Aplinkos apsaugos agentūra - Projektai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c26bf397-eafc-4f45-bbff-40a36aaa78e7 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Projektai lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2018-12-07 Projektas „Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7c29923e-ff4b-4cfd-ada1-f251e694b9a8 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7c29923e-ff4b-4cfd-ada1-f251e694b9a8 2018-04-04 Projektas „Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d65d5d8a-1a8f-4b3c-af8b-f8d690450ceb http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d65d5d8a-1a8f-4b3c-af8b-f8d690450ceb
  Projektas „Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis"   
2018-02-09 Farmacinių medžiagų šalinimas pietinės Baltijos jūros rajonuose (MORPHEUS) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4cf0f0f-ebd2-4696-a5bb-d03298dbc6d7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4cf0f0f-ebd2-4696-a5bb-d03298dbc6d7 2017-07-28 Projektas „Oro kokybės ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų atnaujinimas bei teršalų kiekio išmetamo į aplinkos orą apskaitos tobulinimas" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8f20bfa2-e526-48b8-80c3-0f128e47fa77 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8f20bfa2-e526-48b8-80c3-0f128e47fa77

Projektas „Oro kokybės ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų atnaujinimas bei teršalų kiekio išmetamo į aplinkos orą apskaitos tobulinimas"

 

 

 

 http://gamta.lt/files/ESFIVP-I-2.jpg

2018-01-20 Projektas „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=25851c60-68fe-41b1-8d0e-952a0aa5cda6 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=25851c60-68fe-41b1-8d0e-952a0aa5cda6
Projektas „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra    
2017-03-09 Patariamoji pagalba jūroje paskandintų ginklų klausimais (DAIMON) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d8bd97a4-af1a-41b5-b1a6-d4b68d8af6f1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d8bd97a4-af1a-41b5-b1a6-d4b68d8af6f1 2016-05-27 Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (įdentifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studijos parengimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=21cd90f7-d7ac-4b59-901a-1619de748579 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=21cd90f7-d7ac-4b59-901a-1619de748579 2015-04-07 MyOcean Follow On http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6e1f2cb8-916a-43f3-9a75-80c03fd7e937 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6e1f2cb8-916a-43f3-9a75-80c03fd7e937

  

2016-04-05 Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=80d12022-232d-45d6-a09b-e507c1f407e3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=80d12022-232d-45d6-a09b-e507c1f407e3

 

 

 

               

 

 

2014-11-11 Informacinis pranešimas

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“.


Šio projekto veiklos yra skirtos suformuoti metodinį pagrindą ir surinkti duomenis bei kitą bazinę informaciją, reikalingą efektyviai vertinti Lietuvoje registruotų Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų rūšių, kurioms išskirtos Natura 2000 tinklo teritorijos, populiacijų ir buveinių būklę, galimą gamtinių ir antropogeninių veiksnių poveikį, įvertinti invazinių augalų ir gyvūnų rūšių paplitimą, pagrindinius plitimo kelius ir esamą bei potencialią jų įtaką kitų rūšių populiacijoms. Projekto įgyvendinimo metu bus surinkti duomenys ir išanalizuota informacija apie 101 EB svarbos augalų ir gyvūnų rūšį bei 13 invazinių augalų ir gyvūnų rūšių.


Surinkti duomenys ir informacija leis parinkti priemones, užtikrinančias tinkamą rūšių apsaugos būklę. Duomenys apie didžiausią potencialų poveikį biologinės įvairovės kokybei galinčių turėti invazinių rūšių paplitimo mastą ir plitimo kelius leis parinkti atitinkamas apsaugos priemones efektyviai invazinių rūšių kontrolei. Projekto metu surinkti duomenys tarnaus kaip bazinė informacija, ateityje vertinant rūšių būklės pokyčius bei vertinti, ar vykdomi veiksmai dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos (pagal ES direktyvas 2009/147/EB ir 92/43/EEB) yra efektyvūs.


Projektas susideda iš trijų dalių. Pirmoji dalis, vykdoma su partneriu Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, skirta sustiprinti saugomų teritorijų direkcijų gebėjimus vertinti europinės svarbos rūšių populiacijų būklę ir jos pokyčius. Antroji dalis, vykdoma bendradarbiaujant su Gamtos tyrimų centru, skirta surinkti ir išanalizuoti duomenis apie EB svarbos augalų ir gyvūnų rūšis, jų būklę ir būklės pokyčius; o trečioji, taip pat vykdoma Gamtos tyrimų centro, skirta duomenų apie invazines rūšis rinkimui ir analizei bei jų valdymo rekomendacijų parengimui.

