Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

 

Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

 

 

Skelbimas publikuojamas iki:                          2018-04-27

Skelbimo nr.: 7206

Skelbimo data: 2018-04-09

 

Konkursą organizuojanti įstaiga:                      Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigos:          Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV - 267

(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. AV-83

redakcija)

 

 

HIDROGRAFINIO TINKLO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (70-7T)

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

4. Hidrografinio tinklo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą (toliau - Kadastras) ir rinkti, tvarkyti bei teikti informaciją tarptautinėms bei nacionalinėms institucijoms paviršinių vandens telkinių valdymo upių baseinų pagrindu srityje.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro vystymas ir tvarkymas, informacijos vandens telkinių valdymui upių baseinų rajonų pagrindu tvarkymas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities gamtinės geografijos, ar aplinkotyros krypties;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, vandenų valdymą, apsaugą ir naudojimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kadastro ir informacinės sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS") veiklą, taip pat būti susipažinęs su Kadastro ir IS „AIVIKS" nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;

6.4. mokėti dirbti ArcGIS kompiuterine programa;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų rengiamų teisės aktų projektų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.2. registruoja Kadastro objektus;

7.3. sudaro Kadastro duomenų ir informacijos teikimo sutartis su duomenų gavėjais;

7.4. teikia Kadastro duomenis ir informaciją Kadastro duomenų gavėjams;

7.5. tvarko Kadastro archyvą;

7.6. teikia Kadastro valdytojui pasiūlymus dėl Kadastro veiklos tobulinimo, kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimo, kadastro priežiūros reikalavimų;

7.7. vykdo Kadastro duomenų nuolatinį atnaujinimą;

7.8. ištaiso, atnaujina arba papildo neteisingus, netikslius, neišsamius Kadastro duomenis ir informaciją;

7.9. duomenų ir informacijos gavėjams, kuriems buvo pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Kadastro duomenys, informacija, praneša apie ištaisytus netikslumus;

7.10. atlieka Kadastro nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas;

7.11. rengia, tvarko ir atnaujina vandens telkinių ir su jų valdymu upių baseinų rajonų pagrindu susijusius erdvinius ir aprašomuosius duomenis (išskyrus duomenis apie vandens telkinių būklę, monitoringo rezultatus), pagal kompetenciją tvarko ir IS „AIVIKS" upių baseinų rajonų valdymo posistemę;

7.12. pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centrui dėl maudyklų charakteristikų sudarymo;

7.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________________________________________________________________________________________

 

Dokumentų pateikimo būdas:                          el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:          

Telefonas:       8 706 68057

El. paštas:         violeta.trainaviciene@aaa.am.lt