Aplinkos apsaugos agentūra - D.U.K. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fa275154-2e2b-46bf-adcf-5c9c198f2012 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - D.U.K. lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2017-10-17 Tarptautiniai atliekų vežimai (Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3f23dc14-d88d-4472-b21b-f1675a44c470 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3f23dc14-d88d-4472-b21b-f1675a44c470 2017-05-19 Klimato kaita D.U.K. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=acee2eb7-e44b-4f1d-b5f0-321b48fc2ef1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=acee2eb7-e44b-4f1d-b5f0-321b48fc2ef1 2017-05-10 Oro kokybė D.U.K. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e8cbbc6f-869a-4980-85b0-ac90e1e087d5 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e8cbbc6f-869a-4980-85b0-ac90e1e087d5

  • ·         Kur kreiptis, norint pranešti apie aplinkos oro teršėją?

 

Pastebėję neleistinus aplinkinių veiksmus ir norėdami pranešti apie pažeidimą skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112, kur Jus sujungs su atsakingu aplinkos apsaugos specialistu.

 

  • ·         Kokios priežastys lemia oro užterštumą?

 

Oro užterštumas tam tikroje teritorijoje priklauso nuo to kiek teršalų išmetamų teršalų kiekio (iš transporto, energetikos ir pramonės įmonių, individualių namų šildymo įrenginių, dėl miškų gaisrų, pavasarinių ar rudeninių žolės ir žemės ūkio atliekų deginimo, natūralių taršos šaltinių, tokių, kaip dėl sausros savaime užsidegę durpynai) ir meteorologinių sąlygų. Kai vyrauja nepalankios meteorologinės sąlygos teršalų išsisklaidymui (nėra vėjo, kritulių, vyrauja labai šalti/karšti orai), teršalai neišsklaidomi/nenusodinami, o kaupiasi priežemyje  ir oro užterštumas didėja. Kai vyrauja permainingi, vėjuoti arba lietingi orai, į aplinką patekę teršalai paprastai greitai išsklaidomi ir didesnio poveikio oro kokybei neturi.

 

  • ·         Kaip elgtis esant padidėjusiam oro užterštumui?

 

Padidėjus oro užterštumui reikėtų vengti aktyvios fizinės veiklos lauke (nedirbti sunkių fizinių darbų, nesportuoti). Ikimokyklinio amžiaus vaikams, senjorams, žmonėms, sergantiems kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių ligomis derėtų stengtis likti patalpose. Vėdinant patalpas esant prastai aplinkos oro kokybei, patariama orlaides pridengti drėgnu audiniu, dažnai valyti paviršius drėgnu būdu.

 

  • ·         Kaip sužinoti, kokia oro kokybė šiandien?

 

Automatinėse oro kokybės tyrimų stotyse teršalų koncentracijos kas valandą matuojamos šalies didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje),  pramonės centruose (Mažeikiuose, Kėdainiuose, Jonavoje, Naujojoje Akmenėje) ir kaimo foninėse stotyse,  veikiančiose Aukštaitijos, Žemaitijos ir Dzūkijos nacionaliniuose parkuose.

Naujausią informaciją apie oro kokybę rasite adresu http://193.219.133.3/ap3/. Čia nurodomas oro kokybės užterštumo indeksas kiekvienoje tyrimų stotyje. Paspaudę  ant stoties laukelio sužinosite joje matuojamų teršalų koncentracijas, rasite ir daugiau detalesnės informacijos .

Praėjusios paros ar dar vėlesnės datos statistinius duomenis, įvertintus lyginant su teisės aktais nustatytomis oro kokybės normomis, pateikiame ČIA.  Informacija atnaujinama kiekvieną darbo dieną kartu pateikiant ir oro užterštumo prognozę ateinančioms dviem paroms.

 

  • ·         Kur galėčiau rasti oro užterštumo žemėlapius?

 

Miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Jonavos, Alytaus, Mažeikių) oro užterštumo žemėlapiai gaunami naudojant ADMS-Urban modeliavimo programinę įrangą. Atliekant kiekvieno miesto aplinkos orą teršiančių medžiagų sklaidos modeliavimą naudojama: meteorologinė informacija, transporto srautų duomenys, stacionarių oro taršos šaltinių (pramonės įmonių, elektrinių, katilinių) fiziniai parametrai bei įmonių pateikti metiniai į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekiai, taip pat duomenys apie gyventojų būstų skaičių, jų šildymo tipus bei šildymui naudojamo kuro rūšis.  Teršalų sklaidos žemėlapius rasite ČIA.