 

 

2015-03-06 Informacinis pranešimas apie projekto eigą

 

Įgyvendinant projektą „Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas“ priimtos pirmosios tarpinės ataskaitos pagal projekto trečią dalį, skirtą duomenų apie invazines rūšis rinkimui ir analizei bei jų valdymo rekomendacijų parengimui.


Gamtos tyrimų centro atlikti darbai apėmė  invazinių augalų ir gyvūnų rūšių tyrimus. Pirma ataskaita skirta invazinėms bestuburių rūšims – kietašarvei šoniplaukai ir ežerinei mizidei. Antra ataskaita skirta keturioms invazinėms augalų rūšims (ilgakotis lakišius, muilinė guboja, aukštoji rykštenė ir didžioji rykštenė).


Pateikti ir išanalizuoti duomenys apie šių invazinių rūšių paplitimą, plitimo kelius, populiacijų pokyčius, pateiktos rekomendacijos šių rūšių populiacijų kontrolei.

 

 

2015-03-09 Informacinis pranešimas apie projekto eigą

 

Įgyvendinant projektą „Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas“ atlikti pirmieji darbai (2014 m. dalis) vertinant Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, populiacijų ir jų buveinių būklę ir pokyčius.


V. Kesmino vadovaujama tyrėjų grupė pateikė ataskaitą apie 9 žuvų ir nėgių rūšių populiacijų būklę. Mažųjų nėgių populiacijos būklė lyginant su 2008 m. yra pagerėjusi. Upinių nėgių apsaugos statusas įvertintas kaip netinkamas – blogas. Lašišų populiacijos būklė pastoviai gerėja, bendras apsaugos statusas yra tinkamas. Perpelių populiacijos rodikliai buvo prasčiausi per visą tyrimo laikotarpį, populiacijos struktūra nestabili, bendras apsaugos statusas yra blogas. Tam turėjo įtakos perteklinė išteklių žvejyba Kaliningrado sričiai priklausančioje Kuršių marių dalyje. Bendras ožkos gausumas išlieka tinkamas, populiacijos struktūra stabili. Kartuolių sutinkamumas tirtose upėse yra pakankamai aukštas, tačiau jų gausumas priklauso nuo buveinės struktūros ir mitybinių savybių. Paprastųjų kirtiklių būklė vertinama kaip labai gera, apsaugos statusas yra tinkamas. Paprastųjų kūjagalvių gausumas upėse kinta plačiose ribose, bendras apsaugos statusas vertinamas kaip pakankamas. Salačių apsaugos statusas tirtuose vandens telkiniuose yra tinkamas.


Šioje tarpinėje ataskaitoje pateiktos išvados dar gali būti tikslinamos, pilnai užbaigus projekte numatytas veiklas. 2015 metais šios gyvūnijos grupės darbai bus tęsiami toliau, vertinant Europinės svarbos žuvų ir nėgių rūšių populiacijų būklę, jų pokyčius bei veiksnius, darančius tam poveikį.

 

 

2015-06-01 Informacinis pranešimas apie projekto eigą

 

Vykdant projektą „Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas“ 2015 m. pavasarį priimtos Europos Bendrijos svarbos rūšių tyrimo ataskaitos.

 

Vėjalandė šilagėlė (nuotrauka Stan Shebs/Vikipedia)

Vėjalandė šilagėlė (nuotrauka Stan Shebs/Vikipedia)

 

Europos Bendrijos svarbos augalų ataskaitoje pateikiami 7 induočių augalų rūšių (stačioji dirvuolė, plačialapė klumpaitė, dvilapis purvuolis, baltijinė linažolė, vėjalandė šilagėlė, pelkinė uolaskėlė, plikažiedis linlapis) ir 3 samanų rūšių (žaliasis sėmainis, žalioji dvyndantė ir žvilgančioji riestūnė) populiacijų ir buveinių būklės tyrimų, vykdytų 2014 m., rezultatai. Išsamiai aprašytos tirtų populiacijų buveinių sąlygos, populiacijų užimamos bendrijos ir jų sudėtis, demografinė sudėtis, išnagrinėta augalų morfologinių savybių priklausomybė nuo konkrečių buveinės sąlygų. Išnagrinėti populiacijų ir bendrijų pokyčiai, pateikiamos rekomendacijos, kaip turėtų būti organizuojama arba tobulinama rūšių apsauga, kad būtų sukurtos ir palaikomos palankios buveinių sąlygos, galinčios užtikrinti ilgalaikį rūšių populiacijų išlikimą įsteigtose Buveinių apsaugai svarbiose teritorijose ir už jų ribų.

 

Didysis auksinukas (nuotrauka Pete Eeles/UK Buterflies)

Didysis auksinukas (nuotrauka Pete Eeles/UK Buterflies)

 

2014 m. atlikus EB svarbos vabzdžių rūšių (purpurinio plokščiavabalio, niūriaspalvio auksavabalio, Šneiderio kirmvabalio, kraujalakinio melsvio, didžiojo auksinuko, Manerheimo grybinuko) populiacijų ir buveinių būklės įvertinimą ir palyginus su ankstesnių metų stebėsena didelių neigiamų pokyčių nenustatyta. Purpurinio plokščiavabalio populiacijos vystymosi tendencijos nepranašauja rūšies būklės blogėjimo, rūšies apsaugos būklė nepakankamai palanki. Manerheimo grybinuko apsaugos būklė dėl duomenų trūkumo įvertinta kaip nežinoma. Niūriaspalvio auksavabalio apsaugos būklė patenkinama. Šneiderio kirmvabalio apsaugos būklė įvertinta kaip nepakankamai palanki, o buveinių būklė įvertinta kaip palanki ar patenkinama. Kraujalakinio melsvio rūšies apsaugos būklė įvertinta kaip nepakankamai palanki. Visose teritorijose reikalingi buveinių tvarkymo darbai. Didžiojo auksinuko rūšies apsaugos būklė įvertinta kaip palanki, tačiau visose teritorijose reikalingi buveinių tvarkymo darbai.

 

 Dirvinis sėjikas (nuotrauka Mike Danzenbaker)

 Dirvinis sėjikas (nuotrauka Mike Danzenbaker)

 

2014 m. vykdytas 11 Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti Natura 2000 teritorijas, monitoringas. Šių rūšių monitoringas 2014 m. vykdytas tiek paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, tiek teritorijose, parinktose šių rūšių stebėsenai už šių rūšių apsaugai įsteigtų PAST ribų. Be to, 2014 m. vykdytas šešių migruojančių rūšių ar jų grupių sankaupų monitoringas PAST ribose – jūrinio erelio, sibirinės gagos, Baltijos jūroje žiemojančių vandens paukščių, migruojančių gervių, migruojančių vandens paukščių (išskyrus žąsis, gerves, žuvėdras ir mažuosius kirus) ir migruojančių žąsų.

 

Atlikta surinktų monitoringo duomenų analizė parodė, kad iš 11 paukščių rūšių keturių rūšių – juodakaklio naro, meldinės nendrinukės, rudės bei stulgio – populiacijų apsaugos būklė vertintina kaip nepalanki tiek jų apsaugai įsteigtose teritorijose, tiek už jų ribų. Dirvinio sėjiko ir švygždos populiacijų apsaugos būklė PAST vertinama kaip nepalanki, o už PAST ribų – kaip nežinoma dėl išsamios informacijos trūkumo. Dviejų rūšių (didžiojo baltojo garnio ir tikučio) populiacijų būklė jų apsaugai įsteigtose teritorijose vertinama palankiau nei už tokių teritorijų ribų. Tik gulbės giesmininkės ir jūrinio erelio populiacijų apsaugos būklė vertinama kaip palanki tiek PAST, tiek ir už jų ribų. Pagrindinės nepalankaus populiacijų apsaugos būklės įvertinimo priežastys – populiacijos ar paplitimo mažėjimas, esama ar prognozuojama buveinių degradacija, intensyvus trikdymas.

 


2015-09-17 Informacinis pranešimas apie įvykusius projekto viešinimo renginius

 

Viešinant projektą "Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas" 2015 m. rugsėjo 16 d. projekto partnerio - Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patalpose įvyko pirmieji du renginiai. Pirmojo (partnerio) renginio pradžia - 9.30, pabaiga - 12.00. Antrojo (projekto vykdytojo - Aplinkos apsaugos agentūros) renginio pradžia - 12.30, pabaiga - 15.30.

 

Konferencijų metu buvo pristatomi projekto tikslai, uždaviniai, veiklų rezultatai, aptariami kiti svarbūs klausimai, problemos ir galimybės. Pranešimus skaitė paslaugų tiekėjų atstovai iš Lietuvos ornitologų draugijos, Gamtos tyrimų centro. Konferencijose dalyvavo Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės saugomų teritorijų direkcijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, savaitraščio "Žaliasis pasaulis", Lietuvos ornitologų draugijos, Gamtos tyrimų centro, Baltijos aplinkos forumo atstovai.

 

 

. Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – II dalis http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fea47da3-418c-4700-9a37-64d97976977d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fea47da3-418c-4700-9a37-64d97976977d 2015-09-22 Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – I dalis http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4f6fd44-de0d-49b5-86d0-7dea1103e50b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4f6fd44-de0d-49b5-86d0-7dea1103e50b

 

                          

 

Siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė sukūrė EEE finansinį mechanizmą ir Norvegijos finansinį mechanizmą. EEE finansinio mechanizmo lėšos skiriamos 15 šalių: 2004 m. į ES įstojusioms Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai, Slovakijai, 2007 m. įstojusioms Rumunijai ir Bulgarijai, taip pat ES  šalims Graikijai, Ispanijai bei Portugalijai. Norvegijos finansinio mechanizmo parama skiriama tik šalims, kurios į ES įstojo 2004 m. ir 2007 m.
Finansinių mechanizmų paramos administravimą prižiūri Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos ir Finansinių mechanizmų komiteto įsteigta Finansinių mechanizmų valdyba (FMO)
Parama Lietuvai teikiama pagal Norvegijos ir Lietuvos Susitarimo memorandumą dėl Norvegijos finansinio mechanizmo bei Lichtenšteino, Islandijos, Norvegijos ir Lietuvos Susitarimo memorandumą dėl EEE finansinio mechanizmo. Pagal EEE finansinį mechanizmą 2009 - 2014 m. Lietuvai bus skiriama 38,4 mln. eurų (arba 35,52 mln. eurų paramos lėšų), pagal Norvegijos finansinį mechanizmą - 45,6 mln. eurų (arba 42,18 mln. eurų paramos lėšų).
2009 - 2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama skiriama 14-ai programų. Daugiau informacijos galite rasti www.eeagrants.lt bei www.norwaygrants.lt


Sužinok daugiau apie Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus

Aplinkos apsaugos agentūra (Projektų vykdytojas) projektus „Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – I dalis“ ir „Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – II dalis“ įgyvendina pagal programą „LT02 Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“.
Programos operatorius – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (www.am.lt).
Projektus prižiūrinti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra (www.cpva.lt).

 

 

 

Apie projektą "Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – I dalis"

 

 

 

                             

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – I dalis“. Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT02 programą „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas".


Šio projekto tikslas – optimizuota pavojingų medžiagų monitoringo ir inventorizacijos sistema. Šiam tikslui įgyvendinti projekto metu bus identifikuoti potencialūs taršos šaltiniai ir pavojingų medžiagų kiekiai. Tai užtikrins efektyvią vandenų būklės kontrolę tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Atlikus pavojingų medžiagų patekimo į vandens telkinius šaltinių ir kiekių inventorizaciją, atlikus Europos Sąjungos mastu svarbių, tačiau iki šiol Lietuvoje netirtų pavojingų medžiagų monitoringą ir atsižvelgiant į gautus rezultatus, parengus pavojingų medžiagų stebėsenos (monitoringo) vandens telkiniuose programą bus prisidėta prie programos „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ bendro tikslo – pagerinti Europos jūrų ir vidaus vandenų būklę.

 

Įgyvendinant projektą baigtos Pavojingų medžiagų inventorizacijos ir monitoringo programos optimizavimo paslaugų viešojo pirkimo procedūros ir 2015 m. sausio mėn. 16 d. pasirašyta paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis su konkurso laimėtoju Valstybine įmone UAB „Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras“. Sutarties dalykas – pavojingų medžiagų inventorizacijos ir monitoringo programos optimizavimo paslaugos. Sutarties trukmė – iki 2017-01-31. Bendra Sutarties kaina - 4 279 252, 00 Lt (Keturi milijonai du šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt du litai ir 00 centų) arba 1.239.357,04 eurai ir 04 centai (Vienas milijonas du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir 04 centai).

 

Įgyvendinant projektą „Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – I dalis“ baigtos vykdyti šios projekto veiklos:

 

"Pavojingų medžiagų patekimo į vandens telkinius šaltinių ir kiekių inventorizacijos atlikimas" - remiantis turima informacija, buvo atlikta pavojingų medžiagų patekimo į vandens telkinius inventorizacija. Susisteminti, išanalizuoti ir nustatyti pavojingų medžiagų kiekiai pagal penkių anksčiau įvykdytų pavojingų medžiagų vandens aplinkoje projektų tyrimų rezultatus ir, remiantis 2014 m. ūkio subjektų cheminių medžiagų naudojimo ir nuotekų tvarkymo 2010-2014 m. duomenimis, nustatyti ūkio subjektai kurie išleidžiamose nuotekose potencialiai gali turėti pavojingų medžiagų. Atliktas Prioritetinių medžiagų charakteristikų vertinimas siekiant nustatyti, kur jos patenka po nuotekų išvalymo: kaupiasi dumble, ar su nuotekomis išteka į paviršinius vandenis ir teka su vandeniu arba susikaupia paviršinių vandenų dugno nuosėdose. Įvertintas kasmetinis oro iškritų poveikis, buvo atlikti skaičiavimai BSAP – medžiagoms Baltijos jūros regione ir galimų iškritų lygiai Lietuvoje. Identifikuoti pavojingų medžiagų kiekiai kurie patenka į aplinka pagal AKS direktyvą, naudojantis 2000 – 2014 m. patenkančių į aplinką iš taršos šaltinių (pramonės, komunalinių ir namų ūkių nuotekos) duomenimis.

„Aktualių ES mastu, tačiau iki šiol netirtų pavojingų medžiagų išmetimo, išleidimo ir nutekėjimo į LR paviršinius vandens telkinius tyrimai ir inventorizacija” - Siekiant atlikti šią veiklą buvo sudarytas 74 teršalų sąrašas, kuriame buvo 33 BVPD (bendroji vandens politikos direktyva) prioritetinės medžiagos, taip pat kai kurie kiti teršalai nurodyti BVPD VIII priede ir I, ir II Pavojingų medžiagų direktyvos sąraše, taipogi sąraše buvo nustatyta papildomai šiek tiek daugiau fizinių – cheminių rodiklių. Iš viso, sąraše medžiagų skaičius - 102. Siekiant projekto tikslų, buvo parinkta 80 išleistuvų (ūkio subjektų), kaip vietos stebėti nuotekas (paviršiniai vandenys, dumblas ir dugno nuosėdos). Vietos buvo pasirinktos vadovaujantis esamais 2010– 2014 m. duomenimis, projektų “Pavojingų medžiagų stebėjimas LT vandenyse” ir “Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros užterštumą prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis (BaltAct Haz)” gautais rezultatais. Taip pat projekto metu buvo paimti ir išanalizuoti vandens, dugno nuosėdų ir biotos (žuvų ir moliuskų) mėginiai upėse, Kauno mariose, Baltijos jūroje ir Kuršių mariose. Gauti tyrimų rezultatai buvo įvertinti. Naudojant gautus bei daugiamečius pavojingų medžiagų koncentracijų aplinkoje tyrimų duomenis nustatyta upių, jūros ir marių cheminė būklė. Visa informacija pateikta galutinėje ataskaitoje.

"Pavojingų medžiagų stebėsenos vandens telkiniuose programos parengimas" - Remiantis veiklos „Atlikti pavojingų medžiagų išmetimo, išleidimo ir nutekėjimo į LR vandens telkinius tyrimų inventorizacija” rezultatais, kurie buvo susisteminti ir įvertinti, parengtos vidaus vandenų, Kuršių marių bei Baltijos jūros pavojingų medžiagų stebėsenos (monitoringo) programos. Taip pat atlikta kitų Europos Sąjungos šalių, tokių kaip Vokietija, Estija, Lenkija, paviršinių vandens telkinių pavojingų medžiagų monitoringo programų apžvalga. Paviršinių vandens telkinių pavojingų medžiagų stebėsenos (monitoringo) programa 2016-2021 m. periodui pateikta galutinėje projekto ataskaitoje.

 

Projekto ataskaita

Ataskaitos priedai

 

Projekto pradžia – 2014 m. birželio 13 d.

Projekto pabaiga – 2017 m. balandžio 30 d.

Biudžetas – 1 605 595,95 eurai (5 543 801,68 Lt)

 

2016 m. balandžio 7 dienos projekto viešinimo renginio skaidrės : Priority substances inventorization and monitoring programme optimization

 

2017 m. sausio 10 dienos projekto viešinimo renginio skaidrės : Pavojingų medžiagų monitoringo ir inventorizacijos sistemos optimizavimas

2011-08-22 AIVIKS http://gamta.lt/info/aiviks http://gamta.lt/info/aiviks 2014-03-12 Palaidoto cheminio ginklo poveikio monitoringas (MODUM) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9d3219b3-ae32-4853-a398-b1f06a7eb4f4 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9d3219b3-ae32-4853-a398-b1f06a7eb4f4

 

Projekto koordinatorius: Lenkijos mokslų akademijos Okeanologijos institutas (IO PAN)
Projekto trukmė: 2013 m. spalis - 2016 m. spalis
Bendras projekto biudžetas: 1,1 mln. €
Lietuvai skirtos lėšos: 78.800 €


2013 m. spalio mėn. prasidėjo NATO Science for Peace and Security (SPS) programos projektas „Palaidoto cheminio ginklo poveikio monitoringas“ (angl. „Towards the Monitoring of Dumped Munitions Threat“).
MODUM projektas tęsia CHEMSEA („Cheminio ginklo paieška ir vertinimas“) projekto metu pradėtus darbus. Suplanuotos dvi ekspedicijos su Aplinkos apsaugos agentūros mokslinių tyrimų laivu „Vėjūnas“ į cheminio ginklo laidojimo vietą Gotlando dubumoje, kurios dalis yra Lietuvos IEZ (Išskirtinė ekonominė zona). Ekspedicijų metu bus panaudotas autonominis povandeninis robotas (toliau – AUV*), kuris leis gauti daugiau naujos informacijos apie cheminio ginklo buvimą ir jo būklę jūros dugne.


Projekto tikslas – paskandinto cheminio ginklo ilgalaikio monitoringo tinklo sukūrimas Baltijos jūroje. Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamas AUV ir ROV** (Nuotolinio valdymo robotas), pasitelkus projekto partnerių turimus mokslinių tyrimų laivus.


Projektas susideda iš testavimo, ekspedicijų ir monitoringo etapų. Projekto metu bus sutelktas dėmesys į tris pagrindines teritorijas, kurios bus pasirinktos po pirmojo projekto etapo, ir suteiks galimybę plėsti monitoringo tinklą visame Baltijos jūros regione. Monitoringas apims buveinių būklės vertinimą, žuvų ligų tyrimus ir galimų, eroduojančio cheminio ginklo poveikio, grėsmių modeliavimą gretimose teritorijose.

* AUV (angl. Autonomous underwater vehicle)
**ROV (angl. Remotely Operated underwater vehicle)

Projekto partneriai:
Institute of Oceanology of Polish Academy of Science (IOPAS), Sopot, Poland
Shirsov Institute of Oceanology of Russian Academy of Science (IORAS), Kalliningrad, Russia
Aarhus University (AU), Roskilde, Denmark
Thunen Institute of Fisheries Ecology (THUNEN), Cuxhaven, Germany
Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention (VERIFIN), Helsinki, Finaland
International Dialogue on Underwater Munitions (IDUM), Leitches Creek, Canada
Swedish Defense Research Agency (FOI), Umea, Sweden
Environmental Protection Agency (EPA), Klaipeda, Lithuania
Tallin University of Technology (TUT), Tallin, Estonia


Projekto svetainė: http://www.iopan.pl/projects/MODUM/

2014-11-13 Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos sistemų kontrolės stiprinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d8d90a96-5f78-4af3-848c-38006d1b5aa4 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d8d90a96-5f78-4af3-848c-38006d1b5aa4

2014-01-28 „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje“, projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-089 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f6d124fb-f5f5-4f00-a0ad-4da47c6b885c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f6d124fb-f5f5-4f00-a0ad-4da47c6b885c 2014-01-20 Potvynių valdymo planų parengimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0284927f-96d5-4205-a501-a0e21f8e39a4 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0284927f-96d5-4205-a501-a0e21f8e39a4 2014-01-16 Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų, priemonių programų ir kitų reikiamų dokumentų vandensaugos tikslams nustatyti parengimas ir atnaujinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3d9b3037-3724-4798-a4f8-4d46a2a418c1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3d9b3037-3724-4798-a4f8-4d46a2a418c1 2014-03-15 "GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m.“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ad3ec33d-de65-458a-953c-2e0ebb20e894 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ad3ec33d-de65-458a-953c-2e0ebb20e894 2012-06-28 Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=74032fa8-27f7-4190-99c9-b87d8c82b153 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=74032fa8-27f7-4190-99c9-b87d8c82b153 2012-05-17 Projektas "My Ocean 2" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=dd0d595e-dfb9-4351-b3e0-5869917b8bd3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=dd0d595e-dfb9-4351-b3e0-5869917b8bd3 2012-03-15 Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b217f215-2c92-4acc-81e4-597c33492244 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b217f215-2c92-4acc-81e4-597c33492244 2012-03-09 Naftos terminalo D-6 poveikio Lietuvos teritorinių vandenų ir ekonominės zonos aplinkai vertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b1487421-62a2-4dc2-af57-0510611df3ef http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b1487421-62a2-4dc2-af57-0510611df3ef 2014-01-28 Europos Vandenynų ir Jūrų duomenų valdymo tinklas – SeaDataNet II http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ebd46908-da61-4e2e-8569-94232969bd71 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ebd46908-da61-4e2e-8569-94232969bd71 2014-01-28 Visuomenės informavimas apie vandens telkinių apsaugą ir galimybes prisidėti gerinant vandens telkinių būklę http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d12bfa83-23a8-45a0-ac9a-6cd3aef94b9b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d12bfa83-23a8-45a0-ac9a-6cd3aef94b9b 2012-01-13 Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=12a3300d-ba87-4723-90d7-2485cf7e7760 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=12a3300d-ba87-4723-90d7-2485cf7e7760 2011-10-24 Vietiniai naftos išsiliejimų modeliai Pietryčių Baltijai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7a1f0bfc-9852-4821-ba68-96b3c7a1561b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7a1f0bfc-9852-4821-ba68-96b3c7a1561b 2011-10-24 Pasirinktų pavojingų medžiagų tyrimai rytinėje Baltijos jūros dalyje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3ccd0e4c-101c-4216-8958-f45e5b68a761 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3ccd0e4c-101c-4216-8958-f45e5b68a761 2011-10-24 ES Bendrosios vandens politikos direktyvos įgyvendinimo problemos besiribojančiose Lietuvos Respublikos – Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) valstybių pasienio zonose http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d3be2948-d2fc-4648-9107-fb92a40bd46a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d3be2948-d2fc-4648-9107-fb92a40bd46a 2011-10-24 Baltijos jūroje (Lietuvos ekonominėje zonoje) paskandinto cheminio ginklo poveikio aplinkai vertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bbf40325-311b-42d4-90d7-206cb381de5f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bbf40325-311b-42d4-90d7-206cb381de5f 2011-10-24 Naftos terminalo D-6 poveikio aplinkai vertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bf8c7e54-07a5-492f-8886-3d9d4af07e45 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bf8c7e54-07a5-492f-8886-3d9d4af07e45 2014-03-12 Cheminio ginklo paieška ir vertinimas (CHEMSEA) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=164fab37-a02e-474a-8aaa-0346f2b9797c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=164fab37-a02e-474a-8aaa-0346f2b9797c 2011-06-20 Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų parengimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2528649f-20a6-4779-8a5d-ece284bd6de2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2528649f-20a6-4779-8a5d-ece284bd6de2 2011-06-08 Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=66b3c4a0-1abc-41d0-a39a-8362f0de1fcb http://gamta.lt/cms/index?rubricId=66b3c4a0-1abc-41d0-a39a-8362f0de1fcb 2011-04-27 Projektas Seadatanet http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b9729fd4-3d9d-4297-8a2c-2f89ae35b1e3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b9729fd4-3d9d-4297-8a2c-2f89ae35b1e3 2011-04-27 Projektas "My Ocean" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=df7cef7b-c9ed-49f8-93e8-cd7b95b2a859 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=df7cef7b-c9ed-49f8-93e8-cd7b95b2a859 2014-01-28 Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=61df7a8b-e6c7-4bec-a001-106738feba14 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=61df7a8b-e6c7-4bec-a001-106738feba14 2012-10-11 Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis - BaltActHaz http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e5e41475-d532-4138-bf6c-9cb1e9755e34 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e5e41475-d532-4138-bf6c-9cb1e9755e34 2011-06-08 Pakrantės hidrometeorologinio ir krantų dinamikos monitoringo sistemų stiprinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8ca3078b-f0d1-4357-a745-61d275e12027 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8ca3078b-f0d1-4357-a745-61d275e12027 2012-03-02 Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo stiprinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=11f67644-73d5-4bb2-84c8-4aafeeda4730 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=11f67644-73d5-4bb2-84c8-4aafeeda4730 2014-01-28 Leidinių apie aplinkos būklę, jos tendencijas ir prognozes Lietuvoje rengimas ir leidyba http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3ed13464-2321-42ef-a65b-51f45f728836 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3ed13464-2321-42ef-a65b-51f45f728836 2010-10-21 Preliminarus potvynių rizikos Lietuvos Respublikos teritorijoje įvertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e6523601-6030-449f-a5ee-9d9760fd473c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e6523601-6030-449f-a5ee-9d9760fd473c 2014-01-28 Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=29b4865d-7412-4a10-8b04-b4c7f8790e82 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=29b4865d-7412-4a10-8b04-b4c7f8790e82

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas“ pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

2011-04-28 Aplinkos kokybės kontrolės, avarijų prevencijos bei valstybinių miškų ir gyvūnijos išteklių kontrolės pajėgumų stiprinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7f1ad87e-3e25-4dcc-8227-73bc4ccfed54 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7f1ad87e-3e25-4dcc-8227-73bc4ccfed54

Aplinkos apsaugos agentūra nuo 2010 m. sausio 1 d. perėmė Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos vykdytą projektą „Aplinkos kokybės kontrolės, avarijų prevencijos bei valstybinių miškų ir gyvūnijos išteklių kontrolės pajėgumų stiprinimas“.

2011-06-20 Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b915f122-9ff8-4c47-8319-e44a19bc3f88 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b915f122-9ff8-4c47-8319-e44a19bc3f88 2012-01-27 Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūroje (COHIBA) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d17c7078-66af-4e3f-8418-cbccedb5727f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d17c7078-66af-4e3f-8418-cbccedb5727f

 

COHIBA projektas yra dalis Baltijos jūros veiksmų plano (toliau – BJVP) ekologinei būklei gerinti. Šiame projekte dalyvauja ir Lietuva. Projekto dalyviai: Aplinkos apsaugos agentūra, Botanikos institutas, Baltijos aplinkos forumas.

  logo
2009-02-21 Projektas "Aplinkos apsaugos sistemos laboratorijų stiprinimas" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=472a373c-6667-4d2c-9a4d-caa3833bc0ef http://gamta.lt/cms/index?rubricId=472a373c-6667-4d2c-9a4d-caa3833bc0ef 2009-02-21 Projektas “Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0143 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1eb139fb-fffb-4400-bc6c-1a116f6180da http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1eb139fb-fffb-4400-bc6c-1a116f6180da 2009-02-21 Galimybių studijos "Aplinkosaugos reikalavimų paviršinio vandens telkinių valymo darbams parengimas" galutinė ataskaita http://gamta.lt/cms/index?rubricId=be2ca747-a087-4c09-af3b-7a8ae7f184b8 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=be2ca747-a087-4c09-af3b-7a8ae7f184b8 2009-02-11 Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų parengimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=64a2fcfe-f5e7-49e1-a161-54c836a42e3a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=64a2fcfe-f5e7-49e1-a161-54c836a42e3a 2009-02-12 Projektas "Priemonių vandensaugos tikslams siekti galimybių studijų parengimas" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1a1449bf-0f58-419f-8433-27bce4c9259b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1a1449bf-0f58-419f-8433-27bce4c9259b 2011-06-20 Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=46da9652-a77c-4204-bf37-df892a91233e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=46da9652-a77c-4204-bf37-df892a91233e 2009-02-12 Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=419b5c75-f2bd-4739-9f1e-0a4eddf73b4c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=419b5c75-f2bd-4739-9f1e-0a4eddf73b4c 2009-02-12 Projektas “Baseinų valdymo plano požeminio vandens dalies Nemuno upių baseinų rajonui parengimas ir integravimas į bendrą valdymo planą” http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f5d78bfc-6b48-459e-91ec-47c13260eb69 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f5d78bfc-6b48-459e-91ec-47c13260eb69 2014-09-16 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos metrologijos, Aplinkos apsaugos agentūros radiologijos ir Vilniaus RAAD laboratorijų rekonstrukcija ir įrangos įsigijimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b96d8911-7534-488a-b5e2-661d791811e3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b96d8911-7534-488a-b5e2-661d791811e3 2009-02-12 Lietuvos CORINE žemės dangos GIS duomenų bazės taikomojo panaudojimo aplinkosaugos srityje studija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=48913a07-1aa3-4965-a012-d8bdee634a2b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=48913a07-1aa3-4965-a012-d8bdee634a2b 2009-02-12 Projektas „Klaipėdos regiono aplinkos tyrimų laboratorijos pasirengimas akreditavimui“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ce9fb545-175d-4b0f-94a7-0d497aee5234 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ce9fb545-175d-4b0f-94a7-0d497aee5234 2009-02-13 PHARE projektas Nr.2003.004-341.04.02 "Nacionalinių taršos mažinimo bei oro kokybės vertinimo programų paruošimas” http://gamta.lt/cms/index?rubricId=13e2665a-0c85-4392-aacb-f1ca1cac6fc9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=13e2665a-0c85-4392-aacb-f1ca1cac6fc9 2009-02-13 Olandijos Vyriausybės remiamas projektas "Gebėjimų stiprinimas siekiant įgyvendinti oro kokybės direktyvas dėl duomenų vertinimo ir informacijos teikimo" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=faac76dd-4061-4fb0-afc8-4825bd4481f1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=faac76dd-4061-4fb0-afc8-4825bd4481f1 2009-02-17 Lietuvos CORINE žemės danga - 2000 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1e5c1392-2d76-4cc6-93ed-c477d24ac9e9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1e5c1392-2d76-4cc6-93ed-c477d24ac9e9