Aplinkos apsaugos agentūra - Laboratoriniai tyrimai ir matavimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f56f2e8b-9a4c-449b-9bc2-8ef8a3273622 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Laboratoriniai tyrimai ir matavimai lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2017-03-22 Aplinkos tyrimų departamento akredituota veikla http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f241785d-d5c4-4365-b775-90fcafad3d83 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f241785d-d5c4-4365-b775-90fcafad3d83

Aplinkos tyrimų departamentas nuo 2004 metų yra akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – NAB) reguliariai vertina Aplinkos tyrimų departamento kompetenciją,  veiklos  procedūras, atlieka priežiūros vizitus. Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064,  išduotas 2018 m. birželio 1 d., galioja iki 2019 m. spalio 13 d. (Akreditavimo pažymėjimas lietuvių k., Akreditavimo pažymėjimas anglų k., Akredituota sritis).

2017-03-21 Ūkio subjektų laboratorijų leidimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bd45d991-fdda-4373-86fa-971548cc06dd http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bd45d991-fdda-4373-86fa-971548cc06dd

Laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, SĄRAŠAS (atnaujintas 2018 06 30)

 


2018 Ūkio subjektų laboratorijų veiklos patikrinimo planas

 

Informacija apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimo galiojimo panaikinimą 2016 m.

 

2011-01-26 Aplinkos būklės vertinimo departamento kokybės politika http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e13c0813-1fd9-4177-9158-cf22aa1a1b90 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e13c0813-1fd9-4177-9158-cf22aa1a1b90 Jūrinių tyrimų departamento vyr. specialistė I. Pelenė Jūrinių tyrimų departamento kokybės politika http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2e5e8382-52a9-4f9b-841c-967ae6c35c2c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2e5e8382-52a9-4f9b-841c-967ae6c35c2c

Akreditavimo pažymėjimas (spausti)


Akreditavimo lanksčia sritis (spausti)


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO KOKYBĖS POLITIKA

 

Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamente įdiegta vadybos sistema atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 "Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai". Jūrinių tyrimų departamentas akredituotas atlikti jūros, paviršinio, gruntinio vandens ir nuotekų cheminius tyrimus, fitoplanktono bei dugno makrofaunos nustatymą jūros ir paviršiniame vandenyje, jūros, paviršinio vandens, nuotekų ir dugno makrofaunos mėginių ėmimą; ir taikyti lanksčią sritį pirmo lankstumo atveju (mėginių ėmimą ar tyrimų atlikimą aprašantiems dokumentų naujiems leidimams arba juos pakeičiantiems dokumentams). Svarbiausia vadybos sistemos paskirtis - tenkinti užsakovo poreikius, sudaryti sąlygas ir užtikrinti atliekamų tyrimų rezultatų kokybę. Visi Jūrinių tyrimų departamento darbuotojai dirba pagal nustatytus ir patvirtintus vadybos sistemos dokumentus ir savo darbe diegia jų veiklai skirtą politiką bei procedūras. Jūrinių tyrimų departamento Kokybės politika skelbiama interneto tinklalapyje gamta.lt.

Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamento direktorius įsipareigoja:

  • turėti gerą profesinę darbuotojų praktiką ir teikti užsakovams kokybiškas mėginių ėmimo ir tyrimų atlikimo paslaugas;
  • užtikrinti tinkamų metodų naudojimą, savalaikį tyrimų atlikimą, tenkinant užsakovo poreikius, lūkesčius;
  • turėti rezultatyvią vadybos sistemą, kompetentingus darbuotojus, sugebančius priimti sprendimus dėl naujų dokumentų versijų naudojimo;
  • garantuoti aukštą tyrimų lygį, kuris remiasi vadybos sistema, gera darbuotojų kvalifikacija;
  • atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, plėtoti ir nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą.

Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentas pareiškia:

  • visi darbuotojai, susiję su daromais tyrimais, yra susipažinę su kokybės dokumentais ir savo darbe diegia politiką, procedūras ir instrukcijas, dalyvauja gerinant vadybos sistemos rezultatyvumą;

  • darbuotojai yra bešališki, nepatiria komercinio ar kitokio spaudimo, galinčio įtakoti tyrimų rezultatų objektyvumą;

  • Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentas nesiima veiklos, kuri galėtų sumažinti pasitikėjimą tyrimų rezultatais.

 

 

                                                                                               Jūrinių tyrimų departamento direktorius                                               

               Algirdas Stankevičius

           2017-01-16
 

2011-01-26 Aplinkos tyrimų departamento kokybės politika http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ca0b6a7a-19a6-4559-980d-8272180eb7ea http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ca0b6a7a-19a6-4559-980d-8272180eb7ea