 

2017-03-23 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos D.U.K. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b7fcd832-5522-4991-bf05-6652d6b4c260 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b7fcd832-5522-4991-bf05-6652d6b4c260

 

Kokie reikalavimai taikomi ir kokie leidimai yra reikalingi norint vykdyti automobilių ardymą, kaip juos gauti, kiek visa tai užtrunka? Ar būtinai turi būti UAB ar užtenka indvidualios veiklos?

 

Ardant naudotus automobilius turi būti laikomasi Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 metų gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių reikalavimų patvirtinimo“ (galiojančią redakciją galite rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2A6571CD23AB/JcuNdXsfoj).

Norint vykdyti minėtą veiklą, būtina gauti Taršos leidimą, vadovaujantis 2014-03-06 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-259 patvirtintomis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis (toliau – Taršos taisyklės), kadangi ši veikla atitinka Taršos taisyklių 1 priedo 3 punktą. Informuojame, kad Taršos leidimus išduoda Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra). Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Taršos taisyklių 11 punktu, ,,leidimas gali būti išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas), kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV įstatymas) tokios procedūros yra privalomos.“ Pažymime, kad Jūsų planuojama vykdyti veikla atitinka PAV įstatymo 2 priedo 11.20 papunktyje nurodytą veiklą ir taip pat gali atitikti 2 priedo 11.8 papunktyje nurodytą veiklą, todėl prieš teikiant paraišką Taršos leidimui gauti privalėsite atlikti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, kad paraišką Taršos leidimui gauti galėsite pateikti nagrinėjimui, kai atlikus atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrą bus priimta atrankos išvada, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Pažymime, kad tuo atveju, jeigu būtų priimta atrankos išvada, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas privalomas, paraišką Taršos leidimui gauti Agentūrai galėtume pateikti, tik gavę atsakingos institucijos (t.y. Agentūros) sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo.

Šios procedūros gali užtrukti preliminariai apie 2 – 5 mėnesius, tai priklausys nuo dokumentų pateikimo spartos ir pateiktų dokumentų kokybės.

Taip pat gavus Taršos leidimą būtina gauti Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymą Nr. 684 ,,Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre ATVR (https://atvr.am.lt).

Atsakydami į klausimą dėl ūkinės veiklos formos informuojame, kad ūkinės veiklos forma gali būti įvairi: UAB, individuali įmonė ir pan.

 

2017-02-28 Vandenų būklės vertinimo D.U.K. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a77f7ab5-ce11-418e-9e7c-bc584c8e0314 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a77f7ab5-ce11-418e-9e7c-bc584c8e0314

Kur skelbiami paviršinių vandens telkinių valstybinio monitoringo duomenys?
Pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą kasmet vykdomas upių ir ežerų valstybinis monitoringas, kurio metu matuojami/ištiriami fizikinių–cheminių kokybės elementų rodikliai, biologinių kokybės elementų (fitoplanktono, vandens floros (makrofitų ir fitobentoso), bestuburių (makrozoobentoso), žuvų) rodikliai ir pavojingos medžiagos. Upių fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių ir pavojingų medžiagų vidutiniai metų duomenys, taip pat vandens kokybės pagal biologinius elementus įvertinimo duomenys skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje adresu http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6adeeb1d-c902-49ab-81bb-d64b8bccefdd,
ežerų – http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=8ea41f73-9742-4d71-aa10-0a5988713fe5.

Kas yra paviršinio vandens telkinio ekologinė būklė?
Paviršinio vandens telkinio ekologinė būklė apibūdina fizikinių–cheminių kokybės elementų (maistingųjų  ir organinių medžiagų, prisotinimo deguonimi, vandens skaidrumo, specifinių teršalų) ir vandens telkinio hidromorfologinių kokybės elementų (hidrologinio režimo ir morfologinių sąlygų) poveikį telkinio biologiniams elementams (fitoplanktonui, vandens florai, bestuburiams, žuvims). Ekologinė būklė vertinama pagal vandens kokybės elementų rodiklių verčių nuokrypius nuo etaloninių sąlygų, kur žmonių ūkinės veiklos poveikis yra minimalus.
Paviršinio vandens telkinio ekologinė būklė klasifikuojama į penkias klases: labai gerą, gerą, vidutinę, blogą ir labai blogą.

Kas yra paviršinio vandens telkinio cheminė būklė?

Paviršinių vandens telkinių cheminė būklė nustatoma pagal pavojingų medžiagų koncentracijas. Upių ir ežerų cheminės būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai (toliau – AKS) paviršiniuose vandenyse.
Cheminė būklė yra klasifikuojama į gerą būklę ir neatitinkančią geros būklės. Vandens telkinio cheminė būklė yra neatitinkanti geros būklės, jeigu bent vienos Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytos medžiagos koncentracija viršija AKS pagal metų vidurkį (MV-AKS) ir/arba didžiausią leidžiamą koncentraciją (DLK-AKS), ir/arba AKS biotoje.

Kokių vandens telkinių būklė gali būti vertinama pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką?

Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“, taikoma vertinant paviršinių vandens telkinių, kuriems nustatyti vandensaugos tikslai, būklę, t. y. ežerų (tarp jų ežerų, priskirtų prie labai pakeistų vandens telkinių, tvenkinių, karjerų), kurių paviršiaus plotas didesnis kaip 0,5 km2 ploto ir upių (tarp jų upių, priskirtų prie labai pakeistų vandens telkinių, ir kanalų), kurių baseino plotas yra didesnis kaip 30 km2.

Ar gali būti kasmet vertinama paviršinių vandens telkinių būklė pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką?
Vertinimas pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką pagrįstas Upių baseinų rajonų valdymo plano laikotarpio (6 metų periodo) tyrimų įvertinimu ir yra kompleksinis, apimantis ne tik fizikinių–cheminių kokybės elementų (maistingųjų ir organinių medžiagų, prisotinimo deguonimi, vandens skaidrumo, specifinių teršalų) rodiklius ir biologinių kokybės elementų (vandens floros, fitoplanktono, bestuburių, žuvų) rodiklius, bet ir hidromorfologinių kokybės elementų (hidrologinio režimo, upės vientisumo, morfologinių sąlygų) rodiklius, o taip pat pavojingas medžiagas. Kasmet gali būti įvertinama ne paviršinio vandens telkinio būklė, o vandens kokybė pagal atskirus kokybės elementų rodiklius.

2017-02-14 Cheminės medžiagos D.U.K. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9b75dd0e-4be3-46cb-adb2-0795e918c339 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9b75dd0e-4be3-46cb-adb2-0795e918c339

Užduoti klausimą galite šiais el. p. - chemija@aaa.am.lt  ir reachclp@aaa.am.lt arba telefonu (8-5) 212 6090.

 

Ūkio subjektų konsultavimo laikas telefonu:

 

  • Pirmadieniais – ketvirtadieniais – nuo 9 val. iki 16 val.;
  • Penktadieniais – nuo 9 val. iki 15 val.; 
  • Pertrauka tarp konsultacijų – nuo 12 val. iki 13 val.

 

CHEMINĖS MEDŽIAGOS - DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

2016-09-02 Atliekų tvarkytojų valstybės registras, D.U.K. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c54d0d73-d497-453b-80db-716f936c9b55 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c54d0d73-d497-453b-80db-716f936c9b55

Atliekų tvarkytojų valstybės registro klausimais konsultuoja:

 

Kauno skyriuje - Sigita Kubilienė, tel. (8 37) 30 2607

Klaipėdos skyriuje - Daiva Plokštienė, tel. (8 46) 46 6456

Marijampolės ir Alytaus skyriuje - Linas Kraipavičius, tel. (3 343) 97 802; Dainora Puvačiauskienė, tel. (8 315) 56 735; Laima Pliaugienė, tel. (8 315) 56 756

Panevėžio ir Utenos skyriuje - Salomėja Skvarnavičienė tel. (8 45) 51 4481; Daiva Kisielienė, tel. (8 389) 69 369

Šiaulių skyriuje - Daiva Norvilienė, tel. (8 41) 59 6416; Cilistina Bogušienė, tel. (8 41) 59 6416

Vilniaus skyriuje - Sigita Eidikonė, tel. 8 706 68 041

 

 

Viešoje paieškoje

 

1. Kaip rasti įmonės duomenis ir informaciją ATVR?

2. ATVR Registro objekto duomenyse galima matyti visas įmonės atliekų tvarkymo vietas, tiek išregistruotas, tiek ir šiuo metu registruotas (aktualias). Ar galima padaryti taip, kad būtų matomos tik aktualios atliekų tvarkymo vietos?

3. Ką daryti, jei paspaudus įmonės ATVR kodo nuorodą, atsidariusiame lange matau tik bendrus įmonės duomenis, bet nematau nei tvarkymo vietų, nei atliekų sąrašo arba matau bendrus duomenis ir tvarkymo vietas, bet nematau atliekų sąrašo?

4. Ar galima paieškoje rasti įmones pagal tvarkomas atliekas?

5. ATVR Registro objekto duomenyse nurodyta atliekų tvarkymo vieta, bet nematau nei vienos tvarkomos atliekos?

6. Ką reiškia įrašas paslėpti stulpeliai?

 

Teikiant paraišką

 

7. Kas turi registruotis ATVR?

8. Kaip prisijungti prie ATVR?

9. Kaip prisijungti prie ATVR, jei pasirenkant prisijungimo tipą „Juridinis asmuo“ atsidariusiame lange nėra įmonės banko nuorodos?

10. Ar reikia registruotis ATVR, jei atliekų tvarkytojas buvo registruotas ATĮR?

11. Ką daryti, jei įmonės duomenys ATVR yra neteisingi, pvz., neatitinka atliekų tvarkytojo Registro objekto šiuo metu vykdomos atliekų tvarkymo veiklos, neteisingai nurodytas tvarkymo vietos adresas, pasenę kontaktiniai duomenys?

12. Ką daryti, jei ATVR Registro objektas nebevykdo atliekų tvarkymo veiklos?

13. Kaip papildyti ATVR Registro objekto atliekų sąrašą nauja atlieka, atliekų tvarkymo vietų sąrašą nauja atliekų tvarkymo vieta?

14. Kokia informacija turi būti įrašyta stulpelyje „Padalinys“, suvedant informaciją apie atliekų tvarkymo vietą?

15. Ką daryti, jeigu paraiška užpildyta ir išsaugota, tačiau jos pateikti neįmanoma, nes neaktyvus mygtukas „Pateikti“?

16. Ką daryti, jeigu paraiška užpildyta ir išsaugota, tačiau jos pateikti neįmanoma, nes sistema neleidžia pateikti paraiškos (meta klaidą)?

17. Ar galima išsaugoti paraiškoje suvestus duomenis, jei paraiška nebus pateikta, o aš atsijungsiu nuo ATVR?

18. Ar galima rengiamoje paraiškoje nurodytas atliekas perkelti į Excel dokumentą?

19. Paraiškoje suvedžiau daug atliekų, bet matau tik kelias eilutes. Kaip galėčiau peržiūrėti, ar suvedžiau visas reikalingas atliekas?

20. Neaktyvus atliekų zonoje mygtukas „Sukurti“, negaliu suvesti atliekų.

21. Ne visada suprantu, ar sistema išsaugojo mano suvestus duomenis apie tvarkomą atlieką?

22. Kaip prie paraiškos prisegti dokumentą?

 

2016-11-30 Atliekų tvarkytojų įrašymas į Turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, D.U.K. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b645834b-bfca-4fff-8921-867817d354f4 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b645834b-bfca-4fff-8921-867817d354f4

Kokią veiklą vykdantys atliekų tvarkytojai gali būti įrašomi į Turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Tvarkytojų sąrašas)?

Į Tvarkytojų sąrašą įrašomi: gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai; gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai; gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai); mišrių komunalinių atliekų apdorotojai, kurie atskiria gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (ar) kitaip panaudoti

 

Ar yra nustatyta prašymo įrašyti į Tvarkytojų sąrašą forma?

Taip, prašymo forma yra nustatyta. Prašymo formą galite rasti Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-04-27 įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Tvarkos aprašas) 1 priede (parsisiųsti).

 

Kaip galima pateikti prašymą įrašyti atliekų tvarkytoją į Tvarkytojų sąrašą ?

Prašymą kartu su dokumentais galite pateikti Jums patogiu būdu: el. paštu aaa@aaa.lt; paštu adresu Aplinkos apsaugos agentūra, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; pristatyti tiesiogiai į Aplinkos apsaugos agentūros raštinę, adresu Juozapavičiaus g. 9, Vilnius (raštinė yra 9 aukšte).

