Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kviečiame dalyvauti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaruose Kaune ir Klaipėdoje

 

Kviečiame dalyvauti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaruose Kaune ir Klaipėdoje

Įgyvendinant 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL 2007 L 288, p. 27) nurodytus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. 1558 „Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 144-6376) Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau – AAA) kartu su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (toliau – LHMT) parengė 1:2000 mastelio potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius, kuriuose nustatytos teritorijos užliejamos potvynių, galinčių pasikartoti kas 10, 100 ir 1000 metų, ir įvertino galimą potvynių žala žmonėms aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai. Taip pat AAA ir LHMT sudarė žemėlapius, kuriuose yra nustatyti galimi užliejimai dėl ledo sangrūdų sukeliamos patvankos upėse.

Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai bus naudojami rengiant potvynių rizikos valdymo planus (jų parengimas numatytas 2015 m. gruodžio mėnesį), kuriuose atsižvelgiant į grėsmės žemėlapiuose pateiktas užliejamas teritorijas ir rizikos žemėlapiuose nustatytą galimą žala bus pasiūlytos priemonės skirtos potvynių prevencijai, apsaugai, pasirengimui ir pan. 

 

Artimiausi seminarai vyks š. m. gruodžio 3 d. Kaune (9:00 – 11:00 val. viešbutis "DANIELA“ A.Mickevičiaus g. 28, LT-44311 Kaunas) ir Klaipėdoje (15:00 – 17:00 val. viešbutis „AMBERTON Klaipėda“ (K-Centro sale I aukštas) Naujojo Sodo g.1, LT-92118 Klaipėda).  Nesant galimybės dalyvauti, informuojame, kad papildomi seminarai numatyti sausio mėnesį Vilniuje bei Šilutėje, apie šių seminarų tikslų laiką ir vietą informuosime atskiru pranešimu. Kilus klausimams, prašome kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūros Upių baseinų valdymo skyrių tel. 870668075 arba 870662015.

 

Pagrindiniai seminaro tikslai:
pristatyti parengtus potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius;
pristatyti potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių parengimo metodiką ir panaudotus duomenis jiems sukurti;
aptarti iškilusius klausimus ir tolimesnius žingsnius skirtus potvynių rizikos valdymo klausimams spręsti.

 

Prašome pranešti apie dalyvavimą seminare užpildant dalyvio anketą

http://www.hnit-baltic.lt/forma/registracija-i-potvyniu-gresmes-ir-potvyniu-rizikos-seminarus

arba atsiunčiant informaciją apie dalyvavimą L. Simonavičiūtei el. paštu l.simonaviciute@aaa.am.lt.