Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 27021

 

Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 27021

Skelbimo nr.: 27021

Skelbimo data: 2014-02-25

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2014 m. vasario 14 d.

įsakymu Nr. AV-62

 

 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (15-12T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Informacinių sistemų vystymo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama – Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, registrų ir informacinių sistemų kūrimo, tvarkymo, vystymo srityse, organizuoti Agentūros valdomų ir tvarkomų registrų ir informacinių sistemų funkcionavimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – registrų, informacinių sistemų kūrimo ir vystymo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar matematikos, ar statistikos, ar fizikos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos ar elektronikos inžinerijos krypties;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės informacinių išteklių valdymą, informacinių sistemų, registrų kūrimą ir vystymą, būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Agentūros nuostatais;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;

6.5. gebėti valdyti, rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir

pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriaus metiniai darbų planai;

7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su registrų, informacinių sistemų kūrimu, tvarkymu ir vystymu, projektus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.3. rengia ir dalyvauja rengiant Agentūros valdomų ar tvarkomų registrų, informacinių sistemų specifikacijas, kitus projektinius dokumentus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų teikiamų derinti registrų ir informacinių sistemų specifikacijų;

7.4. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl registrų, informacinių sistemų techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros bei integravimo su kitų valstybės institucijų registrais, informacinėmis sistemomis;

7.5. rengia ar dalyvauja rengiant investicinius projektus, technines užduotis dėl registrų, informacinių sistemų kūrimo ir modernizavimo;

7.6. teikia pasiūlymus dėl informacijos, kurią valdo Agentūra, atlikdama teisės aktų nustatytas funkcijas, apdorojimo informacinių technologijų priemonėmis;

7.7. rengia Agentūros tvarkomų duomenų ataskaitas ir užklausas, teikia IS „AIVIKS“ ataskaitų ir duomenų naudotojams konsultacijas ataskaitų naudojimo ir kūrimo analitinėmis (BI) priemonėmis klausimais;

7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________

 

 


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje

Telefonas: 8 706 62007

El. paštas: v.trainaviciene@aaa.am.lt