 

Įmonė yra įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip metalinės pakuotės atliekų surinkėja. Papildomai norime įsirašyti į Tvarkytojų sąrašą kaip metalinės ir plastikinės pakuotės atliekų eksportuotoja. Ar pateikiant Prašymą reikia nurodyti visas veiklas, t.y. ir tas veiklas kurios jau yra įrašytos į Tvarkytojų sąrašą, ar tik naujas veiklas, kuriomis norime papildyti Tvarkytojų sąrašą?

Tuo atveju, jei įmonė jau yra įrašyta į Tvarkytojų sąrašą, Prašyme reikia nurodyti tik tas veiklas, kuriomis norite papildyti Tvarkytojų sąrašą. Jūsų konkrečiu atveju, Prašyme nurodykite metalinės ir plastikinės pakuotės atliekų eksportą.

 

Esame gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (ar) kitaip panaudoti. Prašome pasakyti kokią informaciją, t. y. kokias atliekas nurodyti Prašymo 1 stulpelyje ?

Prašymo formos 2 stulpelyje nurodykite mišrių komunalinių atliekų srauto kodą 20 03 01 ir tvarkymo veiklos kodą, kuriuo tvarkomos mišrios komunalinės atliekos, t. y. S5 ir (ar) R12. Prašymo 1 stulpelyje pildomos tik tos eilutės, kuriose nurodytos tos atliekų rūšys, kurios susidaro atliekant mišrių komunalinių atliekų apdorojimą pav. plastikinės pakuotės atliekos (15 01 02), stiklinės pakuotės atliekos (15 01 07), popierinės ir kartoninės pakuotės atliekos (15 01 01) ir pan.;

Ar Prašymo  2 stulpelyje „Tvarkytojo vykdoma atliekų tvarkymo veikla*" reikia nurodyti visas įmonėje vykdomas atliekų tvarkymo veiklas?

Ne, Prašyme nereikia nurodyti visų atliekų tvarkytojo vykdomų atliekų tvarkymo veiklų.  Prašymo  2 stulpelyje nurodykite tik tas atliekų tvarkytojo vykdoma veiklas, kurias vykdant  atliekų tvarkytojas nori išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

Įmonė yra įrašyta į Tvarkytojų sąrašą. Pasikeitė informacija nurodyta Prašyme, t. y. įmonė sudarė naują sutartį su svėrimo paslaugas teikiančiu tvarkytoju, kuris turi metrologiškai patikrintą svėrimo įrenginį. Parašome pasakyti, ar įmonė turi pateikti naują Prašymą?

Ne, pasikeitus Tvarkytojų sąraše esančios įmonės duomenims (pvz. kontaktiniams duomenims, naudotojui (perdirbėjui) su kuriuo sudaryta sutartis dėl atliekų eksporto, svėrimo paslaugą teikiančia įmone ar pan.), naujo Prašymo teikti įmonei nereikia. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu, pasikeitusi informacija Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama raštu. Tuo atveju, jei pasikeitė užsienio partneris, kuris panaudoja (perdirba) gaminių ir (ar) pakuočių atliekas papildomai privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus (Tvarkos aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčiai).

 

Prašome nurodyti dokumentus kuriuos turi pateikti įmonė, kuri pageidauja būti įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotoja ( perdirbėja)?

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai ( perdirbėjai) kartu su Prašymu pateikia:

Laisvos formos technologinio proceso, kurio metu pagaminamas produktas, aprašymas;

Dokumentus, įrodančius, kad:

-technologinio proceso metu iš gaminių ir pakuočių atliekų pagamina produktą, kuris atitinka tarptautinius, nacionalinius, įmonės standartą ar gamintojo specifikaciją ir pan.

-pagamintas produktas turi paklausą ir rinką (Produkto pirkimo/pardavimo sutartis, sąskaitos faktūros, produkto pirkėjo patvirtinimas, kad savo technologiniame procese naudoja produktą ir pan.).

-savo teritorijoje turimo svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą.

Tuo atveju, jei gaminių ir (ar) pakuočių atliekos yra panaudojamos energijai gauti (atliekų naudojimo veiklos kodas R1)

-laisvos formos technologinio proceso, kurio metu pagaminamas produktas (energija) aprašymas.

-savo teritorijoje turimo svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą.

2017-06-20 Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais vietos ir prekybą vykdantys asmenys http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bc70ea6f-f72f-4df8-aaf6-6b1161c00fdf http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bc70ea6f-f72f-4df8-aaf6-6b1161c00fdf