento Techninio aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS
4. Jūrinių tyrimų departamento Techninio aptarnavimo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Jūrinių tyrimų departamento (toliau vadinama – departamentas) dokumentų kontrolę, organizuoti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, rengti viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektus.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – dokumentų valdymas ir viešųjų pirkimų dokumentų rengimas.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo krypties (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti dokumentų tvarkymo darbo patirties naudojant elektroninę dokumentų valdymo sistemą;
6.3. turėti darbo patirties rengiant viešųjų pirkimų dokumentus;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, teisės aktų rengimo reikalavimus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama – Agentūra) nuostatais;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office, Open Office programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriaus metiniai darbų planai;
7.2. vykdo departamente rengiamų dokumentų įforminimo kontrolę atsižvelgiant į dokumentų rengimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. vykdo departamente gaunamų ir siunčiamų dokumentų registraciją, užduočių sukūrimą ir kontrolę;
7.4. yra atsakingas už asmenų aptarnavimą departamente telefonu, dokumentų priėmimą ir išsiuntimą faksu ir paštu;
7.5. rengia pagal skyriaus kompetenciją vykdytinų viešųjų pirkimų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas ir pirkimo-pardavimo sutarčių projektus;
7.6. rengia laivo įgulos, keleivių sąrašus, užtikrina pasikeitusių duomenų atnaujinimą;
7.7. rengia skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinimui būtinus dokumentų projektus, atsižvelgdamas į kokybės vadybos sistemos ir standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus;
7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt,